Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
C Industrie 2021 4e kwartaal 118,1 11,0 24,1
C Industrie 2021 113,7 9,4 14,6
C Industrie 2022 januari* 119,0 7,3 26,5
C Industrie 2022 februari* 118,8 10,5 24,1
C Industrie 2022 maart* 118,4 7,6 23,1
C Industrie 2022 1e kwartaal* 118,7 8,4 24,4
C Industrie 2022 april* 124,7 13,7 27,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 4e kwartaal 106,5 3,0 17,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 105,3 1,1 6,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 januari* 103,5 -2,2 21,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 februari* 103,7 -0,8 17,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 maart* 104,0 -0,5 20,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 1e kwartaal* 103,8 -1,2 19,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 april* 107,7 3,1 26,7
20 Chemische industrie 2021 4e kwartaal 113,2 3,6 43,5
20 Chemische industrie 2021 107,9 4,1 29,8
20 Chemische industrie 2022 januari* 111,6 5,5 44,7
20 Chemische industrie 2022 februari* 108,4 1,7 41,6
20 Chemische industrie 2022 maart* 105,8 0,0 36,3
20 Chemische industrie 2022 1e kwartaal* 108,6 2,4 40,7
20 Chemische industrie 2022 april* 107,2 1,3 39,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 4e kwartaal 116,4 3,2 18,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 115,9 8,3 17,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 januari* 117,7 3,4 25,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 februari* 117,4 6,0 25,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 maart* 116,7 0,6 18,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 1e kwartaal* 117,3 3,2 22,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 april* 116,5 -0,1 14,1
25 Metaalproductenindustrie 2021 4e kwartaal 100,9 9,0 19,5
25 Metaalproductenindustrie 2021 99,2 8,6 13,5
25 Metaalproductenindustrie 2022 januari* 101,2 1,0 16,3
25 Metaalproductenindustrie 2022 februari* 103,7 7,2 18,8
25 Metaalproductenindustrie 2022 maart* 106,3 8,6 19,3
25 Metaalproductenindustrie 2022 1e kwartaal* 103,7 5,7 18,3
25 Metaalproductenindustrie 2022 april* 106,1 9,4 17,5
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 4e kwartaal 126,2 18,0 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 119,3 15,6 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022 januari* 125,1 -0,2 -3,5
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022 februari* 123,3 9,3 1,3
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022 maart* 124,9 13,0 -0,2
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022 1e kwartaal* 124,4 7,3 -0,8
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022 april* 126,4 8,0 -6,6
28 Machine-industrie 2021 4e kwartaal 192,8 54,6 .
28 Machine-industrie 2021 172,4 39,1 16,5
28 Machine-industrie 2022 januari* 205,6 45,6 6,5
28 Machine-industrie 2022 februari* 210,2 49,4 4,5
28 Machine-industrie 2022 maart* 206,1 35,5 8,3
28 Machine-industrie 2022 1e kwartaal* 207,3 42,9 6,6
28 Machine-industrie 2022 april* 244,5 64,5 12,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 4e kwartaal 107,1 -10,6 8,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 108,9 -0,6 8,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 januari* 105,8 -9,8 2,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 februari* 103,3 -10,0 7,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 maart* 106,0 -10,7 -0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 1e kwartaal* 105,0 -10,2 3,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 april* 109,8 -1,2 12,2
33 Reparatie en installatie van machines 2021 4e kwartaal 83,4 -6,4 0,6
33 Reparatie en installatie van machines 2021 78,8 -12,0 -4,6
33 Reparatie en installatie van machines 2022 januari* 79,6 -4,7 2,5
33 Reparatie en installatie van machines 2022 februari* 81,6 8,2 12,2
33 Reparatie en installatie van machines 2022 maart* 83,9 12,0 16,3
33 Reparatie en installatie van machines 2022 1e kwartaal* 81,7 5,3 10,7
33 Reparatie en installatie van machines 2022 april* 83,7 9,9 12,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2020 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 10 juni 2022:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2021 t/m maart 2022 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Alle cijfers van 2021 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 9 oktober 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand augustus 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van juli 2020 zijn bijgesteld. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de seizoencorrectiemodellen en hierdoor zijn er voor de seizoengecorrigeerde cijfers ook bijstellingen in februari 2020 t/m juni 2020.


Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen over januari-maart 2020 iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2019 zijn ook voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Verder is de gehele reeks ''Vervaardiging van consumentenartikelen'', terug t/m 2005, toegevoegd aan de tabel. Deze gegevens ontbraken in het verleden.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Seizoengecorrigeerde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Seizoencorrectie is het uit de cijfers verwijderen van jaarlijks terugkerende patronen die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
Het resultaat is de zogenaamde seizoengecorrigeerde productie.

De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.