Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Sectoren Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor R&D Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Uitgaven voor R&D R&D-intensiteit (% (van het bbp)) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Alle sectoren 2013 195.127 135.555 14.239 2,16 20.135
Alle sectoren 2014 194.942 136.174 14.595 2,17 20.341
Alle sectoren 2015 202.501 139.382 14.808 2,15 20.260
Alle sectoren 2016 207.461 144.482 15.235 2,15 20.674
Alle sectoren 2017** 209.488 150.399 16.081 2,18 19.957
Alle sectoren 2018** 216.994 156.875 16.554 2,14 19.554
Alle sectoren 2019* 223.763 160.234 17.524 2,16 19.951
Bedrijven 2013 146.165 95.108 9.299 1,41 19.692
Bedrijven 2014 144.689 94.612 9.444 1,41 19.877
Bedrijven 2015 151.385 97.443 9.515 1,38 19.798
Bedrijven 2016 157.018 102.614 10.008 1,41 20.159
Bedrijven 2017** 157.844 107.496 10.667 1,45 19.484
Bedrijven 2018** 164.144 112.807 10.998 1,42 19.031
Bedrijven 2019* 169.853 115.795 11.847 1,46 19.421
Instellingen 2013 11.322 8.116 848 0,13 380
Instellingen 2014 11.577 8.325 889 0,13 401
Instellingen 2015 12.128 8.335 900 0,13 399
Instellingen 2016 12.019 8.568 923 0,13 452
Instellingen 2017** 12.121 8.553 907 0,12 410
Instellingen 2018** 12.899 9.326 971 0,13 461
Instellingen 2019* 13.560 9.339 1.002 0,12 468
Hoger onderwijs 2013 37.640 32.331 4.092 0,62 63
Hoger onderwijs 2014 38.676 33.237 4.262 0,63 63
Hoger onderwijs 2015 38.988 33.604 4.393 0,64 63
Hoger onderwijs 2016 38.424 33.300 4.304 0,61 63
Hoger onderwijs 2017** 39.522 34.350 4.506 0,61 63
Hoger onderwijs 2018** 39.951 34.742 4.585 0,59 62
Hoger onderwijs 2019* 40.350 35.100 4.675 0,58 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het R&D-personeel en de R&D-uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2016 zijn definitief, de gegevens over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig en de gegevens over 2019 zijn voorlopig. De status van de cijfers in deze tabel hangt samen met de status van het bruto binnenlands product. Totdat het bruto binnenlands product definitief is, kan de R&D-intensiteit worden bijgesteld.

Wijzigingen per 2 november 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 9 januari 2020:
De definitie van het onderwerp werkzame personen is uitgebreid met de volgende tekst: Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Wijzigingen per 21 oktober 2019:
De cijfers over het aantal ondernemingen met eigen R&D activiteiten waren in de vorige versie niet correct. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2021 worden de cijfers over 2017, 2018 en 2019 bijgesteld.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Uitgaven voor R&D
De uitgaven voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in miljoenen euro's en als percentage van het bbp (bruto binnenlands product).
Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
R&D-intensiteit
De uitgaven voor eigen R&D activiteiten uitgedrukt als percentage van het bbp (bruto binnenlands product).
Totdat het bruto binnenlands product definitief is, kan de R&D-intensiteit worden bijgesteld.
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten
De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties.

De onderneming wordt gezien als een organisatorische eenheid zoals die zich vanuit de economische werkelijkheid aan ons presenteert.
Ze vormt de basis voor de vorming van de bedrijfseenheid, vestiging en lokale bedrijfseenheid.

De onderneming is een economische entiteit, waarin onder bepaalde omstandigheden diverse juridische eenheden kunnen samenkomen. Bepaalde juridische eenheden oefenen hun activiteiten namelijk uitsluitend ten behoeve van een andere juridische entiteit uit en hebben hun bestaan uitsluitend aan administratieve ( bij voorbeeld fiscale) factoren te danken, terwijl ze vanuit economisch oogpunt niet significant zijn. Hiertoe behoren ook vele van de juridische eenheden zonder werkenden. De werkzaamheden van deze juridische eenheden dienen in vele gevallen te worden gezien als hulpactiviteiten naast de activiteiten van de juridische moedereenheid waarvan zij afhangen en waaraan zij gekoppeld dienen te worden om de voor de economische analyse gebruikte eenheid "onderneming" te vormen.

Research & Development (R&D)
Activiteit waarbij wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid en vernieuwing en bestaande uit het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Tot de activiteit behoort ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen. Verder wordt tot de activiteit ook gerekend het (uit)ontwikkelen van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten.

NIET tot R&D wordt gerekend:
- het routinematig verzamelen, onderzoeken van gegevens, verrichten van metingen of uitvoeren van controles;
- het gebruik of marginaal verbeteren van bestaande methoden of modellen voor bijvoorbeeld marktonderzoek of sociaaldemografische vraagstukken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.