Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2021* 3.564 3.414 150 12 138
86221 Praktijken overige specialisten 2021* 3.841 3.583 259 10 248
86222 Praktijken van psychiaters 2021* 570 549 21 8 13
86231 Praktijken van tandartsen 2021* 3.515 3.411 103 19 85
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2021* 348 326 21 1 20
86911 Praktijken van verloskundigen 2021* 275 265 10 0 10
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2021* 1.715 1.658 57 13 44
86913 Praktijken van psychologen 2021* 945 917 29 11 17
86919 Overige paramedische praktijken 2021* 70 69 1 0 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

In verband met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de overheid in 2020 en 2021 een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd. Dit betreft onder andere (met tussen haakjes de uitvoerende partij):
- NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
- TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (gemeente)
- Zorgbonus: subsidieregeling voor zorgprofessionals die uitzonderlijke prestaties leverden in strijd tegen corona (Rijk/Sociale Verzekeringsbank)
- Continuïteitsbijdrage corona (zorgverzekeraar)
- Meerkosten corona (zorgverzekeraar)

Veel zorgpraktijken hebben deze steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis ontvangen. Deze tegemoetkomingen vanwege Corona zijn in de belastingaangiften van bedrijven over 2020 en 2021 veelal geboekt onder de niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten, de buitengewone baten en de loonkostensubsidies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023:
De nader voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers. De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 verschijnen er nader voorlopige cijfers over 2021. In het derde kwartaal van 2024 verschijnen er definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Toelichting:
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schade-uitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Loonsubsidies en overige uitkeringen
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet en loonsubsidies en overige uitkeringen