Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Energiedragers Perioden Aanbod Totaal aanbod (TJ) Aanbod Productie (TJ) Aanbod Netto invoer Totaal puur en bijgemengd (TJ) Aanbod Netto invoer Puur (TJ) Aanbod Netto invoer Bijgemengd (TJ) Aanbod Voorraadmutatie (puur en bijgemengd) (TJ) Aanbod Bunkers (puur en bijgemengd) (TJ) Verbruik Totaal verbruik (puur en bijgemengd) (TJ) Verbruik Wegverkeer (TJ) Verbruik Railverkeer (TJ) Verbruik Binnenlandse scheepvaart (TJ) Verbruik Bouwnijverheid (TJ) Verbruik Landbouw (TJ) Bijmenging (TJ) Productiecapaciteit (TJ)
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2019 28.437 . . . -4.420 146 1.982 28.437 25.363 66 118 1.551 1.341 34.838 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2020 24.329 . . . -8.648 2.042 9.894 24.329 21.684 55 63 1.355 1.172 42.872 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2021** 27.739 . . . -4.672 -3.058 6.954 27.739 24.573 63 40 1.583 1.479 39.365 .
Biobenzine 2019 8.321 . . . -741 4 8.321 8.321 9.062 .
Biobenzine 2020 9.481 . . . -2.746 -1.747 9.481 9.481 12.227 .
Biobenzine 2021** 9.766 . . . -2.102 834 9.766 9.766 11.868 .
Biodiesel 2019 20.116 72.832 -50.876 -47.197 -3.679 142 1.982 20.116 17.042 66 118 1.551 1.341 25.777 81.349
Biodiesel 2020 14.848 73.266 -52.312 -46.410 -5.902 3.789 9.894 14.848 12.203 55 63 1.355 1.172 30.645 80.930
Biodiesel 2021** 17.973 75.575 -46.755 -44.185 -2.570 -3.892 6.954 17.973 14.808 63 40 1.583 1.479 27.497 86.903
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er cijfers over de productiecapaciteit van biobrandstoffen. De cijfers zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen op de binnenlandse markt is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen minus bunkers voor transport naar het buitenland. Bij het invoersaldo wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen.

Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Bij de afleveringen gaat het voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2006, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en nader voorlopige cijfers over 2021.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2020 zijn bijgesteld en hebben nu de status definitief. Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Cijfers in deze tabel zijn gereviseerd voor 2015 tot en met 2019. De revisie is een gevolg van een aanpassing van de cijfers over totale diesel bij wegverkeer, bouw en landbouw (zie ook toelichting bij Energiebalans). Deze aanpassing werkt door op de bijgemengde biodiesel zoals getoond in deze tabel. Het verbruik van biodiesel in wegverkeer wordt daardoor wat lager en in de bouw en de landbouw gaat omhoog. Het gaat om een aanpassingen van enkele honderden TJ.
Tevens is voor de jaren 2006 tot en met 2013 een technische fout in de data van aanbod van biodiesel hersteld

Wijzigingen per juni 2022:
Voorlopige cijfers 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig
Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen aangeboden voor verbruik op de binnenlandse markt. Het totale aanbod is per definitie gelijk aan het totale verbruik.
Het aanbod wordt berekend als productie plus invoersaldo (netto invoer) plus voorraadmutaties minus bunkers.
Totaal aanbod
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen aangeboden voor verbruik op de binnenlandse markt. Het totale aanbod is per definitie gelijk aan het totale verbruik.
Het aanbod wordt berekend als productie plus invoersaldo (netto invoer) plus voorraadmutaties minus bunkers.
Productie
Het gaat om de productie van pure biobrandstoffen.
Netto invoer
Invoer minus uitvoer (netto invoer).
Totaal puur en bijgemengd
Puur
Biobrandstoffen die niet zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Bijgemengd
Biobrandstoffen die zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Voorraadmutatie (puur en bijgemengd)
De verandering van de omvang van de voorraad. Conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod voor Nederland is toegenomen; voor een negatief getal geldt het omgekeerde. In de praktijk gaat het om biobrandstoffen in pure vorm.
Bunkers (puur en bijgemengd)
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkering wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland. Bunkers per sector zijn niet bekend.
N.B. In Nederland is de levering van biobrandstoffen (biokerosine) aan vliegtuigen verwaarloosbaar klein.
Verbruik
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen door oliebedrijven afgeleverd (en daarmee verbruikt) aan de pompstations in Nederland. Het gaat dan voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.
Totaal verbruik (puur en bijgemengd)
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen door oliebedrijven afgeleverd (en daarmee verbruikt) aan de pompstations in Nederland. Het gaat dan voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke.

Hieronder vallen niet het vervoer op het eigen bedrijfsterrein en verbruik door mobiele werktuigen zoals tractoren en mobiele machines voor de (land)bouw (die doorgaans niet op de openbare weg opereren).
Railverkeer
Alle vervoer van personen en goederen via railverbindingen, zoals trein, tram en metro. Vervoer op het eigen bedrijfsterrein valt hier niet onder.

Trolleybussen vallen onder het wegverkeer.
Binnenlandse scheepvaart
Alle binnenlandse vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart die vertrekken uit en aankomen in Nederlandse havens. Dit is inclusief werk op zee, zoals baggeractiviteiten en bouw van en onderhoud aan boorplatforms en windmolens op zee.

Visserij valt hier niet onder.
Bouwnijverheid
Algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen, nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken.

Dit is inclusief gebruik door mobiele bronnen op het bouwterrein en exclusief gebruik door vervoer op de openbare weg.
Landbouw
Landbouw, dit is inclusief loonwerkbedrijven.
Bijmenging
Bijmenging van pure biobrandstoffen in gewone benzine of diesel door raffinaderijen, opslagbedrijven en/of handelaren in aardolieproducten. Het totaal van de bijmenging wordt berekend als het totale aanbod voor de binnenlandse markt plus de export van bijgemengde biobrandstoffen plus bunkers.
Productiecapaciteit
De maximaal mogelijke productie per jaar van de producenten van pure biotransportbrandstoffen. Deze productiecapaciteit wordt gemeten aan het einde van het verslagjaar.