ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte ICT en innovatie Productinnovatie Nieuwe prod. ontw. of sterk verbeterd (% van bedrijven) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Onbelangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Enigszins belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Zeer belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren)
2 of meer werkzame personen 13 8 23 31 38
2 tot 250 werkzame personen 13 8 23 31 38
2 werkzame personen 9 11 22 33 33
3 tot 5 werkzame personen 12 8 17 33 33
5 tot 10 werkzame personen 14 7 29 29 36
10 tot 20 werkzame personen 17 12 18 35 41
20 tot 50 werkzame personen 23 9 17 30 43
50 tot 100 werkzame personen 30 7 23 30 40
100 tot 250 werkzame personen 34 9 21 32 41
250 tot 500 werkzame personen 39 3 18 41 38
500 of meer werkzame personen 44 5 11 36 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2017 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT en innovatie
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie).
Productinnovatie
Er is sprake van productinnovatie wanneer bedrijven bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten. Het gaat hier om producten die uw bedrijf voor het eerst op de markt heeft gebracht en/of om producten waarvan de gebruiksmogelijkheden of de kwaliteit aanzienlijk verbeterd zijn. Ook productinnovaties die niet zijn afgerond, tellen hier mee.
Nieuwe prod. ontw. of sterk verbeterd
Nieuwe producten ontwikkeld of sterk verbeterd.
Heeft uw bedrijf in 2016 gewerkt aan nieuwe of sterk verbeterde PRODUCTEN (goederen en/of diensten), of deze door derden laten ontwikkelen?
Belang van ICT voor productinnovatie
Onbelangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk