Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen taakvelden Perioden Baten (mln euro) Lasten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2018* 10.860 10.860 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2018* 1.835 2.229 -394
Bestuur en burgerzaken 2018* 194 186 7
Overhead 2018* 1.021 1.437 -417
Belastingen 2018* 94 154 -61
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2018* 4 1 3
Overig bestuur en ondersteuning 2018* 307 113 193
Toevoeging/onttrekking reserves 2018* 189 171 19
Resultaat van de rekening 2018* 27 166 -139
Totaal veiligheid 2018* 1.264 1.078 186
Veiligheid 2018* 1.264 1.078 186
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2018* 1.347 1.328 20
Verkeer en parkeren 2018* 323 323 0
Havens en waterwegen 2018* 125 111 14
Openbaar vervoer 2018* 899 894 6
Totaal economie 2018* 133 155 -22
Economisch beleid en ondersteuning 2018* 84 109 -25
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2018* 48 46 3
Totaal onderwijs 2018* 39 40 -1
Onderwijs exclusief huisvesting 2018* 35 35 0
Onderwijshuisvesting 2018* 5 6 -1
Totaal sport, cultuur en recreatie 2018* 132 151 -19
Sportbeleid en activering 2018* 1 2 -1
Sportaccommodaties 2018* 3 7 -4
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2018* 1 6 -5
Musea 2018* 73 75 -2
Cultureel erfgoed 2018* 1 1 -1
Media 2018* 5 1 3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2018* 48 58 -10
Totaal sociaal domein 2018* 4.396 4.275 121
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2018* 64 64 0
Inkomensregelingen 2018* 1.135 1.138 -3
Participatie 2018* 2.333 2.216 117
Maatwerkvoorziening (WMO) 2018* 23 34 -10
Maatwerkdienstverlening 18+ 2018* 217 207 10
Maatwerkdienstverlening 18- 2018* 461 446 15
Geëscaleerde zorg 18+ 2018* 50 49 1
Geëscaleerde zorg 18- 2018* 111 121 -10
Totaal volksgezondheid en milieu 2018* 1.611 1.491 120
Volksgezondheid 2018* 846 766 81
Riolering 2018* 8 11 -2
Afval 2018* 309 288 21
Milieubeheer en begraafplaatsen 2018* 447 426 20
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2018* 103 113 -9
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2018* 31 31 0
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2018* 73 82 -9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

De beschrijving van de taakvelden is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), onderdeel Informatie voor derden (Iv3). Deze beschrijving geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen, sommige taakvelden of omschrijvingen zijn niet of slechts deels van toepassing voor de gemeenschappelijke regelingen. In voorkomende gevallen waar in de omschrijving van de taakvelden gemeenten worden genoemd moet gemeenschappelijke regelingen worden gelezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten
De baten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de baten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Lasten
De lasten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de lasten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen.