Gebieden in Nederland 2019

Gebieden in Nederland 2019

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Jeugdzorgregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Jeugdzorgregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Ressorten (rechtsgebieden) Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Ressorten (rechtsgebieden) Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Zorgkantoorregio's Code (code)
Altena GM1959 Altena CR34 Midden-Noord-Brabant JZ34 West Brabant Oost RT14 Gerechtshof 's-Hertogenbosch ZK25
Beekdaelen GM1954 Beekdaelen CR39 Zuid-Limburg JZ41 Zuid-Limburg RT14 Gerechtshof 's-Hertogenbosch ZK31
Groningen (gemeente) GM0014 Groningen CR03 Overig Groningen JZ01 Groningen RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ZK09
Haarlemmermeer GM0394 Haarlemmermeer CR23 Groot-Amsterdam JZ15 Haarlemmermeer RT11 Gerechtshof Amsterdam ZK01
Hoeksche Waard GM1963 Hoeksche Waard CR29 Groot-Rijnmond JZ31 Zuid-Holland Zuid RT13 Gerechtshof Den Haag ZK29
Het Hogeland GM1966 Het Hogeland CR03 Overig Groningen JZ01 Groningen RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ZK09
Molenlanden GM1978 Molenlanden CR30 Zuidoost-Zuid-Holland JZ31 Zuid-Holland Zuid RT13 Gerechtshof Den Haag ZK24
Noardeast-Fryslân GM1970 Noardeast-Fryslân CR04 Noord-Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ZK08
Noordwijk GM0575 Noordwijk CR25 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek JZ18 Holland Rijnland RT13 Gerechtshof Den Haag ZK28
Vijfheerenlanden GM1961 Vijfheerenlanden CR17 Utrecht JZ26 Lekstroom RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ZK24
West Betuwe GM1960 West Betuwe CR16 Zuidwest-Gelderland JZ30 Rivierenland RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ZK16
Westerkwartier GM1969 Westerkwartier CR03 Overig Groningen JZ01 Groningen RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ZK09
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2019 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2019

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2020:
Bij de indeling van zorgkantoren is door het CBS per abuis de in 2019 heringedeelde gemeente Vijfheerenlanden foutief toegewezen aan de zorgregio Utrecht (ZK23). Dit moest Waardenland (ZK24) zijn.

De toedeling van gemeenten aan Regionale eenheden is ingevuld in de tabel.

Tevens is de tabel uitgebreid met 2 nieuwe indelingen. Dit zijn de RMC-regio's en de RES-regio's.
'RMC' staat voor regionaal meld- en coördinatiepunt. In deze regio's werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s.

In de RES-regio’s werken de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES).

Wijzigingen per 5 november 2019:
De omgevingsadressendichtheid en bijbehorende mate van stedelijkheid zijn gecorrigeerd. In een eerdere berekening waren een aantal adressen weggevallen of niet correct verwerkt, wat leidde tot een vertekening in de cijfers. Om deze reden zijn de cijfers herberekend.

Deze correcties zijn ook doorgevoerd in de tabellen Regionale kerncijfers Nederland (periode 2019) en Kerncijfers wijken en buurten 2019. De omgevingsadressendichtheid zoals vermeld in de tabel Maatstaven Financiële-verhoudingswet is correct en niet gewijzigd.

Wijzigingen per 20 september 2019:
Bij de toedeling van gemeenten aan Arbeidsmarktregio’s is voor Vijfheerenlanden en West Betuwe opgenomen dat ze niet in te delen zijn (‘Niet in te delen’, code AM99). Beide gemeenten hebben voor 2019 geen keuze kunnen maken over bij welke Arbeidsmarktregio ze zich aansluiten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.
Naam
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. De Bilt), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Jeugdzorgregio's
JZ = Jeugdzorgregio
Een door gemeenten vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor uitvoering van de Jeugdwet (2015). Nederland telt 42 jeugdzorgregio's.
Code
Codes van de jeugdzorgregio's.
Naam
Namen van de jeugdzorgregio's.
Ressorten (rechtsgebieden)
RT = Ressort (rechtsgebied)
Lokalisering van gemeenten per ressort. Een ressort is het rechtsgebied van één van de gerechtshoven in Nederland. Elke ressort beslaat een aantal arrondissementen, dat zijn de rechtsgebieden van de rechtbanken.
Code
Codes van de ressorten (gerechtshoven).
Naam
Namen van de ressorten (gerechtshoven).
Zorgkantoorregio's
ZK = Zorgkantoorregio
Groepering van gemeenten die samenhangt met de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) of Wet langdurige zorg (vanaf 2017). Een zorgkantoor, nauw gelieerd aan één van de AWBZ/Wlz-verzekeraars, voert de AWBZ/Wlz uit namens alle AWBZ/Wlz-verzekeraars voor alle verzekerden in zijn regio, dus ook voor verzekerden die bij andere AWBZ/Wlz-verzekeraars staan ingeschreven. De indeling is voor het laatst herzien op 1 januari 2016 en telt vanaf die datum 31 gebieden.


Code
Codes van de zorgkantoorregio's.