Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Perioden Netto productie Windenergie Windenergie op land (mln kWh) Invoer Duitsland (mln kWh) Uitvoer Duitsland (mln kWh)
2022 3e kwartaal* 1.863 946 2.700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod van elektriciteit weer. Uit het aanbod wordt het verbruik berekend. Het aanbod van elektriciteit betreft de productie plus invoer minus uitvoer. Het grootste deel van de geproduceerde elektriciteit wordt afgeleverd aan het openbare elektriciteitsnet door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en windmolens. Een kleiner deel wordt door bedrijven zelf opgewekt ten bate van hun eigen bedrijfsprocessen. Zo wekken veel tuinders zelf elektriciteit op voor de belichting van hun kassen.

De netto productie wordt bepaald als bruto productie minus het eigen verbruik van elektriciteit. Het eigen verbruik is de hoeveelheid elektriciteit die een producent of installatie verbruikt bij de elektriciteitsproductie. De netto productie wordt in deze tabel uitgesplitst naar de volgende energiebronnen waaruit de elektriciteit wordt geproduceerd: kernenergie, kolen, olieproducten, aardgas, biomassa, overige brandstoffen (niet-hernieuwbaar), waterkracht, windenergie, zonnestroom en overige bronnen.

De in- en uitvoer wordt nader uitgesplitst naar het land van herkomst of bestemming.

Het totale netto verbruik van elektriciteit in Nederland wordt berekend als de netto productie plus de invoer verminderd met de uitvoer en de distributieverliezen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Volledige gegevens per maand zijn beschikbaar vanaf 2015. Vanaf 1936 per jaar en vanaf 1976 per maand zijn alleen de totale productie, invoer en uitvoer bekend.

Status van de cijfers:
- tot en met 2020 definitief;
- 2021 nader voorlopig;
- 2022 voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 27 december 2022:
Cijfers over oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2020 zijn nu Definitief.
Cijfers over 2015 t/m 2021 gereviseerd.
De revisie betreft de jaren 2015 t/m 2019 en het gaat een paar kleine aanpassingen die ervoor zorgen dat deze tabel volledig consistent blijft met eveneens gereviseerde Energiebalans. Bij de grootste aanpassing gaat het om ongeveer 10 GWh, wat overeenkomt met 0,01 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Wijzigingen per 30 november 2022:
Cijfers over september 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Netto productie
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit in Nederland minus het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.
Windenergie
Windenergie op land
Windenergie afkomstig van windmolens op land.

Ook de windmolens geplaatst in binnenwateren, zoals het IJsselmeer, vallen hieronder.
Invoer
Elektriciteit die via het hoogspanningsnet het land binnenkomt. Nederland heeft rechtstreekse verbindingen met België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken.
Duitsland
Uitvoer
Elektriciteit die via het hoogspanningsnet het land uitgaat. Nederland heeft rechtstreekse verbindingen met België, Duitsland, Engeland en Noorwegen. Een verbinding met Denemarken in aanbouw. Deze wordt volgens planning in 2019 in gebruik genomen.
Duitsland