Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen

Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Landbouwproducten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Landbouwproducten Aanplantingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Landbouwproducten Dieren (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Materiaal Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Materiaal Machines en werktuigen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Materiaal Vervoermiddelen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Gebouwen Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Gebouwen Bedrijfsgebouwen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Immateriële activa (b.v. computer sof... (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Belangrijke grondverbetering (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Bruto investeringen in vaste activa Niet-landbouwproducten Andere bruto investeringen vaste activa Kosten in verband met de eigendomsove... (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Verbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Netto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Veranderingen in voorraden (mln euro) Waarde prijsniveau 2015 Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro)
2007 3.889 309 86 223 3.580 1.607 1.535 72 1.678 1.678 296 179 24 93 2.837 1.053 37 4.461
2008 4.200 255 82 173 3.945 1.770 1.697 73 1.899 1.899 276 169 29 77 2.980 1.220 64 4.695
2009 3.896 271 76 195 3.625 1.502 1.403 99 1.857 1.857 266 156 36 73 3.114 783 4 4.218
2010 4.169 259 91 168 3.911 1.660 1.463 197 1.953 1.953 298 216 22 60 3.215 955 15 4.386
2011 5.389 200 71 129 5.190 2.225 1.992 234 2.640 2.640 324 212 33 79 3.286 2.103 -56 5.662
2012 4.987 251 72 179 4.736 1.912 1.701 211 2.456 2.456 368 208 29 131 3.413 1.573 21 5.222
2013 4.554 316 78 238 4.238 2.005 1.834 171 1.903 1.903 330 213 35 82 3.567 987 0 4.710
2014 4.870 333 112 221 4.537 2.087 1.925 162 2.077 2.077 372 221 40 111 3.661 1.209 -27 4.967
2015 4.458 356 102 254 4.102 2.153 1.993 160 1.646 1.646 303 145 39 119 3.743 715 -36 4.458
2016 4.088 341 121 220 3.746 1.950 1.759 191 1.423 1.423 374 146 122 106 3.820 267 -50 4.080
2017 4.233 89 100 -11 4.144 2.370 2.164 206 1.414 1.414 360 153 101 106 3.869 365 -25 4.244
2018 4.599 49 97 -48 4.550 2.605 2.421 184 1.498 1.498 447 178 146 123 3.991 608 -60 4.514
2019 4.918 141 102 39 4.777 2.819 2.589 230 1.548 1.548 409 192 125 92 4.209 708 -3 4.703
2020 4.985 283 103 180 4.702 2.969 2.788 181 1.296 1.296 437 217 141 79 4.390 595 0 4.703
2021 4.360 230 98 132 4.130 2.563 2.387 176 1.120 1.120 448 204 106 138 4.587 -227 -18 3.998
2022* 4.859 272 105 167 4.587 2.835 2.641 195 1.254 1.254 497 218 118 161 4.932 -73 -12 4.152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de bruto investeringen en de veranderingen in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2020 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 10 augustus 2022:
Gegevens van de voorlopige raming van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Totaal
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Landbouwproducten
Omvat de waardering van de veranderingen van de in cultuur gebrachte activa door de landbouw, totaal.
Totaal
Omvat de waardering van de veranderingen van de in cultuur gebrachte activa door de landbouw, totaal.
Aanplantingen
Omvat de waardering van de veranderingen van de in cultuur gebrachte activa in de vorm van aanplantingen die herhaaldelijk vrucht opleveren.
Dieren
Omvat de waardering van de veranderingen in de veestapel.
Niet-landbouwproducten
Omvat de investeringen in gebouwen, personenauto's, ov.wegvervoermiddelen computers (landbouw-)machines, installaties en overige materiële activa, totaal.
Totaal
Omvat de investeringen in gebouwen, personenauto's, ov. wegvervoermiddelen, computers, (landbouw-)machines, installaties en overige materiële activa, totaal.
Materiaal
Omvat de investeringen in personenauto's, ov. wegvervoermiddelen, computers, (landbouw-) machines, installaties en overige materiële activa, totaal.
Totaal
Omvat de investeringen in personenauto's, ov.wegvervoermiddelen, computers, (landbouw-) machines, installaties en overige materiële activa, totaal.
Machines en werktuigen
Omvat de investeringen in computers (landbouw-) machines, installaties en overige materiële activa.
Vervoermiddelen
Omvat de investeringen in personenauto's, ov.wegvervoermiddelen.
Gebouwen
Omvat de investeringen in gebouwen, schuren en stallen (geen woongebouwen), totaal.
Totaal
Omvat de investeringen in gebouwen, schuren en stallen (geen woongebouwen), totaal.
Bedrijfsgebouwen
Omvat de investeringen in gebouwen, schuren en stallen (geen woongebouwen).
Andere bruto investeringen vaste activa
Omvat andere bruto investeringen in vaste activa, totaal
Totaal
Omvat andere bruto investeringen in vaste activa, totaal
Immateriële activa (b.v. computer sof...
Omvat de investeringen in immateriële activa (b.v. computer software)
Belangrijke grondverbetering
Omvat de investeringen in grondverbetering m.b.t. kwaliteit, grotere opbrengst door irrigatie, drainage, voorkoming van overstromingen enz.
Kosten in verband met de eigendomsove...
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond en productierechten

Hoofdzakelijk overdrachtsbelasting.

Verbruik van vaste activa (-)
De waardevermindering van vaste activa (productiemiddelen) in eigendom als gevolg van normale slijtage en economische veroudering. Ook wel afschrijvingen genoemd.

Bij het berekenen van het verbruik van vaste activa wordt gebruik gemaakt van de PIM methode (perpetual inventory method). Deze methode gaat uit van de waarde van de aan het begin van een jaar aanwezige kapitaalgoederenvoorraad, die op vervangingswaarde wordt gebracht door te corrigeren voor de prijsveranderingen van vergelijkbare kapitaalgoederen in het verslagjaar. Hieraan worden de investeringen in vaste activa van dat jaar toegevoegd en vervolgens wordt de waarde van de buiten gebruik gestelde activa erop in mindering gebracht. Aldus wordt de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad aan het eind van het jaar verkregen. Vervolgens wordt via een afschrijvingspercentage de afschrijvingen bepaald. De als hierboven beschreven afschrijvingen behoeven niet overeen te stemmen met de bedrijfseconomische afschrijvingen die zijn vastgesteld op basis van historische kostprijs of fiscale levensduur.
Netto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Veranderingen in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.

Inclusief de waardering van de veranderingen in de veestapel.
Waarde prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Totaal
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur , wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.