Nijverheid; productie en omzet, 2015=100, 2005-2023

Nijverheid; productie en omzet, 2015=100, 2005-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
B Delfstoffenwinning 2023* 31,6 -24,4 -46,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023* 98,3 -7,3 .
06 Winning van aardolie en aardgas 2023* 21,1 -36,6 -49,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023* 92,0 -1,4 -1,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023* 58,3 -7,3 -6,3
C Industrie 2023* 112,0 -7,5 -5,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023* 99,5 -1,5 2,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023* 105,0 -0,7 2,7
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2023* 100,8 -1,9 1,3
Vervaardiging van consumentenartikelen 2023* 102,1 -2,7 1,2
Vervaardiging van intermediaire goederen 2023* 96,0 -10,4 -12,7
11 Drankenindustrie 2023* 106,7 -3,9 5,1
12 Tabaksindustrie 2023* 45,7 -9,8 .
13 Textielindustrie 2023* 89,1 -6,7 1,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023* 93,3 -5,4 -0,8
14 Kledingindustrie 2023* 122,8 4,6 -10,2
15 Leer- en schoenenindustrie 2023* 94,3 -8,0 -5,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023* 118,2 -10,9 -2,6
16 Houtindustrie 2023* 110,0 -0,3 1,3
17 Papierindustrie 2023* 117,4 -9,3 -11,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2023* 101,0 -8,7 -9,7
18 Grafische industrie 2023* 82,8 -7,6 -2,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023* 95,8 -11,0 -19,1
19 Aardolie-industrie 2023* 102,6 7,5 -19,5
20 Chemische industrie 2023* 89,6 -13,1 -21,5
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2023* 94,2 -11,8 -20,7
21 Farmaceutische industrie 2023* 121,4 -5,3 -10,0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023* 101,5 -9,1 -7,5
23 Bouwmaterialenindustrie 2023* 122,4 -15,1 -4,4
24 Basismetaalindustrie 2023* 75,0 -19,9 -18,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023* 94,8 -5,8 -7,8
24-30, 33 Metalektro 2023* 128,5 -8,6 1,4
25 Metaalproductenindustrie 2023* 100,7 -2,0 -2,7
Vervaardiging van investeringsgoederen 2023* 136,7 -8,0 4,2
26 Elektrotechnische industrie 2023* 124,4 -6,6 -3,5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2023* 159,0 -13,7 1,9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2023* 124,7 -5,8 -0,7
Vervaardiging duurzame consumentenart. 2023* 112,4 -7,9 -1,3
27 Elektrische apparatenindustrie 2023* 125,3 -4,6 4,9
28 Machine-industrie 2023* 183,2 -17,1 2,9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2023* 133,3 12,5 12,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2023* 117,0 3,5 7,5
30 Overige transportmiddelenindustrie 2023* 96,8 -9,1 -1,9
31 Meubelindustrie 2023* 82,9 -12,0 -2,9
32 Overige industrie 2023* 102,8 1,5 7,6
33 Reparatie en installatie van machines 2023* 96,2 12,2 18,5
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2023* . . 2,3
35 Energiebedrijven 2023* . . 2,1
36 Waterleidingbedrijven 2023* 103,3 -5,9 12,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel is stopgezet vanwege een verlegging van het basisjaar.

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met december 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2022 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
Cijfers van de nijverheid over de maand december 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van september t/m november zijn bijgesteld en de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 juni 2023:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2022 t/m maart 2023 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Alle cijfers van 2022 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Seizoengecorrigeerde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Seizoencorrectie is het uit de cijfers verwijderen van jaarlijks terugkerende patronen die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
Het resultaat is de zogenaamde seizoengecorrigeerde productie.

De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.