Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen taakvelden Perioden Baten (mln euro) Lasten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2018 11.207 11.207 0
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2019* 11.213 11.213 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2018 2.001 2.399 -397
Totaal bestuur en ondersteuning 2019* 1.981 2.382 -401
Bestuur en burgerzaken 2018 268 262 6
Bestuur en burgerzaken 2019* 235 237 -2
Overhead 2018 1.098 1.509 -411
Overhead 2019* 1.097 1.594 -497
Belastingen 2018 98 158 -60
Belastingen 2019* 100 162 -62
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2018 4 1 3
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2019* 0 0 0
Overig bestuur en ondersteuning 2018 308 117 191
Overig bestuur en ondersteuning 2019* 352 112 240
Toevoeging/onttrekking reserves 2018 193 179 14
Toevoeging/onttrekking reserves 2019* 158 149 9
Resultaat van de rekening 2018 33 172 -139
Resultaat van de rekening 2019* 40 128 -88
Totaal veiligheid 2018 1.264 1.078 186
Totaal veiligheid 2019* 1.298 1.082 216
Veiligheid 2018 1.264 1.078 186
Veiligheid 2019* 1.298 1.082 216
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2018 1.368 1.350 17
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2019* 1.443 1.435 7
Verkeer en parkeren 2018 325 325 0
Verkeer en parkeren 2019* 528 485 43
Havens en waterwegen 2018 124 113 11
Havens en waterwegen 2019* 119 106 13
Openbaar vervoer 2018 918 912 6
Openbaar vervoer 2019* 796 845 -48
Totaal economie 2018 168 181 -13
Totaal economie 2019* 185 188 -4
Economisch beleid en ondersteuning 2018 82 107 -25
Economisch beleid en ondersteuning 2019* 95 114 -18
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2018 85 74 12
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2019* 89 74 15
Totaal onderwijs 2018 55 57 -2
Totaal onderwijs 2019* 49 51 -2
Onderwijs exclusief huisvesting 2018 51 52 -1
Onderwijs exclusief huisvesting 2019* 47 49 -2
Onderwijshuisvesting 2018 5 6 -1
Onderwijshuisvesting 2019* 1 2 0
Totaal sport, cultuur en recreatie 2018 137 156 -19
Totaal sport, cultuur en recreatie 2019* 147 159 -13
Sportbeleid en activering 2018 1 2 -1
Sportbeleid en activering 2019* 1 2 -1
Sportaccommodaties 2018 3 7 -4
Sportaccommodaties 2019* 4 5 -1
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2018 1 6 -5
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2019* 1 5 -4
Musea 2018 73 75 -2
Musea 2019* 73 74 -2
Cultureel erfgoed 2018 1 1 -1
Cultureel erfgoed 2019* 1 1 -1
Media 2018 5 1 3
Media 2019* 4 1 3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2018 53 63 -10
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2019* 63 71 -8
Totaal sociaal domein 2018 4.439 4.320 119
Totaal sociaal domein 2019* 4.237 4.168 69
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2018 66 65 0
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2019* 74 75 -1
Inkomensregelingen 2018 1.162 1.165 -3
Inkomensregelingen 2019* 1.086 1.069 17
Participatie 2018 2.335 2.219 116
Participatie 2019* 2.184 2.087 98
Maatwerkvoorziening (WMO) 2018 27 37 -11
Maatwerkvoorziening (WMO) 2019* 39 34 5
Maatwerkdienstverlening 18+ 2018 220 210 10
Maatwerkdienstverlening 18+ 2019* 174 208 -34
Maatwerkdienstverlening 18- 2018 465 450 15
Maatwerkdienstverlening 18- 2019* 500 489 12
Geëscaleerde zorg 18+ 2018 52 51 1
Geëscaleerde zorg 18+ 2019* 40 59 -19
Geëscaleerde zorg 18- 2018 113 123 -10
Geëscaleerde zorg 18- 2019* 141 148 -8
Totaal volksgezondheid en milieu 2018 1.645 1.527 118
Totaal volksgezondheid en milieu 2019* 1.741 1.605 137
Volksgezondheid 2018 846 766 81
Volksgezondheid 2019* 914 814 99
Riolering 2018 9 11 -2
Riolering 2019* 8 8 1
Afval 2018 309 289 21
Afval 2019* 322 303 19
Milieubeheer en begraafplaatsen 2018 480 462 18
Milieubeheer en begraafplaatsen 2019* 498 480 18
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2018 130 139 -9
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2019* 132 142 -9
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2018 57 56 1
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2019* 56 56 0
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2018 73 83 -9
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2019* 76 86 -10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

De beschrijving van de taakvelden is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), onderdeel Informatie voor derden (Iv3). Deze beschrijving geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen, sommige taakvelden of omschrijvingen zijn niet of slechts deels van toepassing voor de gemeenschappelijke regelingen. In voorkomende gevallen waar in de omschrijving van de taakvelden gemeenten worden genoemd moet gemeenschappelijke regelingen worden gelezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten
De baten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de baten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Lasten
De lasten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de lasten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen.