Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017

Baten/lasten/saldo Perioden Totaal functies (mln euro) Algemeen bestuur (mln euro) Openbare orde en veiligheid (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen en verkeer (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Havens, luchtvaart en waterstaat (mln euro) Economische zaken (mln euro) Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Onderwijs Huisvesting (mln euro) Onderwijs Overig (mln euro) Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Cultuur en recreatie Recreatie en natuur (mln euro) Cultuur en recreatie Sport (mln euro) Cultuur en recreatie Kunst, bibliotheken en overig (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorzieningen (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Jeugd en WMO Totaal jeugd en WMO (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Jeugd en WMO Jeugd (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Jeugd en WMO WMO (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Jeugd en WMO Onverdeeld (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang (mln euro) Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid (mln euro) Volksgezondheid en milieu Afvalverwijdering en -verwerking (mln euro) Volksgezondheid en milieu Riolering (mln euro) Volksgezondheid en milieu Overig (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overig (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Uitkeringen gemeentefonds (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Onroerende zaakbelasting (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Geldleningen en uitzettingen (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Overige baten en lasten (mln euro) Mutatie reserves Totaal mutatie reserves (mln euro) Mutatie reserves Resultaat van de rekening (mln euro) Mutatie reserves Toevoeging/onttrekking reserves (mln euro)
Baten 2005 8.583 47 382 1.434 331 1.032 0 71 300 84 22 63 149 82 1 67 3.126 244 2.512 364 0 364 6 2.361 1.868 340 0 153 367 148 218 130 15 0 57 57 204 56 148
Baten 2010 8.894 78 807 1.617 327 1.213 0 78 226 51 0 51 153 83 1 69 4.043 539 2.928 565 0 565 10 1.257 738 307 10 202 254 114 141 184 0 0 45 139 222 56 166
Baten 2015 10.059 391 1.360 1.329 206 1.061 13 49 191 40 4 37 188 112 2 75 4.332 746 2.762 822 348 279 196 2 1.522 760 353 4 405 143 92 51 395 0 0 31 364 168 31 137
Baten 2016 10.183 472 1.397 1.237 302 885 0 49 92 38 2 36 169 88 1 80 4.635 1.110 2.710 813 417 249 147 2 1.524 771 322 4 427 136 90 45 345 0 0 22 322 138 32 105
Baten 2017 10.638 598 1.375 1.577 372 1.154 0 52 91 36 2 34 191 111 1 79 4.540 1.154 2.503 882 429 287 166 1 1.597 820 332 2 443 139 93 45 323 4 0 27 293 170 55 115
Lasten 2005 8.583 44 377 1.402 339 1.028 0 36 280 85 23 61 165 95 1 70 3.090 243 2.524 317 0 317 6 2.431 1.945 331 0 154 389 148 240 64 0 0 22 42 257 173 84
Lasten 2010 8.894 95 788 1.626 336 1.217 0 73 225 52 0 52 164 97 1 67 4.064 557 2.923 572 0 572 11 1.237 726 302 10 199 244 85 160 162 0 0 45 117 237 102 135
Lasten 2015 10.059 401 1.341 1.326 210 1.075 1 40 195 40 4 37 196 116 2 78 4.320 744 2.754 821 339 264 218 2 1.509 760 337 6 407 144 97 46 326 0 0 35 291 260 164 97
Lasten 2016 10.183 483 1.383 1.228 302 886 0 40 113 38 2 36 177 92 1 83 4.641 1.117 2.718 805 407 231 167 2 1.529 782 318 3 427 135 95 39 267 0 0 19 248 190 143 47
Lasten 2017 10.638 581 1.368 1.569 372 1.154 0 42 106 37 3 34 191 106 2 83 4.538 1.157 2.501 879 424 275 180 1 1.594 825 311 4 454 129 85 44 278 0 0 31 247 248 167 82
Saldo 2005 0 2 5 32 -8 4 0 36 20 0 -2 1 -15 -12 0 -3 36 1 -12 47 0 47 0 -70 -77 8 0 -2 -22 0 -22 66 15 0 35 15 -53 -116 64
Saldo 2010 0 -17 19 -9 -9 -4 0 5 1 -1 0 -1 -11 -13 0 3 -21 -17 5 -7 0 -7 -1 21 13 5 0 4 10 29 -19 22 0 0 0 22 -15 -46 31
Saldo 2015 0 -10 19 3 -5 -13 12 9 -4 0 0 0 -8 -5 0 -3 11 2 8 1 9 15 -22 0 13 0 16 -2 -2 -1 -5 4 69 0 0 -4 73 -92 -132 41
Saldo 2016 0 -11 14 10 1 0 0 9 -21 0 0 0 -7 -4 0 -3 -6 -7 -8 8 10 18 -20 0 -5 -10 4 1 0 1 -5 6 77 0 0 3 74 -52 -111 58
Saldo 2017 0 17 7 8 0 0 0 9 -15 0 0 0 0 5 -1 -4 2 -3 2 3 5 11 -14 0 3 -5 21 -2 -11 10 8 2 45 4 0 -4 46 -78 -112 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als geheel. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal functies
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 0 Algemeen bestuur. Onder deze hoofdfunctie vallen de Iv3-functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie). De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Bestuursorganen.
De onderdelen van de gemeente die gezamenlijk de gemeente besturen en daarmee vorm geven aan de lokale democratie: de gemeenteraad en raadscommissies, het college van burgemeester en wethouders, bestuurscommissies en dergelijke. Zaken op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting (de zogeheten 'piofah'-functies) behoren niet tot deze functie Bestuursorganen.

- Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders.
Ondersteunende taken en diensten aan het college van burgemeester en wethouders bij de uitoefening van de bestuurstaken. Deze ondersteunende diensten en taken omvatten onder andere: de betrokken onderdelen van het ambtelijk apparaat (de ambtenaren), de gemeentesecretaris, secretariaat en voorlichting, de opstelling van de begroting voor de gemeentelijke producten en van de realisatie van die producten.

- Burgerzaken.
De inrichting en organisatie van de burgerlijke stand, de organisatie en onderhoud van het bevolkingsregister, de directe dienstverlening aan de burger - zoals de afgifte van reisdocumenten (paspoorten) en rijbewijzen, verwerking van geboorteaangiften, huwelijkssluitingen, enzovoorts -, de organisatie van verkiezingen en referenda, straatnaamgeving en huisnummering, enzovoorts. Secretarieleges - die (van de burger) geheven worden als vergoeding voor de hierboven bedoelde dienstverlening aan de burger - vallen niet onder deze functie, maar onder de functie Baten secretarieleges burgerzaken.

- Baten secretarieleges burgerzaken.
De vergoeding die de burger betaalt voor de directe dienstverlening aan hem/haar (zie de functie Burgerzaken) en de afdracht van rijksleges aan de centrale overheid, die namens die centrale overheid van de burger worden geheven: bijvoorbeeld op de afgifte van paspoorten en rijbewijzen.

- Bestuurlijke samenwerking.
De samenwerking op algemeen bestuurlijk gebied met mede-overheden, zoals met buurgemeenten, de provincie, met de grote samenwerkingsverbanden rondom (groot)stedelijke agglomeraties, maar ook internationaal. De samenwerkingsverbanden van (groot)stedelijke agglomeraties heten plusregio's - voorheen: kaderwetgebieden - en zijn gevormd op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

- Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
De ondersteunende taken en diensten aan de gemeenteraad en de rekenkamerfunctie. De ondersteunende diensten en taken omvatten onder andere: de betrokken ambtenaren, de raadsgriffier, secretariaat en voorlichting, de opstelling van de begroting voor de gemeentelijke programma's en van de realisatie van die programma's. De rekenkamerfunctie betreft het onderzoek van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Voor het uitoefenen van de rekenkamerfunctie kan een afzonderlijke eenheid - de rekenkamer - zijn ingesteld.
Openbare orde en veiligheid
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 1 Openbare orde en veiligheid. Onder deze hoofdfunctie vallen de Iv3-functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Brandweer en rampenbestrijding.
De reguliere uitoefening van de taken van de brandweer en de beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen (in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden). Het gaat hierbij om: taken van de gemeentelijke brandweer, de intergemeentelijke (bestuurlijke) samenwerking binnen een regionale brandweer, handhaving van de brandveiligheid, voorzieningen als brandkranen en -putten, rampenbestrijding en rampenplannen, voorlichting aan het publiek, enzovoorts.

- Openbare orde en veiligheid.
Het voorzien in politiezorg in aanvulling op die van de regionale politiekorpsen; het geldelijk bijdragen aan politiezorg van de regionale politiekorpsen voor speciale projecten; stadswachten; criminaliteitspreventie; dierenbescherming; het reddingswezen; handhavingstaken op het gebied van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet wapens en munitie en het rijtijdenbesluit; explosievenopsporing en -opruiming (t/m 2010); en dergelijke. Met ingang van het verslagjaar 2011 is de explosievenopsporing en -opruiming opgenomen onder de functie Opsporing en ruiming conventionele explosieven.

- Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Deze functie is van toepassing met ingang van het verslagjaar 2011, in de jaren daarvoor werd de functie Openbare orde en veiligheid gebruikt. Op deze functie moeten de kosten van vooronderzoek, van opsporing, van preventieve maatregelen, van spoedvoorzieningen en van grondwerkzaamheden in verband met de ruiming van explosieven worden geboekt. De bijdragen die gemeenten van het Rijk ontvangen ter dekking van de kosten moeten worden verantwoord op de functie Uitkering gemeentefonds.
Verkeer, vervoer en waterstaat
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De functie is uitgesplitst naar Wegen en verkeer, Openbaar vervoer, Parkeren en Havens, luchtvaart en waterstaat.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De functie is uitgesplitst naar Wegen en verkeer, Openbaar vervoer, Parkeren en Havens, luchtvaart en waterstaat.
Wegen en verkeer
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Wegen, straten en pleinen en Verkeersmaatregelen te land. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Wegen, straten en pleinen.
De aanleg en het onderhoud van het wegennet met bijbehorende voorzieningen en aanverwante taken. Het gaat hier onder meer om: wegen, straten, pleinen, bruggen, spoorwegovergangen, voorzieningen voor het openbaar vervoer, de openbare verlichting, straatreiniging, gladheidbestrijding, openbare klokken, taxistandplaatsen, wachtgelegenheden voor openbaar vervoer (abri's), kwaliteitsbeoordeling van het wegennet, registratie van openbare wegen buiten de bebouwde kom, vergoedingen aan waterschappen voor het beheer en onderhoud van wegen, enzovoorts.
Vanaf verslagjaar 2015 is Iv3-functie Verkeersmaatregelen te land komen te vervallen en zijn de baten en lasten van deze functie ondergebracht bij Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen. Zie hieronder voor de definitie van Verkeersmaatregelen te land.

- Verkeersmaatregelen te land.
Het opstellen van verkeersplannen (zoals voor verkeerscirculatie), het treffen van voorzieningen voor de regulering van het verkeer, en het nemen van verdere verkeersmaatregelen. De voorzieningen voor verkeersregulatie betreffen onder andere: verkeerslichten, verkeersborden, wegwijzers, plaatsnaamborden. Bij de verdere verkeersmaatregelen gaat het bijvoorbeeld om verkeersvoorlichting en - onderricht, verkeersonderzoek (ook in verband met de functie Wegen, straten en pleinen), verwijdering van autowrakken en verkeersobstakels, enzovoorts.
Vanaf verslagjaar 2015 is deze Iv3-functie komen te vervallen en opgenomen in Iv3-functie Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen.
Openbaar vervoer
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Openbaar vervoer en Veerdiensten. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Openbaar vervoer.
De diensten van metro-, tram- en busondernemingen. Ook het treffen van voorzieningen voor het openbaar vervoer en voor het taxivervoer behoort tot deze functie - voor zover geen onderdeel van een andere functie (zie ook functie Wegen, straten en pleinen) - evenals het zorgen voor spoorwegaansluitingen in haven- en industriegebieden.

- Veerdiensten.
De beschikbaarheid van veerdiensten: uitgevoerd door een eigen gemeentelijke veerdienst en/of door subsidies aan een particuliere veerdienst en/of door het verlenen van vergunningen.
Parkeren
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Parkeren en Baten parkeerbelasting. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Parkeren.
De diensten en taken rondom het parkeren: van parkeerbeleid, het treffen van parkeermaatregelen en het handhaven daarvan tot en met het bieden van parkeergelegenheid door middel van parkeervoorzieningen. De taken van de parkeerpolitie vallen ook onder deze functie. De (opbrengsten van de) parkeerbelastingen vallen er echter niet onder (zie hiervoor de functie Baten parkeerbelasting).

- Baten parkeerbelasting.
De opbrengsten van de (belasting)heffingen waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid. Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen onder deze functie.
Havens, luchtvaart en waterstaat
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Zeehavens, Binnenhavens en vaarwegen, Luchtvaart en Iv3-functie Waterkering, afwatering en landaanwinning. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Zeehavens.
De verantwoordelijkheden voor het functioneren (van de zeehaven) zoals: het beheer en onderhoud van de vaarwegen, verkeersmaatregelen voor op het water, de bebakening, loodsdiensten, weerkundige diensten, ijsbestrijding, de beschikbaarheid van radarinstallaties en radardiensten. Nota Bene: Slechts een beperkt aantal gemeenten beschikt over een zeehaven die als zodanig is aangemerkt.

- Binnenhavens en waterwegen.
De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van binnenhavens en het beheer en onderhoud van de waterwegen (rivieren, vaarten en kanalen). Binnenhavens die hoofdzakelijk het karakter hebben van jachthavens, vallen echter onder de functie Openbaar groen en openluchtrecreatie.

- Luchtvaart.
De taken op luchtvaartgebied (in het bijzonder de zorg voor luchtvaartterreinen), voor zover behorend tot de gemeentelijke taken. Vliegvelden die uitsluitend bestemd zijn voor het sportvliegen, vallen onder de functie Openbaar groen en openluchtrecreatie.

- Waterkering, afwatering, landaanwinning.
De zorg voor de waterkering (door zeedijken, waterkerende (bouwkundige) werken, dijkbewaking door dijkwachten, enzovoorts), de zorg voor afwatering (met behulp van watergemalen, waterlozingen, afwateringssluizen, enzovoorts) en de landaanwinning (met behulp van landaanwinningswerken voor indijking en bemaling of door subsidiëring van verenigingen voor landaanwinning).
Economische zaken
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 3 Economische zaken. Onder deze hoofdfunctie vallen de Iv3-functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Handel en ambacht.
De bevordering van handel en ambacht, zoals op het gebied van: straatmarkten (inclusief verhuur van kramen en de functie van marktmeester), openbare verkopingen (veilingen, veemarkthallen, visafslag en eiermijn), accommodaties voor handel en ambacht (zoals kiosken, winkelpanden, horecabedrijven, havenloodsen, pakhuizen, multifunctionele accommodaties zoals een congresgebouw, enzovoorts), beurzen (koopmans-, jaar- en middenstandsbeurzen) en winkelweken, het ijken van maten en gewichten en andere vormen van standaardisatie, enzovoorts. Subsidiëring van economisch-technologische instituten, van handel bevorderende instanties en in deze sector actieve bedrijven, valt ook onder deze functie. Dit geldt ook voor activiteiten op het gebied van financiële instellingen (borgstellingsfondsen voor de middenstand, volkskredietbank, enzovoorts). Tot en met 2007 zijn de opbrengsten van de marktgelden op deze functie verantwoord. Vanaf 2008 vallen de opbrengsten van de marktgelden onder de functie Baten marktgelden (zie de toelichting bij die functie).
Vanaf verslagjaar 2015 is Iv3-functie Industrie komen te vervallen en zijn de baten en lasten van deze functie ondergebracht bij Handel, ambacht en industrie. Zie hieronder voor de definitie van Industrie.

- Baten marktgelden.
De baten uit retributies die verschuldigd zijn door hen die een standplaats (op een gewoonlijk periodiek gehouden markt) op een marktplaats innemen. Dit zijn de dag- of weekmarkten waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar ook de veemarkten. De functie bestaat sinds 2008. Voordien zijn de opbrengsten marktgelden verantwoord op de functie Handel en ambacht.

- Industrie.
De bevordering van industrie door: activiteiten bij de ontwikkeling van industrieterreinen en industriegebouwen, samenwerking met industriebanken (maatschappijen ter bevordering van de economische structuur in een regio), deelnemingen in industriële bedrijven en bouwondernemingen. Ook de winning van zand en grind door de gemeente zelf en de concessieverlening voor winning hiervan aan andere partijen, vallen onder deze functie.
Vanaf verslagjaar 2015 is deze Iv3-functie komen te vervallen en opgenomen in Iv3-functie Handel, ambacht en Industrie.

- Nutsbedrijven.
Elektriciteit-, gas-, drinkwater- en warmtevoorziening en centrale antenne inrichtingen. Ook deelnemingen van de gemeente in bedrijven die zich met deze activiteiten bezighouden, behoren tot deze functie.

- Agrarische productie en ontginning.
Gemeentelijke agrarische bedrijven en gemeentesubsidies aan (particuliere) agrarische bedrijven. Ook ontginning door de gemeente (gemeentelijke ontginningswerken) behoort tot deze functie. Gemeentelijke agrarische bedrijven zijn bijvoorbeeld een (gemeentelijk) landbouwbedrijf, tuinbouwcentrum of bosbedrijf. Subsidies aan agrarische bedrijven betreffen bijvoorbeeld proeftuinen, (pluimvee) proefbedrijven en de bijenteelt.

- Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Activiteiten op het gebied van agrarische zaken die niet tot de functie Agrarische productie en ontginning behoren, de jacht en visserij. De activiteiten omvatten: bescherming van gewassen (zoals tegen plantenziekten, insecten); land- en tuinbouwvoorlichting; veterinair toezicht; slachthuizen en destructiebedrijven; tentoonstellingen op het gebied van veeteelt, visserij, land- en tuinbouw; financiering van een eventuele vissersvloot; verbetering van de visstand; enzovoorts. Jacht- en visrechten (vergoedingen voor jachtactiviteiten op gemeentegrond en vissen in gemeentewateren) vallen niet onder deze functie, maar onder de functie waar de betrokken gemeentegrond of het betrokken viswater (administratief) toe behoort.
Onderwijs
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs. De functie is uitgesplitst naar Huisvesting en Overig.
Totaal onderwijs
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs. De functie is uitgesplitst naar Huisvesting en Overig.
Huisvesting
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies die vallen onder Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs en betrekking hebben op huisvesting voor openbaar en bijzonder basis en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. Tot de lasten worden gerekend: investeringen voor tijdelijk of blijvend gebruik; aanpassingen van de onderwijshuisvesting, uitgezonderd het aanbrengen van een invalidentoilet en het toegankelijk maken van het gebouw voor gehandicapten; herstel van constructiefouten aan het gebouw; exploitatielasten zoals opstalverzekering, brandverzekering en onroerendezaakbelasting. Nb in de Iv3 zijn meerdere huisvestingsfuncties. Indien het voor de gemeente niet goed mogelijk is om de huisvesting aan één functie toe te wijzen dan mogen deze ook worden verantwoord onder de Iv3-functie Gemeenschappelijke lasten en baten. Deze Iv3-functie wordt in de tabel gerekend tot Onderwijs, overig.
Overig
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies die vallen onder Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs, maar geen betrekking hebben op huisvesting. Het betreft de baten en lasten met uitzondering van de baten en lasten met betrekking tot de huisvesting, ten behoeve van het openbaar en bijzonder basisonderwijs en het openbaar en bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs. Eveneens worden hiertoe de lasten die in de Iv3 niet goed aan één van de Iv3-functies met betrekking tot onderwijshuisvesting kunnen worden gerekend.
Daarnaast wordt hiertoe gerekend onderwijshuisvestingonderwijsbegeleiding (schooladviesdiensten, schoolbegeleiding, pedologische instituten); adviesbureaus voor school- en beroepskeuze; onderwijsinspecties, gemeentelijk schooltoezicht; uitvoering leerplichtwet; schoolmuseum; schooltuinen; schoolbiologenwerk; tentoonstellingen; internaten voor leerlingen; onderwijs aan zieke leerlingen; gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; voor- en vroegschoolse educatie; studiefondsen- en beurzen; centraal orgaan gemeentelijk voorgezet onderwijs; voorlichting; vervoerskosten, die niet aan specifieke onderwijsfuncties kunnen worden toegerekend.
Tot slot valt onder deze functie ook de Iv3-functie volwasseneneducatie. Het betreft de onderwijsvormen die worden aangeboden aan diegenen die het volgen van onderwijs niet als hoofdtaak hebben. Betreft: educatie en alfabetiseringsonderwijs; deeltijd voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; deeltijd voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (leerlingwezen); vormingsonderwijs aan vormingsinstituten (voor jeugdigen en jong volwassenen); enzovoorts. Met ingang van 2010 is de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) verantwoord op de functie Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet (zie de toelichting bij die functie).
Cultuur en recreatie
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie. De functie is uitgesplitst naar Recreatie en natuur, Sport en Kunst, bibliotheken en overig.
Totaal cultuur en recreatie
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie. De functie is uitgesplitst naar Recreatie en natuur, Sport en Kunst, bibliotheken en overig.
Recreatie en natuur
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Natuurbescherming.
De gemeentelijke taken op het gebied van natuur- en landschapsbescherming. Natuur- en landschapsbescherming omvatten: natuurreservaten, bossen, beheer en herstel authentieke landschappen, bijbehorende activiteiten (zoals toezicht door natuurwachten, keuring van particuliere tuinen, boomplantdagen).

- Openbaar groen en openluchtrecreatie.
De gemeentelijke taken die betrekking hebben op openbaar groen en openluchtrecreatie: plantsoenen, parken, gemeentekwekerijen, gemeentetuinen, gemeente(tuinbouw)kassen, enzovoorts; gemeentelijke recreatievoorzieningen, hertenkampen, kinderboerderijen, kampeerterreinen, visvijvers, dierentuinen, plantentuinen, volkstuinen, jachthavens, toeristische fietspaden, recreatiestranden, enzovoorts; de bevordering van toerisme; de organisatie van volksfeesten (kermis, Oranjefeesten, carnaval, enzovoorts). De gemeentelijke taken in verband met groene sportvelden en -terreinen vallen echter onder de functie Groene sportvelden en -terreinen.

- Overige recreatieve voorzieningen.
De gemeentelijke betrokkenheid bij voorzieningen en activiteiten als: speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes, speelwerktuigen, enzovoorts; lokale en regionale radio- en televisieomroep, de pers, culturele evenementen, kerkgenootschappen, retraitehuizen, enzovoorts; hobbyclubs en gezelligheidsverenigingen (van postduivenverenigingen en kookclubs tot en met zendamateurs- en volkstuindersverenigingen); multifunctionele accommodaties en congresgebouwen, die vooral bedoeld zijn voor cultuur en recreatie.
Sport
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Sport en Groene sportvelden en -terreinen. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Sport.
De gemeentelijke betrokkenheid bij: sportbeoefening en -bevordering, sportverenigingen (de diverse sporten, waaronder ook het beroepsvoetbal), sportmanifestaties, schoolsportdagen en medische sportkeuringen. Ook de verantwoordelijkheid voor accommodaties voor sportbeoefening behoort tot deze functie: overdekte en onoverdekte zwem- en instructiebaden; sporthallen en sportlokalen; sportvelden en -terreinen (voor zover niet bij scholen en 'niet groen'); ijs-, cross-, ren- en wielerbanen; overige (sport)gebouwen. Ook participatie in en ondersteuning van overkoepelende organen, supportersverenigingen en breedtesport behoort tot deze functie. Dit geldt ook voor de bevordering van de recreatieve sportbeoefening. De verantwoordelijkheid voor sportvelden en -terreinen bij scholen valt onder de functies voor het onderwijs. Voor groene sportvelden en -terreinen bestaat een aparte functie met die naam.

- Groene sportvelden en -terreinen.
De taken van de gemeente die verband houden met (kunst)grasvelden, inclusief gebouwen zoals kleedkamers of de kantine die uitsluitend ten dienste staan van het gebruik van deze sportterreinen. De verantwoordelijkheid voor groene sportvelden en -terreinen bij scholen valt onder de functies voor het onderwijs.
Kunst, bibliotheken en overig
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Kunst en Musea. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Openbaar bibliotheekwerk.
De verantwoordelijkheid voor openbare bibliotheken en aanverwante zaken: bibliotheken en leeszalen; braillebibliotheek; diatheek, discotheek (de muziekverzameling), filmotheek, fonotheek, artotheek, lectuurvoorziening aan binnenschippers. Ook overig bibliotheekwerk, waaronder participatie in en ondersteuning van overkoepelende organen, behoort tot deze functie.

- Vormings- en ontwikkelingswerk.
Activiteiten en verantwoordelijkheden op het gebied van: kunstzinnige vorming (creatieve en culturele vorming, waaronder muziekscholen en dansonderwijs, zolang er geen sprake is van een beroepsopleiding), overig vormings- en ontwikkelingswerk (gesprekscentra; emancipatiebevordering), bewustwordingsprojecten derde wereld. Ook activiteiten rond dodenherdenking behoren tot deze functie.

- Kunst.
Taken en werkzaamheden van de gemeente die verband houden met kunstbeoefening en kunstbevordering. Bij kunstbeoefening gaat het om kunst die varieert van podiumkunsten (muziek, zang, opera, toneel, ballet, dans) en beeldende kunsten (schilderen, tekenen, beeldhouwen) tot filmkunst en scheppende kunsten (als taal- en letterkunde). De kunstbevordering heeft betrekking op cultuuruitingen en -manifestaties, geldprijzen en toelagen voor kunstenaars, het bevorderen van tentoonstellingen en cursussen op kunstgebied, enzovoorts. Verder omvat deze functie ook de beschikbaarstelling (bouw, beheer, onderhoud) en/of subsidiëring van voorzieningen als: schouwburgen, concertgebouwen, toneel- en concertzalen, openluchttheaters, openluchtpodia (muziektenten en -terreinen) en culturele centra. Ook de subsidiëring van beroepsgezelschappen (actief op kunstgebied) behoort tot deze functie.

- Musea.
De gemeentelijke taken en activiteiten in verband met de oudheidkunde en de musea. Oudheidkunde en musea houden zich bezig met uitingsvormen (objecten) van culturele of natuurlijke oorsprong: vanaf het verzamelen, via de instandhouding en classificatie, tot en met het toegankelijk maken voor het publiek. Tot deze functie behoort de zorg voor: musea, verzamelingen, expositieruimten; de instandhouding van historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, molens, carillons, kerkorgels, enzovoorts; archiefbewaarplaatsen, archeologie, geschiedenis, folklore, enzovoorts; subsidiëring van oudheidkundige kringen en verenigingen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De functie is uitgesplitst naar Inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Jeugd en WMO en Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Totaal sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De functie is uitgesplitst naar Inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Jeugd en WMO en Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang.
Inkomensvoorzieningen
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk en Gemeentelijk armoede en schuldenbeleid. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen.
Met ingang van 2011 zijn ook lasten en baten van de functie Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk onder deze functie opgenomen, in de jaren daarvoor was de functie alleen voor de bijstandsverlening bestemd. De gemeentelijke verantwoordelijkheid en taken in verband met bijstandverlening, volgens de hiervoor geldende wetgeving. Dit betreft (vanaf 2004) in hoofdzaak de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), het zogenaamde inkomensdeel van het Fonds werk en inkomen. Voorheen betrof dat de Algemene bijstandswet. Andere relevante regelgeving voor deze functie is bijvoorbeeld het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Vanaf 2011 ook de gemeentelijke taken bij de uitvoering van inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk. Het betreft specifieke regelgeving als: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en - vanaf 2005 - de Wet werk en inkomen kunstenaars (voorheen: de Wet inkomensvoorzieningen kunstenaars (Wik)). Veelal vinden de werkzaamheden in verband met deze functie plaats bij de gemeentelijke sociale dienst.
Vanaf het verslagjaar 2015 heet deze functie Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies.

- Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk.
Met ingang van het verslagjaar 2011 is deze functie komen te vervallen. Vanaf 2011 zijn de onderstaande lasten en baten opgenomen onder de functie Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies. De gemeentelijke taken bij de uitvoering van inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk. Het betreft specifieke regelgeving als: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en - vanaf 2005 - de Wet werk en inkomen kunstenaars (voorheen: de Wet inkomensvoorzieningen kunstenaars (Wik)).

- Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk.
De taken en verantwoordelijkheden voor overige sociale zekerheidsregelingen, die niet onder de functies Bijstandverlening en Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk vallen. Het gaat hier voornamelijk om eenmalige uitkeringen gebaseerd op de relevante sociale zekerheidswetten en -regelingen.

- Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.
De gemeentelijke activiteiten in verband met de bijzondere bijstand, armoede- en schuldenbeleid, de kwijtschelding van lokale belastingen en dergelijke. De kwijtscheldingen kunnen de gemeentelijke belastingen betreffen, maar ook andere heffingen zoals de riool- en reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing. Van het beleid voor de (sociale) minima kunnen ook kortingen op bezoek/deelname aan bijvoorbeeld musea, sportclubs, de bibliotheek enzovoorts deel uitmaken.
Werkgelegenheid
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Werkgelegenheid en Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Werkgelegenheid.
Werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen en maatregelen, zoals de sociale werkvoorziening, werkgelegenheidsinitiatieven en werkgelegenheidsprojecten. Met ingang van 2010 is de uitvoering van de Wet werk en bijstand, voor zover die het zogenaamde werkdeel van het Fonds werk en inkomen betreft, verantwoord op de functie Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet (zie de toelichting bij die functie). De sociale werkvoorziening betreft de werkgelegenheidsbevordering voor arbeidsgehandicapten.

- Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet.
De verantwoordelijkheden en taken ter bevordering van de participatie van de burger in de maatschappij door middel van het aanbieden van reïntegratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen en volwasseneneducatie. Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen van het werkdeel Wet werk en bijstand, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één specifieke uitkering voor gemeenten. De functie bestaat sinds 2010 onder de naam Participatiebudget, vanaf 2015 is de naam Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet. Daarvoor werden de lasten en baten gescheiden verantwoord op drie functies: Werkgelegenheid, Vreemdelingen en Volwasseneneducatie.
Jeugd en WMO
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de volgende Iv3-functies. Nb met ingang van 2015 hebben de gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de Jeugd en Wmo erbij gekregen. Om dit zo goed mogelijk in de Iv3 verantwoord te krijgen zijn er vanaf 2015 een aantal functies met betrekking tot Jeugd en Wmo komen te vervallen en vervangen door nieuwe Iv3-functies.

Voor 2015
- Maatschappelijke begeleiding en advies
- Huishoudelijke verzorging
- Sociaal-cultureel werk
- Dagopvang gehandicapten
- Voorzieningen gehandicapten
- Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo)

Na 2015
- Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
- Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
- Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
- Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
- Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo
- Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo
- Opvang en beschermd wonen Wmo
- PGB Wmo en Jeugd
- Individuele voorzieningen Natura Jeugd
- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
- Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

De functie Jeugd en Wmo is uitgesplitst naar Jeugd, Wmo en Onverdeeld. De verdeling van Iv3-functies naar deze uitsplitsing is niet altijd goed te maken omdat er een aantal Iv3-functies betrekking hebben op zowel Jeugd als Wmo. De Iv3-functies waarvoor dit geldt, zijn ondergebracht bij Onverdeeld. Nb voor 2015 hadden de gemeenten een beperkte taak op het gebied van Jeugd en is de splitsing over Wmo en Jeugd wel goed te maken.
Totaal jeugd en WMO
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de volgende Iv3-functies. Nb met ingang van 2015 hebben de gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de Jeugd en Wmo erbij gekregen. Om dit zo goed mogelijk in de Iv3 verantwoord te krijgen zijn er vanaf 2015 een aantal functies met betrekking tot Jeugd en Wmo komen te vervallen en vervangen door nieuwe Iv3-functies.

Voor 2015
- Maatschappelijke begeleiding en advies
- Huishoudelijke verzorging
- Sociaal-cultureel werk
- Dagopvang gehandicapten
- Voorzieningen gehandicapten
- Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo)

Na 2015
- Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
- Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
- Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
- Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
- Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo
- Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo
- Opvang en beschermd wonen Wmo
- PGB Wmo en Jeugd
- Individuele voorzieningen Natura Jeugd
- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
- Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

De functie Jeugd en Wmo is uitgesplitst naar Jeugd, Wmo en Onverdeeld. De verdeling van Iv3-functies naar deze uitsplitsing is niet altijd goed te maken omdat er een aantal Iv3-functies betrekking hebben op zowel Jeugd als Wmo. De Iv3-functies waarvoor dit geldt, zijn ondergebracht bij Onverdeeld. Nb voor 2015 hadden de gemeenten een beperkte taak op het gebied van Jeugd en is de splitsing over Wmo en Jeugd wel goed te maken.
Jeugd
De afbakening van deze functie komt voor 2015 overeen met die van Iv3-functie Sociaal-cultureel werk. Met ingang van 2015 hebben de gemeenten meer taken op het gebied van de Jeugd gekregen. Om inkomsten en uitgaven beter in beeld te krijgen zijn er een aantal nieuwe Iv3-functies gekomen. Deze hebben echter in een aantal gevallen betrekking op zowel Jeugd als Wmo. De functies waarvoor dit geldt, zijn opgenomen in de functie Onverdeeld.
De cijfers met betrekking tot Jeugd geven dus vanaf 2015 een onderschatting van de totale lasten en baten met betrekking tot Jeugd. De Iv3-functies die vanaf 2015 op deze functie terecht komen zijn Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd, Individuele voorzieningen Natura Jeugd en Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd.
De definities van de genoemde Iv3-functies zijn:

Voor 2015
- Sociaal-cultureel werk.
De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het sociaal-cultureel werk, buurt- en clubhuiswerk, samenlevingsopbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, scoutingverenigingen, studentenverenigingen, enzovoorts. Ook de (bijdragen aan de) exploitatie van centrale verenigingsgebouwen, dorpshuizen, wijkcentra en dergelijke behoort tot deze functie.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

Na 2015
- Individuele voorzieningen Natura Jeugd.
Deze functie bevat de individuele voorzieningen in natura. Het betreft hier alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele voorziening worden aangemerkt. Dit zijn vormen van jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18- en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). Een individuele voorziening heeft vaak betrekking op meer gespecialiseerde zorg. De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet vrij toegankelijke vormen van ondersteuning zal eerst beoordeeld moeten worden of de jeugdige of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben. Deze niet vrij toegankelijke voorzieningen veronderstellen altijd een verlengingbeslissing op basis van een beoordeling door de gemeente van de persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager.
- begeleiding (18-);
- jeugd GGZ-zorg;
- jeugd en opvoedhulp;
- jeugd VB-zorg;
- vervoer (18-);
- persoonlijke verzorging (18-);
- kortdurende verblijf (18-).

- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd.
Deze functie omvat alle baten en lasten die worden gedaan om de veiligheid van het kind te verbeteren en voor opvang van de doelgroep 18-.
De lasten om de veiligheid van het kind te verbeteren betreffen de aanpak kindermishandeling (de huidige functie Advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK's)) en kinderbeschermingsmaatregelen (door de gecertificeerde instelling). De jeugdreclassering (ook door de gecertificeerde instelling) is een taak waarbij de zorg vaak wordt verleend op last van de rechter. De financiering van de voorgaande taken loopt via alle gemeenten.
Dit is anders bij de taken maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, beschermd wonen en programma's omtrent verslaving voor zover het de doelgroep 18- betreft. De financiering van deze opvangtaken loopt via centrumgemeenten. Eventuele bekostigingsafspraken tussen centrumgemeente en omliggende gemeenten worden geboekt ten laste of ten gunste van deze functie. Het gaat bij deze opvangtaken ook om de individuele voorzieningen die aan de cliënten die in deze voorzieningen verblijven worden verstrekt. De baten en lasten van deze individuele voorzieningen worden op deze functie geboekt. Het is niet de bedoeling deze te boeken op de functies voor de individuele voorzieningen Jeugd.
Kernwoorden zijn:
- kinderbeschermingsmaatregelen jeugdreclassering;
- aanpak kindermishandeling;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
- beschermd wonen (18-);
- verslaving (18-).

- Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd.
Deze functie omvat alle ouderbijdragen die worden geïnd door het CAK op het gebied van individuele voorzieningen en opvang jeugd.
- ouderbijdragen individuele voorzieningen PGB Jeugd;
- ouderbijdragen individuele voorzieningen natura Jeugd;
- ouderbijdragen opvang Jeugd.
WMO
De afbakening van deze functie komt voor 2015 overeen met die van Iv3-functies Maatschappelijke begeleiding en advies, Huishoudelijke verzorging, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten Sociaal-cultureel werk.
Met ingang van 2015 hebben de gemeenten meer taken op het gebied van de Wmo gekregen. Om inkomsten en uitgaven beter in beeld te krijgen zijn er een aantal nieuwe Iv3-functies gekomen. Deze hebben echter in een aantal gevallen betrekking op zowel Jeugd als Wmo. De functies waarvoor dit geldt zijn opgenomen in de functie Onverdeeld.
De cijfers met betrekking tot Wmo geven dus vanaf 2015 een onderschatting van de totale lasten en baten met betrekking tot Wmo.
De definities van alle genoemde Iv3-functies zijn:

Voor 2015
- Maatschappelijke begeleiding en advies.
De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van: algemeen maatschappelijk werk; maatschappelijk werk gericht op specifieke groepen (bejaarden, gehandicapten, etnische minderheden, buitenlandse werknemers, ongehuwde moeders, thuislozen, enzovoorts); gezinsverzorging; maatschappelijke opvang (vrouwenopvang, blijf-van-mijn-lijfhuizen, tieneropvangprojecten, enzovoorts); maatschappelijke informatie en advies (bureaus voor rechtshulp, budgetvoorlichting, bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden, enzovoorts); overkoepelende organen op het gebied van maatschappelijke begeleiding en advies; indicatiecommissies.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

- Huishoudelijke verzorging.
De lasten met betrekking tot de huishoudelijke verzorging, en de baten uit de eigen bijdragen. De Rijksbijdrage met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een integratie-uitkering binnen het gemeentefonds en wordt daarom niet op deze functie, maar op de algemene uitkering geboekt.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

- Dagopvang gehandicapten.
De taken en activiteiten die verband houden met dagverblijven voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

- Voorzieningen gehandicapten.
De verantwoordelijkheden en activiteiten in verband met voorzieningen voor gehandicapten, zoals: collectief vervoer, aanpassingen aan de woning, individuele vervoersvoorzieningen, enzovoorts.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

- Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo)
Tot deze functie behoren de baten en lasten die betrekking hebben op de centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO).
Kernwoorden bij deze functie zijn:
- plannen en organiseren zorgbehoefte;
- voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- zorgmaatregelen voor jeugdigen, gezinnen, school en buurt;
- onderdeel WMO van de CJG’s;
- preventief jeugdbeleid;
- opvoedondersteuning.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

Vanaf 2015
- Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Deze functie bevat de materiële maatwerkvoorzieningen (iets wat je niet kunt beetpakken of aanraken) die door de gemeente zijn gecontracteerd. Aan deze lasten ligt een beschikking ten grondslag
- huisautomatisering (domotica);
- woningaanpassingen;
- hulpmiddelen;
- overige voorzieningen gehandicapten.

- Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo
Onder deze functie vallen de immateriële maatwerkvoorzieningen (iets wat je niet kunt beetpakken of aanraken) die door de gemeente zijn gecontracteerd. Hierbij moet gedacht worden aan huishoudelijke hulp, begeleiding, respijtzorg, vervoer en dagbesteding. Ook hier geldt dat er een beschikking ten grondslag ligt aan de uitgaven. Aanvullend worden hier de financiële tegemoetkomingen geboekt op grond van artikel 2.1.7 Wmo 2015, ook als deze zonder beschikking worden verstrekt bijvoorbeeld in de vorm van een forfaitaire bijdrage.
Tot deze functie behoort niet de eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Wmo.

