Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak. zie paragraaf 3.

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Zelfstandigen (x 1 000) Inkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Inkomen van zelfstandigenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Vermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.205,9 29,6 32,0 125,2
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 85,3 28,1 34,0 677,9
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2016* 142,6 35,5 29,8 70,8
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2016* 55,6 57,8 37,9 366,6
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2016* 183,4 40,8 36,6 142,4
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2016* 60,4 52,0 40,7 165,4
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2016* 7,8 124,2 61,6 292,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) A-U Alle economische activiteiten 2016* 894,6 25,0 30,3 101,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 61,2 26,1 32,5 652,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) F Bouwnijverheid 2016* 116,3 34,6 29,0 52,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) K Financiële dienstverlening 2016* 49,0 56,9 37,4 374,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) M Specialistische zakelijke diensten 2016* 154,2 37,5 35,9 132,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2016* 54,7 51,3 40,7 162,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 8622 Praktijken van medisch specialisten 2016* 6,0 120,0 58,8 283,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens