Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2020* 3.437 3.276 161 14 148
86221 Praktijken overige specialisten 2020* 3.541 3.283 258 11 247
86222 Praktijken van psychiaters 2020* 494 476 19 6 12
86231 Praktijken van tandartsen 2020* 3.152 3.024 128 28 101
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2020* 322 297 25 2 23
86911 Praktijken van verloskundigen 2020* 247 238 10 0 10
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2020* 1.562 1.473 89 15 75
86913 Praktijken van psychologen 2020* 810 786 23 7 16
86919 Overige paramedische praktijken 2020* 59 58 1 0 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

In verband met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd. Dit betreft onder andere (met tussen haakjes de uitvoerende partij):
- NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
- TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (gemeente)
- Zorgbonus: subsidieregeling voor zorgprofessionals die uitzonderlijke prestaties leverden in strijd tegen corona (Rijk/Sociale Verzekeringsbank)
- Continuïteitsbijdrage corona (zorgverzekeraar)
- Meerkosten corona (zorgverzekeraar)

Veel zorgpraktijken hebben deze steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis ontvangen. Deze tegemoetkomingen vanwege Corona zijn in de belastingaangiften van bedrijven over 2020 veelal geboekt onder de niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten, de buitengewone baten en de loonkostensubsidies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het meest recente verslagjaar zijn nader voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 9 september 2022:
- Cijfers over 2019 zijn ongewijzigd definitief gemaakt, met uitzondering van die van tandheelkundig specialisten. Van deze groep zijn de cijfers wel aangepast.
- De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 verschijnen er definitieve cijfers over 2020 en in het derde kwartaal voorlopige cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Toelichting:
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schade-uitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Loonsubsidies en overige uitkeringen
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet en loonsubsidies en overige uitkeringen