Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders, 1998-2022

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders, 1998-2022

Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2022* 126.197 96.028
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2022* 107.649 91.786
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2022* 32.980 29.985
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg 2022* 5.422 5.387
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2022* 8.307 6.252
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging 2022* 23.821 20.308
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2022* 13.504 7.592
GLZ: Totaal overige aanbieders 2022* 18.410 17.282
GLZO: Aanbieders preventie 2022* 4.232 3.635
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen 2022* 6.105 6.098
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen 2022* 3.639 3.639
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg 2022* 2.060 2.012
WJK: Totaal aanbieders WJK 2022* 13.638 267
WJK: Aanbieders kinderopvang 2022* 6.185 0
WJK: Aanbieders jeugdzorg 2022* 2.665 93
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang 2022* 3.178 174
WJK: Aanbieders sociaal werk 2022* 1.610 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij de uitgaven aan groepen aanbieders volgens drie benaderingen worden gepresenteerd:
1 Zorguitgaven in brede zin, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat gezien wordt als gezondheidszorg, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld sociale zorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1) dat betaald wordt via de Zorgverzekeringswet (tot en met 2005 door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg (Wlz) (tot en met 2014 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2020-2022 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 juli 2023:
- De cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2019-2021 zijn bijgesteld.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten verleend door instellingen, praktijken en organisaties; ook aanbieders voor wie het niet hun hoofdactiviteit is, tellen mee.
Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.
Uitgaven voor gezondheidszorg, internationale definitie
Alle activiteiten met als hoofddoel verbetering, handhaving en het voorkómen van verslechtering van de gezondheid van personen, en het beperken van de gevolgen van slechte gezondheid door toepassing van gekwalificeerde kennis van gezondheid. Gezondheidszorg omvat de volgende groepen van activiteiten, (waarbij het gebruik van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten zoals ambulancevervoer is inbegrepen):
- Gezondheidsbevordering en preventie;
- Diagnose, behandeling, genezing en revalidatie van ziekte;
- Zorg voor chronisch zieken;
- Zorg voor personen met gezondheidsbeperkingen of handicaps;
- Palliatieve zorg;
- Het verzorgen van volksgezondheidsprogramma's;
- Bestuur en beheer van de gezondheidszorg en van haar financiering;