Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Aanbod Totaal (mln kg) Aanbod Winning (mln kg) Aanbod Andere bronnen (mln kg) Aanbod Productie Totaal (mln kg) Aanbod Productie Raffinaderijen (mln kg) Aanbod Productie Petrochemie (mln kg) Aanbod Productie Overige oliebedrijven (mln kg) Aanbod Invoer Totaal (mln kg) Aanbod Invoer Binnenland (mln kg) Aanbod Invoer Entrepot (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 3e kwartaal* 29.728 277 312 23.832 14.967 950 7.915 46.188 . .
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 3e kwartaal* 15.517 181 312 25.417 13.927 11.490
Ruwe aardolie 2022 3e kwartaal* 13.157 105 22.799 12.037 10.762
Aardgascondensaat 2022 3e kwartaal* 1.707 17 1.977 1.249 728
Fossiele additieven 2022 3e kwartaal* 329 59 641 641 .
Biologische additieven 2022 3e kwartaal* 323 312
Totaal aardolieproducten 2022 3e kwartaal* 14.211 96 23.827 14.967 950 7.910 20.771 . .
Restgas 2022 3e kwartaal* 1.247 67 1.179 617 562
Lpg 2022 3e kwartaal* 747 350 320 30 874 . .
Totaal nafta 2022 3e kwartaal* 5.452 2.770 2.422 133 215 5.933 . .
Nafta (geen aromaten en lichte olie) 2022 3e kwartaal* 3.888 1.819 1.640 30 150 4.650 . .
Aardolie-aromaten 2022 3e kwartaal* 1.564 950 782 103 65 1.283 . .
Totaal benzine 2022 3e kwartaal* 1.180 5.728 1.023 4.704 1.990 . .
Motorbenzine 2022 3e kwartaal* 1.179 5.719 1.015 4.704 1.990 . .
Vliegtuigbenzine 2022 3e kwartaal* 0 9 9 0 . .
Totaal kerosine 2022 3e kwartaal* 174 1.928 1.893 35 1.267 . .
Vliegtuigkerosine 2022 3e kwartaal* 130 1.835 1.822 14 1.225 . .
Petroleum 2022 3e kwartaal* 45 93 71 21 42 . .
Totaal gas- en dieselolie 2022 3e kwartaal* 2.648 6.319 5.215 6 1.098 2.649 . .
Diesel 2022 3e kwartaal* 2.183 4.281 4.211 70 1.425 . .
Scheepsdiesel 2022 3e kwartaal* 465 2.038 1.004 6 1.028 1.224 . .
Totaal stookolie 2022 3e kwartaal* 1.731 3.996 2.369 1.627 5.769 . .
Stookolie, laagzwavelig 2022 3e kwartaal* 199 3.301 1.878 1.424 3.220 . .
Stookolie, hoogzwavelig 2022 3e kwartaal* 1.532 695 491 203 2.548 . .
Petroleumcokes 2022 3e kwartaal* 179 111 111 591 . .
Totaal andere olieproducten 2022 3e kwartaal* 853 29 1.446 997 219 230 1.698 . .
Terpentine en speciale benzine 2022 3e kwartaal* 342 236 66 165 5 579 . .
Smeermiddelen 2022 3e kwartaal* 182 296 283 13 760 . .
Minerale wassen 2022 3e kwartaal* 5 3 3 56 . .
Bitumen 2022 3e kwartaal* 21 243 243 125 . .
Overige minerale olieproducten 2022 3e kwartaal* 303 29 669 405 54 210 177 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Gegevens van januari 2015 tot en met december 2019 zijn definitief.
Gegevens over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.
Gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2022:
Cijfers over september 2022 zijn toegevoegd.

De overige inzet en overige productie van de petrochemie salderen in massa tot 0 dit was eerder in PJ’s. De productie en het eigen verbruik van restgassen bij de raffinaderijen zijn verhoogd door nagekomen cijfers van een raffinaderij.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Voor alle verslagperiodes is de winning van overige aardolieproducten toegevoegd. Daardoor is de totale productie van overige aardolieproducten afgenomen en komt die totale productie nu overeen met de productie bij raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus andere bronnen plus productie plus invoer minus uitvoer minus bunkering plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.
Totaal
Totaal van de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik.
Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur.

Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Productie
Aardolieproducten verkregen door omzetting van aardoliegrondstoffen of andere aardolieproducten. Een voorbeeld is het produceren van benzine door het raffineren van ruwe aardolie.
Totaal
Totale productie van aardolieproducten bij de raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Raffinaderijen
Een raffinaderij zet ruwe aardolie en andere grondstoffen om in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Petrochemie
Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Overige oliebedrijven
Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland.
Totaal
Binnenland
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het binnenland.
Entrepot
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het entrepot.