Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Sectoren Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor R&D Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Uitgaven voor R&D R&D-intensiteit (% (van het bbp)) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Alle sectoren 2013 195.127 135.555 14.239 2,16 20.135
Alle sectoren 2014 194.942 136.174 14.595 2,17 20.341
Alle sectoren 2015 202.501 139.382 14.808 2,15 20.260
Alle sectoren 2016 207.461 144.482 15.235 2,15 20.674
Alle sectoren 2017 209.488 150.399 16.081 2,18 19.957
Alle sectoren 2018 216.965 156.849 16.550 2,14 19.554
Alle sectoren 2019** 226.732 160.422 17.760 2,18 20.104
Alle sectoren 2020* 226.391 161.564 18.356 2,29 19.718
Bedrijven 2013 146.165 95.108 9.299 1,41 19.692
Bedrijven 2014 144.689 94.612 9.444 1,41 19.877
Bedrijven 2015 151.385 97.443 9.515 1,38 19.798
Bedrijven 2016 157.018 102.614 10.008 1,41 20.159
Bedrijven 2017 157.844 107.496 10.667 1,45 19.484
Bedrijven 2018 164.144 112.807 10.998 1,42 19.031
Bedrijven 2019** 171.143 115.124 11.846 1,46 19.548
Bedrijven 2020* 171.680 116.415 12.355 1,54 19.227
Instellingen 2013 11.322 8.116 848 0,13 380
Instellingen 2014 11.577 8.325 889 0,13 401
Instellingen 2015 12.128 8.335 900 0,13 399
Instellingen 2016 12.019 8.568 923 0,13 452
Instellingen 2017 12.121 8.553 907 0,12 410
Instellingen 2018 12.899 9.326 971 0,13 461
Instellingen 2019** 13.472 9.336 1.014 0,12 495
Instellingen 2020* 12.431 9.149 1.026 0,13 429
Hoger onderwijs 2013 37.640 32.331 4.092 0,62 63
Hoger onderwijs 2014 38.676 33.237 4.262 0,63 63
Hoger onderwijs 2015 38.988 33.604 4.393 0,64 63
Hoger onderwijs 2016 38.424 33.300 4.304 0,61 63
Hoger onderwijs 2017 39.522 34.350 4.506 0,61 63
Hoger onderwijs 2018 39.922 34.716 4.581 0,59 62
Hoger onderwijs 2019** 42.117 35.963 4.900 0,60 62
Hoger onderwijs 2020* 42.280 36.000 4.975 0,62 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het personeel en de uitgaven behorende bij Research en Development (R&D) activiteiten die worden uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel.

De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2018 zijn definitief, de gegevens over 2019 zijn nader voorlopig en de gegevens over 2020 zijn voorlopig.

De status van de cijfers in deze tabel hangt samen met de status van de cijfers over het het bruto binnenlands product. Totdat het bbp definitief is, kan de R&D-intensiteit worden bijgesteld.

Wijzigingen per 3 november 2021:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 worden de nader voorlopige cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 bijgesteld.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Uitgaven voor R&D
De uitgaven voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in miljoenen euro's en als percentage van het bbp (bruto binnenlands product).
Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
R&D-intensiteit
De uitgaven voor eigen R&D activiteiten als percentage van het bbp (bruto binnenlands product).
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten