Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020* 974.839
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 58.128
01 Landbouw 2020* 56.519
011 Teelt van eenjarige gewassen 2020* 11.078
012 Teelt van meerjarige gewassen 2020* 2.110
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2020* 5.641
014 Veeteelt en fokkerijen 2020* 18.888
015 Gemengd bedrijf 2020* 2.508
016 Dienstverlening voor de landbouw 2020* 16.267
017 Jacht 2020* 27
02 Bosbouw 2020* 871
021 Bosbouw 2020* 560
022 Exploitatie van bossen 2020* 125
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2020* 186
03 Visserij 2020* 738
031 Visserij 2020* 634
032 Viskwekerij 2020* 104
B Delfstoffenwinning 2020* 425
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020* 85.616
06 Winning van aardolie en aardgas 2020* 45
061 Winning van aardolie 2020* 5
062 Winning van aardgas 2020* 40
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020* 218
081 Winning van zand, grind en klei 2020* 163
089 Winning van overige delfstoffen 2020* 55
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020* 162
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2020* 155
099 Dienstverlening overige winning 2020* 7
C Industrie 2020* 76.698
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 5.626
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020* 682
102 Visverwerkende industrie 2020* 169
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020* 255
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020* 26
105 Zuivelindustrie 2020* 300
106 Meelindustrie 2020* 83
107 Brood- en deegwarenindustrie 2020* 3.043
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020* 879
109 Diervoederindustrie 2020* 189
11 Drankenindustrie 2020* 565
110 Drankenindustrie 2020* 565
12 Tabaksindustrie 2020* 7
120 Tabaksindustrie 2020* 7
13 Textielindustrie 2020* 1.138
131 Spinnerijen 2020* 13
132 Weverijen 2020* 11
133 Textielveredelingsindustrie 2020* 165
139 Overige textielproductenindustrie 2020* 949
14 Kledingindustrie 2020* 326
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2020* 316
142 Bontartikelenindustrie 2020* .
143 Gebreide kledingindustrie 2020* .
15 Leer- en schoenenindustrie 2020* 203
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2020* 169
152 Schoenenindustrie 2020* 34
16 Houtindustrie 2020* 3.044
161 Primaire houtbewerking e.d. 2020* 369
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2020* 2.675
17 Papierindustrie 2020* 207
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2020* 23
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2020* 184
18 Grafische industrie 2020* 1.451
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020* 1.394
182 Repro van geluid, beeld en software 2020* 57
19 Aardolie-industrie 2020* 301
191 Cokesfabrieken 2020* 0
192 Aardolie-industrie 2020* 301
20 Chemische industrie 2020* 694
201 Basischemie 2020* 415
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2020* 8
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2020* 85
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2020* 105
205 Overige chemische productenindustrie 2020* 68
206 Synthetische vezelindustrie 2020* 13
21 Farmaceutische industrie 2020* 120
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2020* .
212 Farmaceutische productenindustrie 2020* .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 1.624
221 Rubberproductenindustrie 2020* 128
222 Kunststofproductenindustrie 2020* 1.496
23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 1.933
231 Glas- en glaswerkindustrie 2020* 505
232 Vuurvast keramische productindustrie 2020* 29
233 Keramische bouwproductenindustrie 2020* 48
234 Overige keramische industrie 2020* 101
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2020* 12
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2020* 577
237 Natuursteenbewerkende industrie 2020* 594
239 Overige minerale productenindustrie 2020* 67
24 Basismetaalindustrie 2020* 644
241 IJzer- en staalindustrie 2020* .
242 Stalen buizenindustrie 2020* 71
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2020* .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2020* 82
245 Metaalgieterijen 2020* 97
25 Metaalproductenindustrie 2020* 16.763
251 Metalen bouwproductenindustrie 2020* 6.333
252 Tankbouw en cv-industrie 2020* 374
253 Stoomketelindustrie 2020* 25
254 Wapen- en munitie-industrie 2020* 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 24 januari 2022
De nieuwe cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden 1e kwartaal 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van het verslagjaar in gebruik heeft gehad.

Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.