Energiebalans; aanbod en verbruik, sector


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van energie per sector en per energiedrager. Het aanbod van energie is gelijk aan de winning van energie plus de aanvoer minus de aflevering plus de voorraadmutatie. Het verbruik van energie is gelijk aan som van het eigen verbruik in de energiesector, de verliezen bij distributie, het finaal energieverbruik, het niet-energetisch gebruik en het saldo van inzet en productie van energie. Voor iedere sector is het aanbod van energie gelijk aan het verbruik van energie.

Voor sommige energiedragers is het totaal van de waargenomen binnenlandse afleveringen niet precies gelijk aan de som van de waargenomen binnenlands aanvoer. Voor deze energiedragers ontstaat dan een statistisch verschil wat niet aan een sector kan worden toegerekend.

De indeling in sectoren volgt op hoofdlijnen de indeling zoals gebruikelijk is in internationale energiestatistieken. Deze indeling is gebaseerd op functies van diverse sectoren in de energiehuishouding en op elementen uit de internationale standaard bedrijfsindeling. Er zijn twee hoofdsectoren: de energiesector (bedrijven met hoofdactiviteit het winnen of omzetten van energie) en energieafnemers (overige bedrijven en huishoudens). In overeenstemming met internationale afspraken komt eigen verbruik energiebedrijven alleen voor binnen de energiesector en finaal energieverbruik alleen bij energieafnemers.

Naast een uitsplitsing naar sectoren is er ook een uitsplitsing naar energiedrager, zoals kolen, diversie olieproducten, aardgas, hernieuwbare energie, elektriciteit en warmte.

De gebruikte definities in deze tabel sluiten precies aan op de definities in de tabel Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik. Die tabel bevat geen uitsplitsing naar sector (uitgezonderd finaal energieverbruik), maar geeft wel informatie over invoer, uitvoer en bunkers en geeft ook wat meer detail over de energiedragers.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2017 zijn definitief. Cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 juli 2020:
Nader voorlopige cijfers 2019 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 17 juni 2020:
Nader voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
Gegevens over stoom in industrie voor 2018 en 2019 zijn minder nauwkeurig en minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren vanwege een aanpassing in de methode die nog niet is teruggelegd in de tijd, een technisch probleem en nog onduidelijkheden bij de data in sommige sectoren. De planning is om bij de volgende update van deze tabel (december 2020) deze problemen op te lossen.

Wijzigingen per 10 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 13 december 2019:
In December 2019 is de Energiebalans gereviseerd, geactualiseerd en gecorrigeerd. Het gaat om de volgende punten:
De Energiebalans is vanaf 1990 gereviseerd. De revisie van ‘Finaal energieverbruik/overige afnemers/woningen’ betreft verbruik van biomassa door huishoudens, dit is voor 2014 tot en met 2016 ongeveer 2 PJ lager. Voor oudere jaren is de aanpassing minder dan 1 PJ. Deze aanpassing werkt ook door op de onderwerpen ‘winning’ en ‘totaal energieverbruik’ en op bovenliggende energiedragers en sectoren.

Reden voor de revisie is een nieuw kalibratie voor het model van TNO waarvan het CBS de uitkomsten gebruikt. Het model is opnieuw gekalibreerd, omdat resultaten uit nieuw steekproefonderzoek (WoON) naar houtverbruik bij huishoudens beschikbaar zijn gekomen.
Daarnaast is voor 2015 en 2016 een fout in de verwerking van de data van het finaal elektriciteitsverbruik in de chemische industrie hersteld. Daardoor is dit verbruik voor die jaren nu ongeveer 2 PJ lager. Ook dit werkt door in bovenliggende energiedragers en sectoren.

