Banen van werknemers; internationaliseringskenmerken van bedrijven, '10-'18

Banen van werknemers; internationaliseringskenmerken van bedrijven, '10-'18

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Internationaliseringskenmerken bedrijf Kenmerken baan en werknemer Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur)
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Totaal Totaal 2018* 8.333 6.248 22,70 28,8
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Zeggenschap binnenland Totaal 2018* 1.588 1.198 22,00 29,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Zeggenschap buitenland Totaal 2018* 1.092 925 25,10 33,3
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Zeggenschap onbekend Totaal 2018* 5.652 4.125 22,30 27,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Geen internationale goederenhandel Totaal 2018* 5.318 3.753 21,60 26,9
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer goederen Totaal 2018* 276 222 24,60 30,8
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Uitvoer goederen Totaal 2018* 114 88 22,60 30,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer en uitvoer goederen Totaal 2018* 2.625 2.185 24,20 32,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Geen internationale dienstenhandel Totaal 2018* 4.301 3.023 22,60 26,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer diensten Totaal 2018* 1.756 1.393 20,90 30,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Uitvoer diensten Totaal 2018* 277 220 21,80 31,3
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer en uitvoer diensten Totaal 2018* 1.999 1.612 24,30 31,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over werknemersbanen in Nederland. Het aantal banen wordt uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van de werknemers en de bedrijven waarvoor zij in dienst zijn. Bij de bedrijven wordt met name onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap, en de internationale handel van het bedrijf. Werknemerskenmerken zijn onder meer opleidingsniveau en nationaliteit. Daarbij wordt de top vijf van meest voorkomende nationaliteiten bij bedrijven onder buitenlandse zeggenschap gerapporteerd. Het opleidingsniveau wordt gegeven bij alle selecties (uitgezonderd buitenlandse nationaliteiten) met tenminste duizend directe observaties.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 november 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.

Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).

Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).

Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.

De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.

Arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV en betaalde overwerkuren.