Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld 2018-2021

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld 2018-2021

Gemeenschappelijke regelingen taakvelden Perioden Baten (mln euro) Lasten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2021 13.575 13.575 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2021 2.235 2.861 -625
Bestuur en burgerzaken 2021 115 118 -3
Overhead 2021 1.410 2.109 -699
Belastingen 2021 71 144 -74
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2021 2 2 0
Overig bestuur en ondersteuning 2021 357 143 214
Toevoeging/onttrekking reserves 2021 252 183 69
Resultaat van de rekening 2021 28 160 -132
Totaal veiligheid 2021 1.511 1.234 276
Veiligheid 2021 1.511 1.234 276
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2021 1.459 1.440 19
Verkeer en parkeren 2021 134 343 -209
Havens en waterwegen 2021 50 43 7
Openbaar vervoer 2021 1.275 1.054 220
Totaal economie 2021 218 210 7
Economisch beleid en ondersteuning 2021 76 86 -10
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2021 142 125 17
Totaal onderwijs 2021 60 59 1
Onderwijs exclusief huisvesting 2021 59 56 2
Onderwijshuisvesting 2021 1 2 -1
Totaal sport, cultuur en recreatie 2021 222 211 11
Sportbeleid en activering 2021 2 1 0
Sportaccommodaties 2021 6 6 0
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2021 6 5 1
Musea 2021 76 63 13
Cultureel erfgoed 2021 1 2 -1
Media 2021 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2021 131 134 -3
Totaal sociaal domein 2021 4.291 4.194 97
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2021 104 103 1
Inkomensregelingen 2021 1.158 1.140 19
Participatie 2021 1.994 1.886 108
Maatwerkvoorziening (WMO) 2021 21 27 -6
Maatwerkdienstverlening 18+ 2021 236 301 -66
Maatwerkdienstverlening 18- 2021 617 479 138
Geëscaleerde zorg 18+ 2021 46 71 -25
Geëscaleerde zorg 18- 2021 115 186 -71
Totaal volksgezondheid en milieu 2021 3.399 3.193 206
Volksgezondheid 2021 2.440 2.364 76
Riolering 2021 14 14 1
Afval 2021 375 336 39
Milieubeheer en begraafplaatsen 2021 569 479 90
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2021 181 173 8
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2021 44 37 6
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2021 137 136 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

De beschrijving van de taakvelden is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), onderdeel Informatie voor derden (Iv3). Deze beschrijving geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen, sommige taakvelden of omschrijvingen zijn niet of slechts deels van toepassing voor de gemeenschappelijke regelingen. In voorkomende gevallen waar in de omschrijving van de taakvelden gemeenten worden genoemd moet gemeenschappelijke regelingen worden gelezen.

Gegevens beschikbaar van 2018 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2023:
De cijfers voor 2021 zijn nu definitief en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Baten
De baten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de baten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Lasten
De lasten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de lasten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen.