Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Perioden Totaal jachthavens (aantal) Personeel Jachthavens met werkzame personen In loondienst (in % van jachthavens) Personeel Jachthavens met werkzame personen Niet in loondienst (in % van jachthavens) Personeel Werkzame personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Totaal werkzame personen (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen niet in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Directeur-eigenaar (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Inhuur (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) Personeel Jachthavens met vrijwilligers (in % van jachthavens) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Verhuur ligplaatsen (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Exploitatie Saldo (mln euro)
1997 400 53 62 730 930 590 340 . . 14 77 50 27 68 16 0 9 5 17 21 9
2000 375 51 61 790 950 670 280 93 7 22 107 58 49 94 21 1 13 8 20 31 13
2003 385 51 69 810 940 650 290 92 8 19 114 60 54 102 22 1 14 9 20 36 12
2006 390 50 64 940 1.000 720 280 90 10 21 137 75 62 120 26 1 16 9 24 43 17
2009 395 48 68 890 980 670 310 87 13 22 142 78 65 123 26 2 19 10 23 42 19
2012 395 49 67 870 970 650 320 88 12 24 141 81 60 125 26 2 21 11 23 43 16
2015 415 45 60 780 910 570 340 83 17 21 133 79 54 119 24 4 22 7 19 42 14
2018 405 48 82 850 1.020 660 360 87 13 20 133 72 60 114 28 3 23 9 12 38 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal jachthavens
Een particulier geëxploiteerde accommodatie met zomerligplaatsen of passantenligplaatsen voor pleziervaartuigen. Het betreft een instelling of bedrijf met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere jachthavens.
Personeel
Jachthavens met werkzame personen
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
In loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Niet in loondienst
Personen die betaald werk verrichtten, maar niet op de loonlijst stonden (bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers, personeel ingeleend van derden).
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Arbeidsvolume
Arbeidstijd omgerekend naar voltijdsbanen (mensjaren). Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken gedurende het jaar, vormen samen één mensjaar.
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Werkzame personen niet in loondienst
Arbeidsvolume naar functie
Directeur-eigenaar
Inhuur
Jachthavens met vrijwilligers
Organisaties met actieve vrijwilligers in de laatste week van juli.
Exploitatie
Overzicht van baten en lasten.
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Verhuur ligplaatsen
Inclusief verhuur ligplaatsen aan passanten, inkomsten uit winterberging/-stalling, lesgeld, verhuuropbrengst van vaartuigen en stand- en slaapplaatsen.
Overige baten
Bijvoorbeeld opbrengsten uit horecavoorziening in eigen beheer.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Kapitaallasten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, administratie- en beheersuitgaven.
Saldo
Baten minus lasten.