Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak SBI2008

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten per voltijdeenheid (x 1 000 euro) Structuur arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur arbeidskosten Lonen (%) Structuur arbeidskosten Direct loon en bijzondere beloningen (%) Structuur arbeidskosten Sociale premies (%) Structuur arbeidskosten Overige kosten (%)
A-U Alle economische activiteiten 2020 38,11 63,1 100,0 78,2 68,5 22,1 -0,3
A-F Landbouw en nijverheid 2020 38,03 64,9 100,0 78,6 68,8 22,6 -1,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 23,05 44,0 100,0 80,5 67,3 21,3 -1,7
B Delfstoffenwinning 2020 66,26 117,0 100,0 75,3 69,7 23,6 1,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 39,69 67,0 100,0 79,2 70,0 22,7 -1,9
B-F Nijverheid en energie 2020 39,31 66,5 100,0 78,5 68,9 22,7 -1,2
C Industrie 2020 39,11 65,6 100,0 79,6 70,2 22,7 -2,4
D Energievoorziening 2020 50,95 90,2 100,0 77,0 70,2 20,3 2,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 36,18 66,8 100,0 75,2 65,3 23,9 0,9
F Bouwnijverheid 2020 38,39 65,1 100,0 76,6 66,0 22,7 0,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 30,80 50,7 100,0 81,2 69,0 21,9 -3,1
G-N Commerciële dienstverlening 2020 35,21 59,9 100,0 80,4 69,9 21,0 -1,3
G Handel 2020 31,50 52,8 100,0 79,3 67,3 20,7 0,0
H Vervoer en opslag 2020 33,60 58,4 100,0 82,5 71,7 24,8 -7,3
I Horeca 2020 21,62 29,6 100,0 93,0 75,1 22,8 -15,8
J Informatie en communicatie 2020 45,62 80,4 100,0 82,2 72,9 17,7 0,2
K Financiële dienstverlening 2020 57,47 100,4 100,0 75,9 68,5 20,6 3,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 43,67 73,0 100,0 77,0 67,5 21,7 1,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 33,26 58,4 100,0 80,7 70,6 21,1 -1,7
M Specialistische zakelijke diensten 2020 46,01 80,3 100,0 81,0 71,8 19,8 -0,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 25,00 44,1 100,0 80,3 69,1 22,6 -2,9
O-Q Overheid en zorg 2020 43,91 68,4 100,0 74,6 66,2 23,5 1,9
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2020 43,15 67,2 100,0 75,1 66,5 23,4 1,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 48,19 79,3 100,0 71,0 64,5 25,2 3,8
P Onderwijs 2020 47,15 73,0 100,0 72,8 64,3 24,2 3,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 40,28 61,2 100,0 77,7 68,2 22,1 0,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 35,05 54,6 100,0 81,4 70,6 21,6 -3,0
R Cultuur, sport en recreatie 2020 35,38 51,3 100,0 85,2 74,0 21,9 -7,1
S Overige dienstverlening 2020 34,80 57,4 100,0 78,4 68,0 21,4 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland.
Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens zijn beschikbaar over 2008, 2012, 2016 en 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De cijfers over het jaar 2020 zijn toegevoegd. In dit verslagjaar zijn nu, waar mogelijk, de cijfers consistent gemaakt met die van Arbeidsrekeningen. Deze verbetering zorgt voor kleine afwijkingen t.o.v. de eerder gehanteerde methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2024 verschijnen in 2026.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten per gewerkt uur
Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben
van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van
werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van
de werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Arbeidskosten per jaar per voltijdeenheid
Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben
van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de
opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van
werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de
werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de
werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur
die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Structuur arbeidskosten
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Lonen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte en ontslagvergoedingen.
Direct loon en bijzondere beloningen
Direct loon en bijzondere beloningen maken deel uit van de lonen.
Onder direct loon wordt verstaan:
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale
verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare
vakantiebonnen, het spaarloon, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut en de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Onder bijzondere beloningen wordt verstaan:
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon
sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand,
eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen.
Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen
begrepen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: ontslagvergoedingen.
Sociale premies
De sociale premies bestaan uit wettelijke, contractuele en toegerekende
premies.
Onder wettelijke sociale premies worden verstaan:
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal
sociale verzekeringswetten, te weten de WIA, de ZVW en de WW.
Onder contractuele premies worden verstaan:
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een
pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen).
Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de contractuele sociale premies gerekend.
Toegerekende sociale premies zijn: loon bij ziekte en ontslagvergoedingen.
Overige kosten
Overige kosten omvatten: opleidingskosten, werkgeversbijdragen in de
exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische
voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers), kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
In mindering zijn gebracht: loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen.
Hierdoor kunnen in sommige economische activiteiten de overige kosten
negatief uitkomen.