Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2019)

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2019)

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Zelfstandigen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Nederland 1.223,5 31,6 1.020,9 137,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Nederland 1.265,1 32,4 1.076,2 177,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Amsterdam 81,0 25,9 64,9 63,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Amsterdam 83,7 . 68,2 89,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Assen 3,1 26,6 2,4 77,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Assen 3,2 . 2,6 102,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Bloemendaal 2,5 47,2 2,1 464,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Bloemendaal 2,7 . 2,3 614,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Delfzijl 1,2 25,0 1,0 85,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Delfzijl 1,2 . 1,0 102,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Kerkrade 2,1 24,3 1,7 69,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Kerkrade 2,1 . 1,7 92,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Rotterdam 37,3 27,3 29,4 36,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Rotterdam 39,8 . 31,5 52,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Utrecht 23,8 30,1 19,4 86,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Utrecht 24,8 . 20,5 124,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar economische activiteit. Diverse niveaus van regionale indelingen zijn beschikbaar, van gemeente tot landsdeel.

Peildatum van doelpopulatie, vermogen, en gemeentelijke indeling is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2020). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Zelfstandigen met bedrijfsvermogen
Het aantal zelfstandigen in een huishouden waarvan tenminste één van de leden bedrijfsvermogen bezit; vermogen van de eigen onderneming of aanmerkelijk belang.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.