Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders

Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 124.770 96.498 75.622
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2021* 107.970 92.300 73.855
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2021* 31.811 29.053 26.886
GLZMS: Algemene ziekenhuizen 2021* 17.481 16.828 15.614
GLZMS: UMC's 2021* 9.202 7.131 6.944
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg 2021* 5.128 5.094 4.328
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2021* 8.066 5.769 4.662
GLZ: Huisartsenpraktijken 2021* 4.921 4.688 4.677
GLZ: Tandartsenpraktijken 2021* 2.904 2.902 879
GLZ: Paramedische praktijken 2021* 2.367 2.367 1.181
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging 2021* 23.308 19.682 19.103
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2021* 13.024 7.292 9.679
GLZ: Totaal overige aanbieders 2021* 21.569 20.547 6.788
GLZO: Aanbieders preventie 2021* 7.453 6.937 132
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen 2021* 5.802 5.798 3.861
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen 2021* 3.952 3.952 1.438
GLZO: Ondersteunende diensten 2021* 2.411 1.957 329
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg 2021* 1.950 1.903 1.029
WJK: Totaal aanbieders WJK 2021* 11.948 253 324
WJK: Aanbieders kinderopvang 2021* 5.762 0 0
WJK: Aanbieders jeugdzorg 2021* 2.533 84 63
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang 2021* 2.122 169 262
WJK: Aanbieders sociaal werk 2021* 1.531 0 0
Beleids- en beheerorganisaties 2021* 4.852 3.945 1.442
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij de uitgaven aan groepen aanbieders volgens drie benaderingen worden gepresenteerd:
1 Zorguitgaven in brede zin, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat gezien wordt als gezondheidszorg, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld sociale zorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1) dat betaald wordt via de Zorgverzekeringswet (tot en met 2005 door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg (Wlz) (tot en met 2014 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de cijfers over 2018-2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden bijgestelde cijfers over 2019-2021 en voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten verleend door instellingen, praktijken en organisaties; ook aanbieders voor wie het niet hun hoofdactiviteit is, tellen mee.
Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.
Uitgaven voor gezondheidszorg, internationale definitie
Alle activiteiten met als hoofddoel verbetering, handhaving en het voorkómen van verslechtering van de gezondheid van personen, en het beperken van de gevolgen van slechte gezondheid door toepassing van gekwalificeerde kennis van gezondheid. Gezondheidszorg omvat de volgende groepen van activiteiten, (waarbij het gebruik van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten zoals ambulancevervoer is inbegrepen):
- Gezondheidsbevordering en preventie;
- Diagnose, behandeling, genezing en revalidatie van ziekte;
- Zorg voor chronisch zieken;
- Zorg voor personen met gezondheidsbeperkingen of handicaps;
- Palliatieve zorg;
- Het verzorgen van volksgezondheidsprogramma's;
- Bestuur en beheer van de gezondheidszorg en van haar financiering;
Uitgaven verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van Zorgverzekeringswet (vanaf 2006), Ziekenfondswet (tot en met 2005), Wet langdurige zorg (vanaf 2015), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot en met 2014).
De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen worden hier niet meer meegeteld.