Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Demografische druk Grijze druk (%) Levend geboren kinderen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachting Bij geboorte Mannen (jaar) Periode-levensverwachting Bij geboorte Vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2019 169.918 1,58 151.737 80,51 83,63 272.155 157.900 114.255
Prognose 2020 17.414.598 33,1 169.868 1,55 153.402 80,66 83,81 282.173 163.011 119.162
Prognose 2030 18.460.783 41,0 199.311 1,69 174.809 82,19 85,54 303.156 252.128 51.028
Prognose 2040 19.036.235 48,1 192.624 1,70 197.150 83,66 87,23 298.569 257.158 41.411
Prognose 2050 19.305.927 47,2 187.867 1,70 207.940 85,04 88,72 298.717 258.569 40.148
Prognose 2060 19.551.664 47,2 203.305 1,70 206.861 86,31 90,04 299.446 260.559 38.887
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 166.183 1,54 145.773 80,13 83,24 254.974 149.486 94.592
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.392.572 33,0 164.490 1,50 145.666 80,12 83,27 257.530 152.141 93.383
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 18.107.927 39,6 181.831 1,57 158.424 80,87 84,22 250.717 225.308 5.894
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 18.263.148 44,8 168.463 1,52 176.770 81,88 85,45 241.763 225.304 -4.755
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 18.180.551 42,7 159.137 1,49 186.991 82,89 86,57 240.790 223.389 -6.411
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 18.066.579 41,8 165.726 1,46 187.279 83,85 87,58 239.519 224.153 -7.094
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 174.207 1,61 158.355 80,89 84,01 294.015 167.694 136.351
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.438.229 33,2 175.975 1,60 162.076 81,20 84,35 313.720 175.304 149.831
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.862.970 42,2 217.448 1,82 193.447 83,50 86,85 365.820 285.991 100.288
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.867.861 50,9 216.803 1,87 219.040 85,45 89,01 367.592 294.382 90.596
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20.509.136 51,1 217.786 1,91 229.731 87,19 90,88 368.395 303.125 88.215
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 21.155.281 52,0 241.588 1,94 227.261 88,78 92,51 369.024 306.982 87.051
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2019-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Levend geboren kinderen
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier overlijden worden niet meegeteld.
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Bij geboorte
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Mannen
Vrouwen
Buitenlandse migratie
Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).
Niet-gemelde buitenlandse migratie wordt verantwoord in de statistiek van de administratieve correcties.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.

Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed. Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie (inclusief correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland.

Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Het aantal gevestigde personen uit het buitenland min het aantal vertrokken personen naar het buitenland, inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Aangezien het saldo administratieve correcties op nationaal niveau wordt gezien als niet gemelde emigratie, is het migratiesaldo inclusief het saldo administratieve correcties dus het saldo van de (gemelde én niet-gemelde) buitenlandse migratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.