Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 1.261,8 33,4 35,0
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 85,5 32,9 38,4
Zelfstandige B Delfstoffenwinning 2018 0,2 58,8 41,9
Zelfstandige C Industrie 2018 47,6 40,6 35,7
Zelfstandige D Energievoorziening 2018 0,4 43,2 42,0
Zelfstandige E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 1,1 44,7 35,1
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2018 157,5 40,2 33,0
Zelfstandige G Handel 2018 166,4 30,0 33,5
Zelfstandige H Vervoer en opslag 2018 37,2 32,9 32,8
Zelfstandige I Horeca 2018 57,6 29,1 33,0
Zelfstandige J Informatie en communicatie 2018 46,8 45,0 37,7
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2018 58,5 62,4 42,0
Zelfstandige L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 12,4 49,0 43,5
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2018 196,3 45,2 40,2
Zelfstandige N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 51,4 31,8 33,5
Zelfstandige O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 0,7 2,1 29,0
Zelfstandige P Onderwijs 2018 44,8 20,5 32,1
Zelfstandige Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 129,3 31,6 37,9
Zelfstandige R Cultuur, sport en recreatie 2018 52,7 19,3 29,8
Zelfstandige S Overige dienstverlening 2018 71,3 14,1 28,9
Zelfstandige T Huishoudens 2018 0,0 . .
Zelfstandige U Extraterritoriale organisaties 2018 0,0 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Overige zelfstandigen worden tot en met 2-digit SBI niveau geclassificeerd. Op basis van beschikbare gegevens is een gedetailleerdere indeling niet mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat opgetelde aantallen zelfstandigen op 3-digit niveau of dieper lager uitvallen dan het overkoepelende 2-digit totaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd. Ook is de typering van zelfstandigen zodanig aangepast dat alle zelfstandigen met personeel in dienst als zmp'er worden aangemerkt (voorheen werd hierbij enkel naar de voornaamste inkomensbron gekeken).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2023 komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.