Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2018), 2011-2017

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2018), 2011-2017

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Regio's Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Nederland 1.208,4 30,0 32,8 123,6
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Nederland 1.220,7 30,9 33,3 139,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Amsterdam 78,7 25,1 29,5 45,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Amsterdam 80,2 . . 60,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Bloemendaal 2,5 46,4 44,8 429,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Bloemendaal 2,5 . . 447,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Eindhoven 12,9 25,9 30,8 62,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Eindhoven 13,0 . . 75,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* 's-Gravenhage (gemeente) 38,4 26,0 28,3 26,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* 's-Gravenhage (gemeente) 39,5 . . 34,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Groningen (gemeente) 10,4 24,7 29,9 55,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Groningen (gemeente) 10,4 . . 61,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Kerkrade 2,1 22,7 29,2 55,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Kerkrade 2,1 . . 69,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Meppel 2,0 28,5 31,7 109,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Meppel 2,0 . . 134,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Rotterdam 35,8 26,2 29,1 29,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Rotterdam 37,0 . . 35,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Tubbergen 1,9 30,3 34,3 403,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Tubbergen 2,0 . . 419,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Utrecht (gemeente) 23,4 29,2 32,7 60,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Utrecht (gemeente) 23,7 . . 84,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar economische activiteit. Diverse niveaus van regionale indelingen zijn beschikbaar, van gemeente tot landsdeel.

Peildatum van doelpopulatie, vermogen, en gemeentelijke indeling is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.