Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen taakvelden Perioden Baten (mln euro) Lasten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2018 11.207 11.207 0
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2019 11.081 11.081 0
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2020* 12.286 12.286 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2018 2.001 2.399 -397
Totaal bestuur en ondersteuning 2019 1.859 2.315 -456
Totaal bestuur en ondersteuning 2020* 1.918 2.516 -597
Bestuur en burgerzaken 2018 268 262 6
Bestuur en burgerzaken 2019 179 180 -1
Bestuur en burgerzaken 2020* 180 178 1
Overhead 2018 1.098 1.509 -411
Overhead 2019 1.091 1.594 -504
Overhead 2020* 1.162 1.708 -546
Belastingen 2018 98 158 -60
Belastingen 2019 100 162 -62
Belastingen 2020* 108 146 -38
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2018 4 1 3
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2019 0 0 0
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2020* 0 1 -1
Overig bestuur en ondersteuning 2018 308 117 191
Overig bestuur en ondersteuning 2019 293 112 181
Overig bestuur en ondersteuning 2020* 294 118 176
Toevoeging/onttrekking reserves 2018 193 179 14
Toevoeging/onttrekking reserves 2019 158 138 20
Toevoeging/onttrekking reserves 2020* 160 171 -10
Resultaat van de rekening 2018 33 172 -139
Resultaat van de rekening 2019 37 128 -91
Resultaat van de rekening 2020* 15 194 -179
Totaal veiligheid 2018 1.264 1.078 186
Totaal veiligheid 2019 1.347 1.082 265
Totaal veiligheid 2020* 1.392 1.126 266
Veiligheid 2018 1.264 1.078 186
Veiligheid 2019 1.347 1.082 265
Veiligheid 2020* 1.392 1.126 266
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2018 1.368 1.350 17
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2019 1.443 1.435 7
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2020* 1.583 1.573 11
Verkeer en parkeren 2018 325 325 0
Verkeer en parkeren 2019 528 485 43
Verkeer en parkeren 2020* 455 458 -2
Havens en waterwegen 2018 124 113 11
Havens en waterwegen 2019 119 106 13
Havens en waterwegen 2020* 121 107 14
Openbaar vervoer 2018 918 912 6
Openbaar vervoer 2019 796 845 -48
Openbaar vervoer 2020* 1.007 1.008 -1
Totaal economie 2018 168 181 -13
Totaal economie 2019 185 188 -4
Totaal economie 2020* 232 223 9
Economisch beleid en ondersteuning 2018 82 107 -25
Economisch beleid en ondersteuning 2019 95 114 -18
Economisch beleid en ondersteuning 2020* 104 104 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2018 85 74 12
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2019 89 74 15
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2020* 128 120 8
Totaal onderwijs 2018 55 57 -2
Totaal onderwijs 2019 49 51 -2
Totaal onderwijs 2020* 57 57 0
Onderwijs exclusief huisvesting 2018 51 52 -1
Onderwijs exclusief huisvesting 2019 47 49 -2
Onderwijs exclusief huisvesting 2020* 54 54 0
Onderwijshuisvesting 2018 5 6 -1
Onderwijshuisvesting 2019 1 2 0
Onderwijshuisvesting 2020* 2 3 0
Totaal sport, cultuur en recreatie 2018 137 156 -19
Totaal sport, cultuur en recreatie 2019 147 159 -13
Totaal sport, cultuur en recreatie 2020* 168 157 11
Sportbeleid en activering 2018 1 2 -1
Sportbeleid en activering 2019 1 2 -1
Sportbeleid en activering 2020* 1 1 0
Sportaccommodaties 2018 3 7 -4
Sportaccommodaties 2019 4 5 -1
Sportaccommodaties 2020* 6 6 0
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2018 1 6 -5
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2019 1 5 -4
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2020* 2 6 -4
Musea 2018 73 75 -2
Musea 2019 73 74 -2
Musea 2020* 75 74 1
Cultureel erfgoed 2018 1 1 -1
Cultureel erfgoed 2019 1 1 -1
Cultureel erfgoed 2020* 1 1 0
Media 2018 5 1 3
Media 2019 4 1 3
Media 2020* 5 1 3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2018 53 63 -10
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2019 63 71 -8
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2020* 78 67 11
Totaal sociaal domein 2018 4.439 4.320 119
Totaal sociaal domein 2019 4.179 4.104 75
Totaal sociaal domein 2020* 4.589 4.428 161
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2018 66 65 0
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2019 74 75 -1
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2020* 93 87 5
Inkomensregelingen 2018 1.162 1.165 -3
Inkomensregelingen 2019 1.086 1.069 17
Inkomensregelingen 2020* 1.336 1.318 18
Participatie 2018 2.335 2.219 116
Participatie 2019 2.126 2.022 104
Participatie 2020* 2.174 2.026 149
Maatwerkvoorziening (WMO) 2018 27 37 -11
Maatwerkvoorziening (WMO) 2019 39 34 5
Maatwerkvoorziening (WMO) 2020* 53 30 23
Maatwerkdienstverlening 18+ 2018 220 210 10
Maatwerkdienstverlening 18+ 2019 174 208 -34
Maatwerkdienstverlening 18+ 2020* 194 224 -30
Maatwerkdienstverlening 18- 2018 465 450 15
Maatwerkdienstverlening 18- 2019 500 489 12
Maatwerkdienstverlening 18- 2020* 518 504 14
Geëscaleerde zorg 18+ 2018 52 51 1
Geëscaleerde zorg 18+ 2019 40 59 -19
Geëscaleerde zorg 18+ 2020* 59 74 -16
Geëscaleerde zorg 18- 2018 113 123 -10
Geëscaleerde zorg 18- 2019 141 148 -8
Geëscaleerde zorg 18- 2020* 163 165 -1
Totaal volksgezondheid en milieu 2018 1.645 1.527 118
Totaal volksgezondheid en milieu 2019 1.741 1.605 137
Totaal volksgezondheid en milieu 2020* 2.211 2.067 144
Volksgezondheid 2018 846 766 81
Volksgezondheid 2019 914 814 99
Volksgezondheid 2020* 1.363 1.272 91
Riolering 2018 9 11 -2
Riolering 2019 8 8 1
Riolering 2020* 13 12 1
Afval 2018 309 289 21
Afval 2019 322 303 19
Afval 2020* 334 307 27
Milieubeheer en begraafplaatsen 2018 480 462 18
Milieubeheer en begraafplaatsen 2019 498 480 18
Milieubeheer en begraafplaatsen 2020* 501 476 25
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2018 130 139 -9
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2019 132 142 -9
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2020* 137 140 -4
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2018 57 56 1
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2019 56 56 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2020* 34 33 0
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2018 73 83 -9
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2019 76 86 -10
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2020* 103 107 -4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

De beschrijving van de taakvelden is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), onderdeel Informatie voor derden (Iv3). Deze beschrijving geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen, sommige taakvelden of omschrijvingen zijn niet of slechts deels van toepassing voor de gemeenschappelijke regelingen. In voorkomende gevallen waar in de omschrijving van de taakvelden gemeenten worden genoemd moet gemeenschappelijke regelingen worden gelezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten
De baten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de baten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Lasten
De lasten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de lasten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen.