Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven (aantal) Vestigingen (aantal) Klanten Totaal klanten (x 1 000) Klanten 18 jaar of ouder (x 1 000) Klanten Jonger dan 18 jaar (x 1 000) Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Personeel Werkzame personen Werkzame personen in loondienst (x 1 000) Personeel Werkzame personen Werkzame personen niet in loondienst (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Totaal werkzame personen (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Werkzame personen in loondienst (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Werkzame personen niet in loondienst (x 1 000) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen belast met instructie (x 1 000) Financiën Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Verkoopopbrengst horecavoorziening (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Opbrengst uit (onder)verhuur (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Financiën Personele kosten Totaal personele kosten (mln euro) Financiën Personele kosten Lonen en werkgeversaandeel soc. lasten (mln euro) Financiën Personele kosten Betalingen aan ingehuurd personeel (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Huur gebouwen (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Energie- en waterkosten (mln euro) Financiën Huisvestingskosten Onderhoud- en schoonmaakkosten (mln euro) Financiën Overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Financiën Overige kosten Kosten inventaris en apparatuur (mln euro) Financiën Overige kosten Inkoopkosten horecavoorziening (mln euro) Financiën Overige kosten Verkoop- en promotiekosten (mln euro) Financiën Overige kosten Administratie- en beheerskosten (mln euro) Financiën Overige kosten Betaalde licenties (mln euro) Financiën Overige kosten Kostprijsverh. belastingen en heffingen (mln euro) Financiën Overige kosten Afschrijvingen (mln euro) Financiën Overige kosten Overige kosten (mln euro) Financiën Bedrijfsresultaat Totaal bedrijfsresultaat (mln euro) Financiën Bedrijfsresultaat Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Financiën Bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen (mln euro) Financiën Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Financiën Investeringen Investeringen grond en gebouwen (mln euro) Financiën Investeringen Investeringen vervoermiddelen (mln euro) Financiën Investeringen Inv. machines, installaties en apparaten (mln euro)
Totaal 2015 1.620 1.970 2.129 1.867 262 24,9 18,1 6,8 9,3 6,4 2,9 4,8 685 597 32 22 34 635 229 203 25 195 142 31 22 212 22 14 18 25 15 7 87 24 50 -8 42 129 63 3 63
Totaal 2017 1.570 2.020 2.358 2.122 236 24,2 17,5 6,7 9,2 6,6 2,6 5,1 732 652 26 23 31 651 235 209 26 194 144 30 20 222 29 13 24 27 18 6 91 14 81 -11 70 112 61 2 48
Totaal 2019 1.540 2.200 2.671 2.423 247 25,7 18,6 7,0 9,3 6,9 2,4 6,1 838 760 29 29 20 769 275 241 35 224 165 33 26 270 29 16 28 44 11 8 108 25 69 -11 58 132 68 3 61
Totaal 2020* 1.560 2.250 2.319 2.094 225 22,7 16,4 6,2 8,8 6,3 2,4 5,8 654 615 12 15 12 673 227 200 27 207 152 32 23 239 34 9 21 21 10 6 112 25 -19 -6 -25 88 52 2 35
Totaal 2021* 1.499 2.210 2.377 2.127 250 22,3 16,5 5,7 8,4 6,7 2,1 4,7 607 525 11 14 58 649 217 197 20 203 147 33 24 229 29 7 18 24 9 9 110 23 -37 -17 -54 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 worden de investeringen in grond en gebouwen, vervoermiddelen en machines, installaties en apparaten niet meer gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Fitnesscentra SBI 9313.
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen de (samengestelde) entiteit die 'bedrijf' wordt genoemd. Wanneer deze eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt omwille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als bedrijf beschouwd. In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd. Zo kan geen verwarring ontstaan met de term bedrijf uit het gangbare spraakgebruik. De statistische eenheid bedrijf is een benadering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Klanten
Totaal klanten
18 jaar of ouder
Jonger dan 18 jaar
Personeel
Werkzame personen
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:

- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.

Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Hiertoe behoren:
- werknemers op de loonlijst;
- personen die op de loonlijst van een moeder-, zuster- of dochterbedrijf staan, maar feitelijk werkzaam zijn bij het bedrijf;
- directeur-grootaandeelhouders van BV’s en oproepkrachten, voor zover werkzaam in loondienst.

Werkzame personen niet in loondienst
Hiertoe behoren:
- werkzame eigenaren (niet in loondienst werkzame eigenaren, firmanten en familieleden);
- uitzendkrachten en ander gedetacheerd personeel (aangetrokken van uitzend- en detacheringsbureaus e.d.);
- overig ingeleend personeel (ingeleend personeel van andere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel).
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Totaal arbeidsvolume
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Hiertoe behoren:
- werknemers op de loonlijst;
- personen die op de loonlijst van een moeder-, zuster- of dochterbedrijf staan, maar feitelijk werkzaam zijn bij het bedrijf;
- directeur-grootaandeelhouders van BV’s en oproepkrachten, voor zover werkzaam in loondienst.
Werkzame personen niet in loondienst
Hiertoe behoren:
- werkzame eigenaren (niet in loondienst werkzame eigenaren, firmanten en familieleden);
- uitzendkrachten en ander gedetacheerd personeel (aangetrokken van uitzend- en detacheringsbureaus e.d.);
- overig ingeleend personeel (ingeleend personeel van andere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel).
Werkzame personen belast met instructie
Financiën
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten
Abonnements-, entree- en lesgelden.
Verkoopopbrengst horecavoorziening
Opbrengst uit (onder)verhuur
Opbrengst uit (onder)verhuur van deel accommodatie.
Overige opbrengsten
Bijvoorbeeld: inkomsten uit douchehokjes, opbrengsten van speelautomaten, subsidies, sponsor- en reclamegelden, baten i.v.m. uitgeleend personeel, opbrengsten van zelf georganiseerde evenementen, opbrengsten uit de verkoop van sportartikelen.
Bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
Personele kosten
Totaal personele kosten
Lonen en werkgeversaandeel soc. lasten
Lonen en werkgeversaandeel sociale lasten.
Inclusief toeslagen, gratificaties, uitkeringen krachtens ontslagregelingen, reiskostenvergoedingen e.d.
Betalingen aan ingehuurd personeel
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Huur gebouwen
Energie- en waterkosten
Onderhoud- en schoonmaakkosten
Overige kosten
Totaal overige kosten
Kosten inventaris en apparatuur
Huur/lease, onderhoud/reparatie, verzekering van inventaris en apparatuur. Aanschafkosten van apparatuur die niet geactiveerd is.
Inkoopkosten horecavoorziening
Verkoop- en promotiekosten
Administratie- en beheerskosten
Betaalde licenties
Afdrachten voor software- en andere licenties, zoals royalty's en auteursrechten.
Kostprijsverh. belastingen en heffingen
Kostprijsverhogende belastingen en heffingen. Bijv. OZB, zuiverings- en milieuheffingen.
Afschrijvingen
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Totaal bedrijfsresultaat
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten die niet voortvloeien uit de normale activiteiten van uw organisatie bijv. ontvangen rente, boekwinsten bij de verkoop van activa e.d. en lasten die niet voortvloeien uit de normale activiteiten van uw organisatie bijv. betaalde rente,
boekverliezen bij de verkoop van activa e.d.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
Investeringen
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
Totaal investeringen
Investeringen grond en gebouwen
Investeringen vervoermiddelen
Inv. machines, installaties en apparaten