Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Sportaccommodaties Perioden Accommodaties Totaal sportaccommodaties (aantal) Personeel Exploitanten met werkzame personen In loondienst (in % van totaal exploitanten) Personeel Exploitanten met werkzame personen Niet in loondienst (in % van totaal exploitanten) Personeel Werkzame personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Totaal werkzame personen (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen niet in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Directeur-eigenaar (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Inhuur (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) Personeel Exploitanten met vrijwilligers (in % van totaal exploitanten) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Entree- en lesgelden (mln euro) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (mln euro) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Exploitatie Saldo (mln euro)
Totaal sportaccommodaties 2000 2.525 . . 15.020 9.690 8.220 1.470 . . . 742 455 17 108 162 701 228 15 130 57 107 163 41
Totaal sportaccommodaties 2009 2.680 . . 18.070 10.330 8.950 1.380 . . . 1.176 673 23 205 274 1.127 371 25 230 120 128 254 49
Totaal sportaccommodaties 2015 3.170 47 62 17.400 10.450 8.740 1.710 57 43 54 1.215 649 30 241 296 1.161 386 43 252 110 120 249 54
Totaal sportaccommodaties 2018 3.480 47 49 17.830 10.325 8.645 1.680 67 33 63 1.289 695 26 208 358 1.209 405 46 260 123 124 250 80
Zwembaden 2000 440 . . 7.320 4.030 3.720 310 34 66 . 275 151 1 95 28 273 117 6 61 21 26 41 2
Zwembaden 2009 490 . . 9.650 5.100 4.770 330 22 78 . 524 287 1 181 55 515 215 11 121 52 31 86 9
Zwembaden 2015 480 79 71 9.250 5.090 4.600 490 24 76 48 540 272 2 196 70 531 213 20 136 43 25 95 9
Zwembaden 2018 505 77 60 8.870 4.695 4.305 390 36 64 57 531 266 1 153 111 513 212 19 130 50 29 73 19
Overige sportaccommodaties 2000 2.085 . . 7.700 5.660 4.500 1.160 78 22 . 467 304 16 13 134 428 111 9 69 36 81 122 39
Overige sportaccommodaties 2009 2.190 . . 8.420 5.230 4.180 1.050 71 29 . 652 386 22 24 219 612 156 14 109 68 97 168 40
Overige sportaccommodaties 2015 2.690 42 61 8.150 5.360 4.140 1.220 70 30 55 675 376 28 45 226 630 173 24 116 67 95 154 46
Overige sportaccommodaties 2018 2.975 41 47 8.960 5.630 4.340 1.290 76 24 64 757 429 25 55 247 696 192 28 130 74 95 177 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van sportaccommodaties die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Accommodaties
Totaal sportaccommodaties
Sportaccommodaties van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties. Het betreft zwembaden en overige sportaccommodaties (overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties).
Personeel
Exploitanten met werkzame personen
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
In loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Niet in loondienst
Personen die betaald werk verrichtten, maar niet op de loonlijst stonden (bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers, personeel ingeleend van derden).
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Arbeidsvolume
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdsbanen (mensjaren). Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken gedurende het jaar, vormen samen één mensjaar.
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Werkzame personen niet in loondienst
Arbeidsvolume naar functie
Directeur-eigenaar
Inhuur
Exploitanten met vrijwilligers
Organisaties met actieve vrijwilligers in de laatste week van september.
Exploitatie
Overzicht van baten en lasten.
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Entree- en lesgelden
Sponsor- en reclamegelden
Subsidies en bijdragen
Overige baten
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Kapitaallasten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, administratie- en beheersuitgaven.
Saldo
Baten minus lasten.