Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Verbruik Inzet energie voor omzetting Totaal (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Olieomzetting raffinaderijen (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Olieomzetting petrochemie (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Olieomzetting overige oliebedrijven (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Overige omzetting (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 1e kwartaal* 20.822 13.490 929 6.258 145
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 1e kwartaal* 13.196 11.837 267 1.092
Ruwe aardolie 2022 1e kwartaal* 11.639 11.194 445
Aardgascondensaat 2022 1e kwartaal* 996 573 267 156
Fossiele additieven 2022 1e kwartaal* 182 23 0 159
Biologische additieven 2022 1e kwartaal* 378 46 333
Totaal aardolieproducten 2022 1e kwartaal* 7.626 1.654 662 5.166 145
Restgas 2022 1e kwartaal* 141 141
Lpg 2022 1e kwartaal* 198 142 56
Totaal nafta 2022 1e kwartaal* 3.478 27 515 2.937
Nafta (geen aromaten en lichte olie) 2022 1e kwartaal* 2.201 27 375 1.800
Aardolie-aromaten 2022 1e kwartaal* 1.277 140 1.137
Totaal benzine 2022 1e kwartaal* 185 0 184
Motorbenzine 2022 1e kwartaal* 185 0 184
Vliegtuigbenzine 2022 1e kwartaal*
Totaal kerosine 2022 1e kwartaal* 100 22 3 75
Vliegtuigkerosine 2022 1e kwartaal* 59 59
Petroleum 2022 1e kwartaal* 42 22 3 16
Totaal gas- en dieselolie 2022 1e kwartaal* 987 242 742 3
Diesel 2022 1e kwartaal* 674 671 3
Scheepsdiesel 2022 1e kwartaal* 314 242 72
Totaal stookolie 2022 1e kwartaal* 1.527 974 553
Stookolie, laagzwavelig 2022 1e kwartaal* 171 171
Stookolie, hoogzwavelig 2022 1e kwartaal* 1.356 974 382
Petroleumcokes 2022 1e kwartaal*
Totaal andere olieproducten 2022 1e kwartaal* 1.009 388 2 619 0
Terpentine en speciale benzine 2022 1e kwartaal* 337 34 303
Smeermiddelen 2022 1e kwartaal* 307 285 0 22
Minerale wassen 2022 1e kwartaal* 1 1
Bitumen 2022 1e kwartaal* 0 0
Overige minerale olieproducten 2022 1e kwartaal* 363 68 1 294 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Gegevens van januari 2015 tot en met december 2019 zijn definitief.
Gegevens over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
Nader voorlopige cijfers voor 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2022:
Voorlopige cijfers maart en cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

De overige inzet en overige productie van de petrochemie salderen in massa tot 0 dit was eerder in PJ’s. De productie en het eigen verbruik van restgassen bij de raffinaderijen zijn verhoogd door nagekomen cijfers van een raffinaderij.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Voor alle verslagperiodes is de winning van overige aardolieproducten toegevoegd. Daardoor is de totale productie van overige aardolieproducten afgenomen en komt die totale productie nu overeen met de productie bij raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 september 2021:
De cijfers van de onderwerpen Vervoer finaal energieverbruik Totaal, Wegverkeer, Railverkeer, Binnenlandse scheepvaart, Binnenlandse luchtvaart en Overige afnemers, worden met ingang van deze versie met 2 decimalen achter de komma gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Verbruik
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die zijn afgeleverd aan verbruikers binnen de landsgrenzen van Nederland. Het verbruik bestaat zowel uit de component inzet als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal energieverbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).
Inzet energie voor omzetting
De ingezette hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten. Stookolie kan bijvoorbeeld worden gedestilleerd in een raffinaderij. Daarnaast kunnen producten worden gemengd (geblend) tot andere producten, zoals bijvoorbeeld propaan en butaan tot autogas.
Totaal
Dit is de som van olieomzetting raffinaderijen, olieomzetting petrochemie, olieomzetting overige oliebedrijven en overige omzettingen.
Olieomzetting raffinaderijen
Olieomzetting door een raffinaderij. Een raffinaderij is een bedrijf die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzet in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Olieomzetting petrochemie
Olieomzetting door een petrochemisch bedrijf. Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Olieomzetting overige oliebedrijven
Olieomzetting door overige oliebedrijven. Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Overige omzetting
De verbruikte hoeveelheid energie om andere energiedragers mee te produceren. Het kan een omzetting zijn van een brandstof in warmte of elektriciteit. Het kan ook een fysieke bewerking van de ene in de andere brandstof zijn, zoals de omzetting van ruwe aardolie in benzine.

In deze tabel worden twee soorten omzettingen onderscheiden, olieomzettingen die leiden tot (andere) olieproducten (zoals raffinage, of menging door handelaren) en overige omzettingen (zoals productie van elektriciteit).