Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

Landbouwproductie Perioden Hoeveelheid (zie eenheid van productie) Eenheid van productie (eenheid)
Rode bieten 2022* 25.176 1000 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de productie van biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven in een (oogst)jaar. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.

Voor alle landbouwproducten wordt de hoeveelheid en de eenheid gepresenteerd. De productie is berekend op basis van informatie over biologische landbouwbedrijven afkomstig uit de Landbouwtelling en informatie over slachtgewichten en uit de oogstramingen akkerbouw, groenten open grond en appels en peren.

De zuivelgegevens worden verkregen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Met ingang van productiejaar 2021 vraagt RVO de cijfers van de productie uit bij de verwerkers van de biologische melk. Daarvoor werd er een schatting gemaakt van de productie van de biologische melkproducten. Door verandering van methode bleek de kaasproductie in 2021 behoorlijk lager te liggen dan in de voorgaande jaren. Ook andere melkproducten bleken af te wijken. De productiecijfers over de jaren 2015 tot en met 2020 zijn aangepast.

De gegevens over mosselen worden verkregen via PO Mosselcultuur.

De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
De CBS oogstramingen zijn gebaseerd op enquêtes, die onder landbouwbedrijven uit een steekproef worden uitgevoerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2023:
De cijfers van 2021 zijn aangepast en zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 27 december 2022:
De vaststelling van de cijfers betreffende de productie van biologische melkproducten (slagroom, boter, kaas en yoghurt e.d.) is met ingang van rapportagejaar 2021 verbeterd. Als gevolg van deze verbetering is er een trendbreuk ontstaan tussen de cijfers over 2021 en cijfers van de voorgaande jaren. Daarom zijn de cijfers vanaf 2015 tot en met 2020 gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar (J + 1).

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid
Eenheid van productie