Zorginstellingen; kerncijfers


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiek- als privaatgefinancierde ondernemingengroepen.

Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg en kleine ondernemingen. Van de kleine ondernemingen worden slechts enkele variabelen omtrent werknemers en zelfstandigen meegenomen. Verder zijn vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie verwijderd, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken zullen worden meegenomen.

In 2017 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden rondom het verwerken van (toekomstige) kosten voor groot onderhoud op de balans. Voorheen werd de egalisatie- of kostenvoorziening methodiek toegepast, ook wel voorziening groot onderhoud genoemd. Vanaf 2017 zijn een deel van de zorginstellingen geleidelijk overgestapt op de componentenbenadering. Internationaal is dit al de enige toegestane methodiek. In de cijfers over 2018 wordt dit bij verschillende sectoren, met name bij ziekenhuizen, zichtbaar aan de passivazijde. De voorzieningen nemen af en het eigen vermogen neemt toe. Met de componentenbenadering vindt nog verdere spreiding van de onderhoudskosten plaats.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
Het laatste jaar is voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 maart 2020:
- De voorlopige cijfers over 2018 over jeugdzorg met overnachting, ambulante jeugdzorg en maatschappelijke opvang zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 2017 voor jeugdzorg met overnachting, ambulante jeugdzorg en maatschappelijke opvang zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 worden de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd en worden de cijfers over 2018 definitief.

Zorginstellingen; kerncijfers

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Middelgrote en grote ondernemingenAantal middelgr. en grote ondernemingen (aantal) Middelgrote en grote ondernemingenPersoneelBanen werknemers (aantal) Middelgrote en grote ondernemingenPersoneelArbeidsjaren werknemers (aantal) Middelgrote en grote ondernemingenPersoneelLonen (incl. bijz. beloning en overw.) (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenHonorariumkosten vrijgev. med. spec. (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen vaste activa incl... (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenVerlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenVerlies- en winstrekeningFinancieel resultaat (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenVerlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaat (mln euro) Middelgrote en grote ondernemingenVerlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandFinanciële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandVoorraden en onderhanden werk (mln euro) BalansBalans activa eindstandKortlopende vorderingen (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) BalansBalans passiva eindstandEigen vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) BalansBalans passiva eindstandKortlopende schulden (mln euro) Kleine ondernemingenAantal kleine ondernemingen (aantal) Kleine ondernemingenPersoneelBanen werknemers kleine ond. (aantal) Kleine ondernemingenPersoneelArbeidsjaren werknemers kleine ond. (aantal) Kleine ondernemingenPersoneelLonen kleine ond. (inc. bijz. en overw.) (mln euro) Kleine ondernemingenZelfstandigenAantal zelfstandigen kleine ond. (aantal) Kleine ondernemingenZelfstandigenWinst zelfstandigen kleine ond. (mln euro)
86101 Universitair medisch centra 2018* 8 81.150 65.700 4.373 9.059 6.026 3.032 2.470 562 8.813 4.830 3.848 982 30 481 3.471 527 2.944 246 -103 143 8.660 167 4.876 124 294 1.851 0 1.348 8.660 2.785 586 3.039 2.249 0
86102 Algemene ziekenhuizen 2018* 59 191.400 140.700 7.767 18.667 17.302 1.365 727 638 18.098 8.316 6.736 1.580 2.104 1.150 6.528 824 5.704 569 -264 305 15.995 315 10.312 140 578 3.193 65 1.393 15.995 4.506 860 6.518 4.112 0
86103 Categorale ziekenhuizen 2018* 18 15.650 11.800 702 1.430 1.200 230 142 88 1.397 774 630 144 10 86 527 101 426 33 -14 20 1.353 3 837 4 50 253 3 203 1.353 404 59 466 423 0
86104 GGZ met overnachting 2018* 138 83.900 64.850 3.620 5.866 5.435 431 268 163 5.791 3.902 3.148 755 0 236 1.653 512 1.141 75 -59 16 4.502 21 2.369 38 308 1.086 0 681 4.502 1.421 248 1.453 1.380 150 150 100 5 . .
8720+87301 Gehandicaptenzorg 2018* 409 186.900 125.650 5.541 9.881 9.289 592 390 201 9.649 6.138 4.921 1.217 0 436 3.075 809 2.266 232 -82 150 7.684 15 5.142 41 23 671 6 1.785 7.684 3.080 456 2.414 1.734 1.600 2.500 1.450 54 . .
87901 Jeugdzorg met overnachting 2018* 114 21.150 16.500 877 1.508 1.279 229 161 68 1.499 936 743 193 0 29 534 144 390 9 -2 7 909 3 346 9 20 265 0 266 909 337 73 197 301 650 300 150 7 . .
87902 Maatschappelijke opvang (24-uurs) 2018* 52 16.900 13.550 689 1.673 850 823 754 68 1.617 763 611 152 0 78 776 159 616 56 -3 53 1.029 3 529 6 4 160 0 326 1.029 350 97 311 271 100 100 50 4 . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2018* 59 9.300 7.550 432 717 561 157 135 21 709 460 365 94 0 8 242 65 177 8 2 10 253 4 19 0 2 76 0 152 253 69 22 3 160 . . . . . .
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 976 420.500 251.300 10.805 18.318 17.278 1.040 304 736 17.719 11.661 9.368 2.292 24 795 5.240 1.549 3.691 599 -193 406 13.804 21 9.213 126 96 1.432 1 2.915 13.804 5.109 535 5.146 3.015 19.150 2.200 1.250 51 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens