Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021 1.330,8 38,0 40,1 257,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.384,2 41,8 42,1 332,0
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 85,1 36,9 44,2 911,8
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 84,7 36,3 44,2 977,7
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2021 189,8 41,7 36,4 137,5
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2022* 200,8 45,4 38,4 186,7
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2021 71,1 37,7 34,5 102,8
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2022* 75,3 . . 144,5
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2021 33,8 32,4 38,1 162,9
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2022* 35,1 . . 216,4
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2021 61,9 65,4 47,6 813,1
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2022* 61,7 67,0 48,9 961,6
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2021 213,2 50,1 45,8 333,3
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2022* 219,9 52,3 47,4 428,4
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2021 69,0 67,0 52,4 407,4
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2022* 71,2 . . 518,8
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2021 9,2 132,0 75,5 697,2
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2022* 9,1 . . 871,3
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2021 44,6 40,4 44,5 260,3
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2022* 46,2 . . 338,0
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2021 47,5 13,2 31,8 155,1
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2022* 48,5 . . 220,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Overige zelfstandigen worden tot en met 2-digit SBI niveau geclassificeerd. Op basis van beschikbare gegevens is een gedetailleerdere indeling niet mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat opgetelde aantallen zelfstandigen op 3-digit niveau of dieper lager uitvallen dan het overkoepelende 2-digit totaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd. Ook is de typering van zelfstandigen zodanig aangepast dat alle zelfstandigen met personeel in dienst als zmp'er worden aangemerkt (voorheen werd hierbij enkel naar de voornaamste inkomensbron gekeken).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2023 komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.