Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2017-2019

Bewerk tabel

Het overheidssaldo of EMU-saldo is binnen de Europese Unie een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. In samenhang met deze tekortgrens voor de gehele overheid zijn in Nederland afspraken gemaakt over een macronorm voor het tekort van de gemeenten, provincies en waterschappen tezamen.

Deze tabel toont de ontwikkeling van het begrote overheidssaldo van de decentrale overheden in Nederland. De gegevens in de tabel zijn opgesteld op basis van de gegevens in de EMU-enquête van de decentrale overheden. Het gaat hier om ruwe bron data van de betrokken berichtgevers die niet zijn geanalyseerd of bewerkt en niet zijn geïntegreerd in de Nationale rekeningen. Wel zijn de gegevens zo nodig door het CBS opgehoogd voor non-respons.

Alleen voor het begrotingsjaar 2018 worden in deze tabel, naast het begrote EMU-saldo, ook de macronorm voor het EMU-saldo voor dat jaar en het verschil tussen het begrote saldo en de norm weergegeven. Een negatief getal bij het verschil betekent dat het geraamde EMU-saldo de norm overschrijdt; een positief verschil houdt in dat het saldo onder de norm blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017 - 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 januari 2019:
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2018-2020. Zie paragraaf 3.

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2017-2019

Decentrale overheden Begroot EMU-saldo 2017 (mln euro) Begroot EMU-saldo 2018Begroot EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2018Macronorm voor het EMU-saldo (mln euro) Begroot EMU-saldo 2018Verschil (mln euro) Begroot EMU-saldo 2019 (mln euro)
Totaal decentrale overheden -5.394 -4.592 -2.293 -2.299 -1.847
Provincies -1.265 -1.251 -1.004
Gemeenten -3.858 -2.870 -501
Gemeenten: minder dan 20 000 inwoners -235 -186 -16
Gemeenten: 20 000 tot 50 000 inwoners -666 -256 249
Gemeenten: 50 000 tot 100 000 inwoners -227 -220 153
Gemeenten: 100 000 tot 150 000 inwoners -533 -240 -6
Gemeenten: 150 000 tot 250 000 inwoners -427 -530 -152
Gemeenten: 250 000 inwoners of meer -1.769 -1.438 -728
Waterschappen -183 -381 -322
Gemeenschappelijke regelingen -88 -90 -20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens