Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018 1.261,8 33,4 35,0 170,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2019* 1.291,5 34,3 36,0 196,1
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 85,5 32,9 38,4 782,3
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 86,3 33,8 39,1 817,7
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2018 157,5 40,2 33,0 91,4
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2019* 167,9 40,1 33,6 106,7
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2018 58,9 35,5 31,1 62,8
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2019* 63,2 . . 75,5
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 33,9 30,0 32,1 90,3
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019* 35,0 . . 110,6
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2018 58,5 62,4 42,0 548,9
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2019* 59,5 63,8 43,6 621,3
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2018 196,3 45,2 40,2 214,6
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2019* 203,1 45,3 41,0 249,9
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2018 65,0 60,1 45,6 258,1
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2019* 68,0 . . 301,2
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2018 8,1 130,8 68,2 507,1
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2019* 8,6 . . 558,3
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2018 40,0 34,1 39,2 172,2
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2019* 40,8 . . 203,6
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 45,1 13,7 29,2 86,6
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2019* 46,3 . . 107,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Overige zelfstandigen worden tot en met 2-digit SBI niveau geclassificeerd. Op basis van beschikbare gegevens is een gedetailleerdere indeling niet mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat opgetelde aantallen zelfstandigen op 3-digit niveau of dieper lager uitvallen dan het overkoepelende 2-digit totaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2020 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.