Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
C Industrie 2020 104,0 -4,2 -8,2
C Industrie 2021 2e kwartaal* 112,8 15,8 20,4
C Industrie 2021 augustus* 114,2 9,3 16,1
C Industrie 2021 september* 115,7 11,6 14,5
C Industrie 2021 3e kwartaal* 115,5 11,7 15,7
C Industrie 2021 oktober* 116,9 9,9 17,3
C Industrie 2021 november* 117,6 10,6 26,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 104,1 -1,3 -0,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 2e kwartaal* 105,1 4,2 8,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 augustus* 103,8 -1,8 9,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 september* 105,3 0,4 7,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 3e kwartaal* 105,0 -0,5 7,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 oktober* 105,6 0,9 10,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 november* 105,6 3,2 21,2
20 Chemische industrie 2020 103,6 -0,2 -9,8
20 Chemische industrie 2021 2e kwartaal* 106,2 6,8 39,1
20 Chemische industrie 2021 augustus* 108,5 7,4 41,3
20 Chemische industrie 2021 september* 110,1 7,4 38,0
20 Chemische industrie 2021 3e kwartaal* 108,6 5,8 37,5
20 Chemische industrie 2021 oktober* 113,0 6,1 40,2
20 Chemische industrie 2021 november* 111,3 1,8 44,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 107,1 -5,3 -5,1
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 2e kwartaal* 118,5 19,7 27,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 augustus* 114,3 5,2 18,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 september* 114,3 6,7 18,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 3e kwartaal* 114,6 6,2 18,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 oktober* 113,8 0,3 10,5
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 november* 116,3 3,8 21,5
25 Metaalproductenindustrie 2020 91,4 -5,6 -6,9
25 Metaalproductenindustrie 2021 2e kwartaal* 98,3 14,5 15,8
25 Metaalproductenindustrie 2021 augustus* 97,4 4,3 5,2
25 Metaalproductenindustrie 2021 september* 99,8 7,6 19,3
25 Metaalproductenindustrie 2021 3e kwartaal* 99,6 8,5 14,9
25 Metaalproductenindustrie 2021 oktober* 98,1 5,6 11,0
25 Metaalproductenindustrie 2021 november* 100,7 7,9 20,9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 103,3 -0,5 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 2e kwartaal* 118,1 21,2 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 augustus* 120,5 17,3 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 september* 117,8 11,9 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 3e kwartaal* 119,2 15,7 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 oktober* 118,5 10,5 .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 november* 121,1 11,3 .
28 Machine-industrie 2020 124,3 -2,3 2,5
28 Machine-industrie 2021 2e kwartaal* 166,1 38,4 22,8
28 Machine-industrie 2021 augustus* 185,7 50,4 21,9
28 Machine-industrie 2021 september* 189,2 61,6 6,9
28 Machine-industrie 2021 3e kwartaal* 187,5 59,0 14,7
28 Machine-industrie 2021 oktober* 188,5 57,2 -1,5
28 Machine-industrie 2021 november* 193,0 58,7 17,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 109,7 -14,3 -15,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 2e kwartaal* 109,9 26,7 23,9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 augustus* 96,1 -26,0 -28,9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 september* 102,7 -11,8 -19,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 3e kwartaal* 101,5 -15,4 -7,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 oktober* 100,6 -15,7 -12,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 november* 112,6 -4,6 -4,3
33 Reparatie en installatie van machines 2020 89,7 -16,9 -11,9
33 Reparatie en installatie van machines 2021 2e kwartaal* 76,9 -3,9 4,5
33 Reparatie en installatie van machines 2021 augustus* 78,3 -2,7 6,4
33 Reparatie en installatie van machines 2021 september* 78,0 -1,1 4,1
33 Reparatie en installatie van machines 2021 3e kwartaal* 79,2 -3,8 2,5
33 Reparatie en installatie van machines 2021 oktober* 94,2 -0,5 3,2
33 Reparatie en installatie van machines 2021 november* 77,8 -13,6 -5,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2020 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 10 januari 2022:
Cijfers van de nijverheid over de maand november 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van augustus 2021 tot en met oktober 2021 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 9 oktober 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand augustus 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van juli 2020 zijn bijgesteld. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de seizoencorrectiemodellen en hierdoor zijn er voor de seizoengecorrigeerde cijfers ook bijstellingen in februari 2020 t/m juni 2020.

Wijzigingen per 9 juni 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van januari-maart 2020 zijn bijgesteld.

Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen over januari-maart 2020 iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2019 zijn ook voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Verder is de gehele reeks ''Vervaardiging van consumentenartikelen'', terug t/m 2005, toegevoegd aan de tabel. Deze gegevens ontbraken in het verleden.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Seizoengecorrigeerde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Seizoencorrectie is het uit de cijfers verwijderen van jaarlijks terugkerende patronen die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
Het resultaat is de zogenaamde seizoengecorrigeerde productie.

De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.