Tenslotte zijn definitieve cijfers over 2017 en nader voorlopige cijfers over 2018 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april van het jaar volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Energiedragers Sectoren Perioden Opbouw vanuit aanbodTotaal aanbod (PJ) Opbouw vanuit aanbodWinning (PJ) Opbouw vanuit aanbodEnergie-aanvoer (PJ) Opbouw vanuit aanbodEnergie-aflevering (-) (PJ) Opbouw vanuit aanbodVoorraadmutatie (PJ) Opbouw vanuit aanbodStatistische verschillen (PJ) Opbouw vanuit verbruikTotaal verbruik (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingSaldo inzet-productie energie (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingSaldo elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingSaldo andere omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingTotaal inzet energie voor omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingInzet elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingInzet andere omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingTotaal productie energie uit omzetting - (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingProductie elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEnergieomzettingProductie andere omzetting (PJ) Opbouw vanuit verbruikEigen verbruik energiesector (PJ) Opbouw vanuit verbruikVerliezen bij distributie (PJ) Opbouw vanuit verbruikFinaal energieverbruik (PJ) Opbouw vanuit verbruikNiet-energetisch gebruik (PJ)
Totaal kool en koolproducten Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 268,9 373,0 98,4 -5,8 268,9 238,2 171,7 66,5 347,4 171,7 175,6 109,2 109,2 7,7 20,3 2,7
Totaal kool en koolproducten Totaal energiesector 2019 180,8 256,5 69,4 -6,3 180,8 173,1 169,1 4,0 248,2 169,1 79,1 75,1 75,1 7,7
Totaal kool en koolproducten Nijverheid (geen energiesector) 2019 88,0 116,4 28,9 0,6 88,0 65,1 2,7 62,5 99,2 2,7 96,5 34,1 34,1 20,2 2,7
Totaal kool en koolproducten Totaal binnenlands vervoer 2019
Totaal kool en koolproducten Overige afnemers, totaal 2019 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal kool en koolproducten Sector tbv statistisch verschil 2019
Totaal aardoliegrondstoffen en producten Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 1.104,9 65,7 13.362,5 12.236,6 -74,2 -12,5 1.117,4 23,0 18,1 4,8 4.221,5 18,1 4.203,3 4.198,5 4.198,5 100,5 610,9 383,0
Totaal aardoliegrondstoffen en producten Totaal energiesector 2019 125,1 37,7 4.262,0 4.165,2 -9,5 125,1 24,5 16,2 8,4 2.676,4 16,2 2.660,3 2.651,9 2.651,9 100,5
Totaal aardoliegrondstoffen en producten Nijverheid (geen energiesector) 2019 503,0 28,0 722,0 245,2 -1,9 503,0 -2,9 1,8 -4,7 164,6 1,8 162,9 167,6 167,6 127,4 378,6
Totaal aardoliegrondstoffen en producten Totaal binnenlands vervoer 2019 450,0 450,0 450,0 447,2 2,8
Totaal aardoliegrondstoffen en producten Overige afnemers, totaal 2019 39,3 7.928,5 7.826,3 -62,9 39,3 1,4 0,2 1,2 1.380,4 0,2 1.380,2 1.379,0 1.379,0 36,3 1,6
Totaal aardoliegrondstoffen en producten Sector tbv statistisch verschil 2019 -12,5 -12,5
Aardgas Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 1.344,1 1.006,5 4.941,0 4.592,9 -8,8 -1,7 1.345,8 576,6 564,5 12,1 582,4 564,5 17,9 5,9 5,9 42,8 616,1 110,4
Aardgas Totaal energiesector 2019 462,0 1.006,5 3.734,3 4.273,1 -5,8 462,0 419,1 403,7 15,5 421,3 403,7 17,6 2,1 2,1 42,8
Aardgas Nijverheid (geen energiesector) 2019 359,6 363,1 3,5 359,6 61,6 62,1 -0,6 62,4 62,1 0,3 0,8 0,8 187,6 110,4
Aardgas Totaal binnenlands vervoer 2019 2,7 2,7 2,7 2,7
Aardgas Overige afnemers, totaal 2019 521,6 841,0 316,4 -3,0 521,6 95,8 98,7 -2,8 98,7 98,7 0,1 2,9 2,9 425,8
Aardgas Sector tbv statistisch verschil 2019 -1,7 -1,7
Totaal hernieuwbare energie Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 231,8 267,8 353,3 389,2 0,2 -0,3 232,1 186,6 144,4 42,2 186,6 144,4 42,2 45,5
Totaal hernieuwbare energie Totaal energiesector 2019 78,7 81,2 13,0 15,4 0,0 78,7 78,7 67,0 11,7 78,7 67,0 11,7
Totaal hernieuwbare energie Nijverheid (geen energiesector) 2019 8,8 61,7 14,6 67,8 0,3 8,8 4,0 3,2 0,9 4,0 3,2 0,9 4,8
Totaal hernieuwbare energie Totaal binnenlands vervoer 2019
Totaal hernieuwbare energie Overige afnemers, totaal 2019 144,6 124,9 325,8 306,0 -0,2 144,6 103,9 74,3 29,6 103,9 74,3 29,6 40,7
Totaal hernieuwbare energie Sector tbv statistisch verschil 2019 -0,3 -0,3
Kernenergie Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
Kernenergie Totaal energiesector 2019 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
Kernenergie Nijverheid (geen energiesector) 2019
Kernenergie Totaal binnenlands vervoer 2019
Kernenergie Overige afnemers, totaal 2019
Kernenergie Sector tbv statistisch verschil 2019
Afval en andere energiebronnen Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 54,3 47,4 8,4 1,6 54,3 52,3 35,7 16,6 52,3 35,7 16,6 2,0
Afval en andere energiebronnen Totaal energiesector 2019 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Afval en andere energiebronnen Nijverheid (geen energiesector) 2019 . . . . 1,6 . . 1,6 . 0,7
Afval en andere energiebronnen Totaal binnenlands vervoer 2019
Afval en andere energiebronnen Overige afnemers, totaal 2019 35,2 28,4 8,4 1,6 35,2 33,8 33,8 33,8 33,8 1,3
Afval en andere energiebronnen Sector tbv statistisch verschil 2019
Elektriciteit Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 3,1 741,2 739,1 1,0 2,1 -424,2 -424,3 0,1 12,7 12,6 0,1 436,9 436,9 20,8 19,2 386,3
Elektriciteit Totaal energiesector 2019 -292,6 389,9 682,5 -292,6 -332,6 -332,7 0,1 8,0 7,9 0,1 340,6 340,6 20,8 19,2
Elektriciteit Nijverheid (geen energiesector) 2019 107,5 120,9 13,4 107,5 -19,5 -19,5 0,7 0,7 20,2 20,2 127,0
Elektriciteit Totaal binnenlands vervoer 2019 7,6 7,6 0,0 7,6 7,6
Elektriciteit Overige afnemers, totaal 2019 179,6 222,8 43,2 179,6 -72,1 -72,1 4,1 4,1 76,2 76,2 251,7
Elektriciteit Sector tbv statistisch verschil 2019 1,0 1,0
Warmte Totaal energiesector en eindgebruikers 2019 157,8 157,8 -196,1 -169,6 -26,5 6,0 6,0 202,1 175,6 26,5 15,5 3,9 176,8
Warmte Totaal energiesector 2019 -51,5 59,1 110,6 -51,5 -70,8 -62,2 -8,6 5,6 5,6 76,4 67,8 8,6 15,5 3,9
Warmte Nijverheid (geen energiesector) 2019 42,2 72,9 30,7 42,2 -56,9 -39,0 -17,9 0,4 0,4 57,3 39,4 17,9 99,1
Warmte Totaal binnenlands vervoer 2019
Warmte Overige afnemers, totaal 2019 9,3 25,8 16,6 9,3 -68,5 -68,4 0,0 68,5 68,4 0,0 77,7
Warmte Sector tbv statistisch verschil 2019
Bron: CBS.
Verklaring van tekens