Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bestemming Perioden Investeringen; werkelijke prijzen (mln euro) Investeringen; prijsniveau 2015 (mln euro) Investeringen; volumemutatie (%) Investeringen; prijsindexcijfers (2015=100)
Bruto investeringen in vaste activa 2021* 184.613 162.954 3,2 113,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de aankoop van de investeringsgoederen en diensten door verschillende economische activiteiten. Ook laat deze tabel de verkoop van gebruikte vaste activa aan het buitenland en de huishoudens zien (desinvesteringen). Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van de periode 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens van 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Correctie per 25 oktober 2021:
In de vorige versie werden de bruto investeringen gegevens van bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij prijsniveau 2015 in de periode 1995-2020 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Investeringen; prijsniveau 2015
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2015. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Investeringen; volumemutatie
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Investeringen; prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.