ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Snelheid vaste verbinding voldoende (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Sociale media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyse Uitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Incident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT veiligheidsincidenten Kosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor verkoop Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce in 2016 Gebruik voor inkoop Inkoop via e-commerce (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 33 89 86 69 23 50 25 20 42 24 58
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 21 87 90 66 22 54 32 36 41 57 60
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 15 90 90 59 21 56 29 19 34 35 63
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 17 92 88 61 21 45 20 16 34 27 59
19-21 Raffinaderijen en chemie 36 90 94 61 39 65 30 29 40 24 58
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 17 86 96 70 16 51 25 23 33 25 61
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 17 88 85 54 15 46 27 14 36 11 54
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 41 92 91 69 25 57 28 18 37 19 74
28 Machine-industrie 31 90 94 75 17 60 32 17 32 19 58
29-30 Transportmiddelenindustrie 17 83 97 71 20 55 28 17 38 21 57
31-33 Overige industrie en reparatie 18 84 84 64 17 51 27 9 31 13 61
D-E Energie, water, afvalbeheer 37 89 93 66 32 53 27 24 45 25 53
41-42 B&U en wegenbouw 39 85 84 63 19 48 26 15 44 8 62
43 Gespecialiseerde bouw 29 87 79 56 18 51 26 18 47 12 54
45 Autohandel en -reparatie 19 88 86 77 20 58 26 25 48 26 55
46 Groothandel en handelsbemiddeling 34 90 89 65 22 57 30 25 34 36 52
47 Detailhandel (niet in auto's) 10 89 83 72 27 48 19 16 49 53 58
H Vervoer en opslag 27 87 80 55 31 48 26 21 42 28 52
55 Logiesverstrekking 9 87 91 84 23 43 20 15 53 67 66
56 Eet- en drinkgelegenheden 13 87 83 75 8 31 13 15 50 20 52
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 46 90 91 90 40 62 32 14 43 41 72
61 Telecommunicatie 50 90 92 82 40 48 26 22 40 40 75
62-63 IT- en informatiedienstverlening 67 92 85 83 41 46 17 19 39 17 66
6419-6492 Banken 40 92 92 60 26 46 22 17 35 14 55
651-652 Verzekeringen 44 89 97 77 52 64 43 21 48 40 72
6612-6619 Financiële advisering 34 93 83 71 31 52 27 8 42 16 50
68 Verhuur en handel van onroerend goed 45 97 85 78 21 53 26 12 43 10 63
69-70 Juridisch en managementadvies 55 92 88 72 24 53 28 18 45 13 62
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 47 93 93 77 24 63 37 13 38 8 70
72 Research 51 92 88 73 38 56 29 20 44 16 67
73 Reclamewezen en marktonderzoek 45 88 85 85 41 45 17 17 43 18 71
74-75 Overige professionele diensten 37 91 90 77 28 57 26 13 41 24 69
77 Verhuur van roerende goederen 36 90 88 74 30 58 29 19 34 22 54
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 52 88 78 65 20 42 17 16 38 11 46
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 36 88 93 88 40 51 22 15 47 56 65
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 15 87 82 63 21 46 25 17 41 15 53
86 Gezondheidszorg 29 90 87 64 23 54 19 45 48 14 65
87-88 Verzorging en welzijn 33 90 94 78 12 59 24 28 57 10 74
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 34 91 93 73 20 59 30 17 34 19 63
69-71 Management- en technisch advies 52 92 90 74 24 56 31 17 43 11 64
73-75 Reclame, design, overige diensten 42 89 87 82 36 50 21 15 42 20 70
ICT-sector 61 92 87 81 39 47 19 19 38 21 68
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Telewerkers
Werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Toegang en gebruik internet
Snelheid vaste verbinding voldoende
Is de snelheid van de vaste internetverbinding(en) doorgaans voldoende voor wat het bedrijf nodig heeft.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Big-data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.

Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd;
- grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten;
- hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.


Uitgevoerd
Bedrijven die big-data-analyse hebben uitgevoerd. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT veiligheidsincidenten
Hoe vaak kwamen de ICT-veiligheidsincidenten in 2016 voor in het bedrijf.
Incident opgetreden
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2016.
Kosten gehad aan ICT-incident
Bedrijven die kosten hebben gehad voor een of meerdere ICT-incidenten in 2016.
Facturen
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2016 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.


E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2016 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-commerce in 2016
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website.
Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.

Let op: het betreft hier de E-commerce-omzet in het jaar 2016.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief handgeschreven e-mail). Tot de inkopen behoren bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten, maar ook kantoorartikelen en energie (gas, water, elektriciteit). Ook diensten zoals externe accountants en juristen, onderhoud, telecom en verzekeringen horen bij de inkopen. Loonkosten van eigen personeel behoren niet tot de inkopen.
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten in te kopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.