Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
881 Welzijnswerk ouderen, gehandicapten 2020* 1.447
889 Kinderopvang,jeugd- en welzijnswerk 2020* 1.802
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 24 januari 2022
De nieuwe cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden 1e kwartaal 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van het verslagjaar in gebruik heeft gehad.

Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.