Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2019-2021

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2019-2021

Decentrale overheden Begroot EMU-saldo 2019 (mln euro) Begroot EMU-saldo 2020 Begroot EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2020 Macronorm voor het EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2020 Verschil (mln euro) Begroot EMU-saldo 2021 (mln euro)
Totaal decentrale overheden -7.199 -6.407 -3.331 -3.076 -3.226
Provincies -1.358 -1.646 -666 -980 -1.074
Gemeenten -5.382 -4.130 -2.249 -1.881 -1.768
Gemeenten: 20 000 tot 50 000 inwoners -1.234 -944 -209
Gemeenten: 50 000 tot 100 000 inwoners -871 -593 -104
Gemeenten: 100 000 tot 150 000 inwoners -532 -288 -137
Gemeenten: 150 000 tot 250 000 inwoners -853 -512 -372
Gemeenten: 250 000 inwoners of meer -1.486 -1.568 -787
Waterschappen -311 -505 -416 -89 -366
Gemeenschappelijke regelingen -148 -126 0 -126 -18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. In samenhang met deze tekortgrens voor de gehele overheid zijn in Nederland afspraken gemaakt over een macronorm voor het tekort van de gemeenten, provincies en waterschappen tezamen.

Deze tabel toont de ontwikkeling van het begrote overheidssaldo van de decentrale overheden in Nederland. De gegevens in de tabel zijn opgesteld op basis van de gegevens in de EMU-enquête van de decentrale overheden. Het gaat hier om ruwe bron data van de betrokken berichtgevers die niet zijn geanalyseerd of bewerkt en niet zijn geïntegreerd in de Nationale rekeningen. Wel zijn de gegevens zo nodig door het CBS opgehoogd voor non-respons.

Alleen voor het begrotingsjaar 2020 worden in deze tabel, naast het begrote EMU-saldo, ook de macronorm voor het EMU-saldo voor dat jaar en het verschil tussen het begrote saldo en de norm weergegeven. Een negatief getal bij het verschil betekent dat het geraamde EMU-saldo de norm overschrijdt; een positief verschil houdt in dat het saldo onder de norm blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de volgende EMU-enquête worden eind januari 2021 gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Begroot EMU-saldo 2019
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen.
Begroot EMU-saldo 2020
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen.
Begroot EMU-saldo
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen.
Macronorm voor het EMU-saldo
Het maximale toegestane tekort dat decentrale overheden gezamenlijk mogen hebben in een bepaald jaar. Deze macronorm is onderling afgesproken tussen het Rijk en de gemeenten, de provincies en de waterschappen. Tot en met 2015 werd de macronorm in onderling overleg uitgesplitst naar gemeenten, provincies en waterschappen. Vanaf 2016 is er geen uitsplitsing meer.
Verschil
Het verschil tussen het begrote EMU-saldo en de macronorm voor het EMU-saldo van decentrale overheden. Een negatief verschil betekent dat het begrote EMU-saldo de macronorm overschrijdt; een positief verschil houdt in dat het begrote EMU-saldo onder de macronorm blijft.
Begroot EMU-saldo 2021
Het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden in een jaar.
Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie (EU) een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In de EU is bepaald dat een tekort van de gehele overheid in een lidstaat niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Voor de gehele overheid is het overheidssaldo gelijk aan het vorderingensaldo van de sector overheid in de Nationale rekeningen.