Cursusdeelnemers; bedrijfskenmerken, 2016

Cursusdeelnemers; bedrijfskenmerken, 2016

Bedrijfskenmerken Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Niet cursusdeelnemers (x 1 000) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (x 1 000) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers relatief (%) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (relatief) (%)
Alle economische activiteiten 6.710 3.160 3.550 52,9 3.130 88,1
A-F Landbouw en nijverheid 1.240 745 495 40,1 435 87,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 735 455 280 38,1 260 92,9
C-E Industrie, energie, afvalbeheer 725 450 275 37,8 255 92,7
G-I Handel, vervoer en horeca 1.375 870 505 36,6 450 88,9
G-N Commerciële dienstverlening 2.870 1.520 1.355 47,1 1.205 88,9
M-N Zakelijke dienstverlening 895 430 465 52,2 405 86,6
O-Q Overheid en zorg 2.260 745 1.515 67,1 1.355 89,5
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2.600 900 1.700 65,4 1.490 87,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 335 155 185 54,3 . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 150 . . . . .
B Delfstoffenwinning . . . . . .
C Industrie 650 425 225 34,5 205 91,9
D Energievoorziening . . . . . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer . . . . . .
F Bouwnijverheid . . . . . .
G Handel 895 585 305 34,4 275 88,8
H Vervoer en opslag 325 . . . . .
I Horeca . . . . . .
J Informatie en communicatie 260 100 160 61,1 145 92,5
K Financiële dienstverlening 290 100 190 64,9 170 91,4
L Verhuur en handel van onroerend goed . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 545 235 310 57,2 280 89,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 350 . . . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 510 175 335 65,7 315 93,7
P Onderwijs 560 160 400 71,7 380 94,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 1.190 410 780 65,5 665 85,2
R Cultuur, sport en recreatie 160 . . . . .
S Overige dienstverlening 175 . . . . .
T Huishoudens . . . . . .
U Extraterritoriale organisaties . . . . . .
SBI-code onbekend 320 . . . . .
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werknemers 1.485 815 675 45,3 470 70,1
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers 1.575 715 860 54,7 815 94,7
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers 2.285 890 1.395 61,0 1.300 93,2
Bedrijfsgrootte: werknemers onbekend 1.670 930 735 44,2 610 83,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

Deze informatie is uitgesplitst naar bedrijfssector van het bedrijf en naar de grootte van de bedrijfsvestiging waarin de persoon werkzaam is (bedrijfsgrootte).

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. In 2018 worden voor de tweede keer cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende Adult Education Survey (AES). De frequentie is één keer per vijf á zes jaar (zie 4. Bronnen en methoden). Omdat er sprake is van designeffecten (van onbekende omvang) worden er geen tijdreeksen uit de AES gepubliceerd, maar bij elke editie afzonderlijke tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: verslagjaar 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 maart 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie is eens per vijf á zes jaar. Nieuwe cijfers worden eind 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben.  
N.B. De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar.  
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.  
Met het begrip 'cursus' wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt per definitie minder dan twaalf maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.  
Cursusdeelnemers relatief
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.  
Cursus betaald door werkgever
Tenminste één cursus
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.

Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan twaalf maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
  
Tenminste één cursus (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een door de werkgever betaalde cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep dat een werk gerelateerde cursus volgt.

Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt meestal korter dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.