Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* 1.223,5 31,6 34,2 137,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* 1.265,1 32,4 34,8 177,9
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2017* 85,1 34,5 39,6 726,6
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 86,9 31,4 37,5 789,1
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2017* 146,9 37,9 31,8 79,5
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2018* 157,0 39,2 32,8 102,6
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2017* 54,4 33,1 29,9 55,4
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2018* 58,6 . . 72,9
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017* 33,3 27,9 30,8 73,8
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018* 35,1 . . 101,4
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2017* 54,9 61,3 41,3 356,0
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2018* 58,4 62,4 41,6 484,4
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2017* 186,1 43,8 39,3 160,5
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2018* 196,0 44,8 39,8 212,1
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2017* 61,0 57,4 44,5 190,7
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2018* 64,6 . . 250,6
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2017* 7,9 126,4 67,1 365,1
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2018* 8,3 . . 480,7
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2017* 38,3 33,2 39,1 142,9
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2018* 39,7 . . 184,0
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017* 43,4 13,1 28,7 67,9
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018* 45,3 . . 92,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 november 2019:
Inkomen en vermogen worden voortaan verborgen bij specifieke bedrijfstakken (2 digits of meer) waarbij de nauwkeurigheid in het gedrang komt. Voorts is geactualiseerd t/m 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk december 2019 volgt de jaarlijkse actualisatie van de tabel.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.