Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal jachthavens
Een particulier geëxploiteerde accommodatie met zomerligplaatsen of passantenligplaatsen voor pleziervaartuigen. Het betreft een instelling of bedrijf met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere jachthavens.
Personeel
Jachthavens met werkzame personen
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
In loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Niet in loondienst
Personen die betaald werk verrichtten, maar niet op de loonlijst stonden (bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers, personeel ingeleend van derden).
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Arbeidsvolume
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdsbanen (mensjaren). Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken gedurende het jaar, vormen samen één mensjaar.
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Werkzame personen niet in loondienst
Arbeidsvolume naar functie
Directeur-eigenaar
Inhuur
Jachthavens met vrijwilligers
Organisaties met actieve vrijwilligers in de laatste week van juli.
Exploitatie
Overzicht van baten en lasten.
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Verhuur ligplaatsen
Inclusief verhuur ligplaatsen aan passanten, inkomsten uit winterberging/-stalling, lesgeld, verhuuropbrengst van vaartuigen en stand- en slaapplaatsen.
Overige baten
Bijvoorbeeld opbrengsten uit horecavoorziening in eigen beheer.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Kapitaallasten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, administratie- en beheersuitgaven.
Saldo
Baten minus lasten.