- Opvang en beschermd wonen Wmo
Deze functie omvat alle baten en lasten die worden gedaan voor opvang en beschermd wonen. De financiering hiervan loopt via centrumgemeenten. Dit gaat om bijvoorbeeld maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld, beschermd wonen en programma's omtrent verslaving. Het gaat bij deze functie ook om de maatwerkvoorzieningen die aan de cliënten die in deze voorzieningen verblijven worden verstrekt. De baten en lasten van deze maatwerkvoorzieningen worden op deze functie geboekt. Het is niet de bedoeling deze te boeken op de functies voor de (im)materiële maatwerkvoorzieningen Wmo. Eventuele bekostigingsafspraken tussen centrumgemeente en omliggende gemeenten worden geboekt ten laste of ten gunste van deze functie.

- Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
Deze functie omvat alle eigen bijdragen op grond van de Wmo 2015 behalve de eigen bijdragen voor de algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (zie 677). De eigen bijdragen voor de Wmo-maatvoorzieningen waaronder beschermd wonen worden geïnd door het CAK. Voor opvang kan een gemeente er ook voor kiezen de inning en vaststelling van de eigen bijdragen door een andere instantie te laten uitvoeren.
Onverdeeld
Met ingang van 2015 hebben de gemeenten meer taken op het gebied van de Wmo gekregen. Om inkomsten en uitgaven beter in beeld te krijgen zijn er een aantal nieuwe Iv3-functies gekomen. Deze hebben echter in een aantal gevallen betrekking op zowel Jeugd als Wmo. De Iv3-functies waarvoor dit geldt, zijn opgenomen in deze functie Onverdeeld. Deze Iv3-functies en hun afbakening zijn:

- Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk zonder beschikking van de gemeente, waarmee deze voorziening zich onderscheidt van de maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier om de voorzieningen die voor iedereen (inclusief Jeugd) toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de buurt- en clubhuizen, sociaal-cultureel werk, sociale samenhang, maaltijdservice, welzijnsactiviteiten etc. Sommige gemeenten verstrekken vouchers zoals waardebonnen, kortingspassen etc. die toegang geven tot het gebruik van een algemene voorziening. Dergelijke vouchers worden geboekt op deze functie.
- huishoudelijke ondersteuning (zonder beschikking);
- sociaal en cultureel werk;
- buurt- en clubhuizen;
- ondersteuning vrijwilligers en informele zorg;
- sociale samenhang/wijkopbouw;
- diensten en ruimten voor mensen met een beperking;
- algemeen maatschappelijk werk;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding);
- collectief vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- welzijnsbeleid;
- vouchers die toegang geven tot algemene voorzieningen.

- Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
Op deze functie staat de loketvoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een (sociaal) wijkteam, dat zonder indicatie ingezet of gebruikt kan worden. Deze functie is een verbijzondering van de functie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. De dienstverlening van dit gemeentelijke loket betreft onder meer informatieverstrekking, keukentafelgesprekken, advisering, cliëntondersteuning, preventie, vroegsignalering, doorverwijzing (toegang) e.d. Alle activiteiten gericht op het identificeren van de eigen kracht of het geleiden naar de juiste ondersteuning, worden op deze functie geboekt. Onder de functie Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd vallen ook de gemeentelijke (uitvoeringen)lasten om te komen tot een besluit over de toekenning van een individuele- of maatwerkvoorziening. Gemeentelijke (uitvoerings-) lasten voor de productie van algemene-, individuele- of maatwerkvoorzieningen worden toegerekend aan de verschillende functies waarop deze specifieke voorzieningen staan.

- PGB Wmo en Jeugd
Op deze functie staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen. De administratieve uitvoering van het PGB wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank.
Eigen en ouderbijdragen behoren niet tot deze functie.

- Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Op deze functie worden de eigen bijdragen geboekt die verband houden met de vermogens- en inkomensonafhankelijke eigen bijdragen die gevraagd kunnen worden voor algemene voorzieningen, bijvoorbeeld voor het gebruik van de buurtbus.
Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Zeehavens, Binnenhavens en vaarwegen, Luchtvaart en Iv3-functie Waterkering, afwatering en landaanwinning. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Vreemdelingen.
De taken op het gebied van: de uitvoering van de vreemdelingenwet, de inburgering en integratie van nieuwkomers in Nederland (en van oudkomers: dit zijn nieuwkomers van wat verder terug in de tijd, die verplicht zijn in te burgeren), etnische minderheden, de opvang en zorg van asielzoekers, enzovoorts. Met ingang van 2010 is de uitvoering van de Wet Inburgering (WI) verantwoord op de functie Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet (zie de toelichting bij die functie).

- Tehuizen.
De taken en verantwoordelijkheden voor bepaalde vormen van huisvesting voor specifieke doelgroepen: tehuizen voor lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten (zonder dat er sprake is van medische behandeling); tehuizen, anders dan voor gehandicapten, zoals sociale kindertehuizen, internaten, tehuizen voor daklozen, militaire tehuizen, zeemanshuizen, bejaardenoorden.

- Kinderdagopvang.
De taken en verantwoordelijkheden op het gebied van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Volksgezondheid en milieu
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu.
Uitzondering is de Iv3 functie Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo). Met ingang van 2015 is deze functie komen te vervalen en zijn de baten en lasten van deze functie opgenomen onder functies die vallen onder Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor vergelijkbaarheid is deze functie daarom in de tabel gerekend tot Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening - Jeugd en Wmo.
De functie is uitgesplitst naar Volksgezondheid, Afvalverwijdering en -verwerking, Riolering en Overig.
Totaal volksgezondheid en milieu
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu.
Uitzondering is de Iv3 functie Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo). Met ingang van 2015 is deze functie komen te vervalen en zijn de baten en lasten van deze functie opgenomen onder functies die vallen onder Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor vergelijkbaarheid is deze functie daarom in de tabel gerekend tot Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening - Jeugd en Wmo.
De functie is uitgesplitst naar Volksgezondheid, Afvalverwijdering en -verwerking, Riolering en Overig.
Volksgezondheid
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Ambulancevervoer, Verpleeginrichtingen, Openbare gezondheidszorg en Centra jeugd gezin (jeugdgezondheid). De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Ambulancevervoer.
Taken en activiteiten in verband met ambulancediensten: de exploitatie van een gemeentelijke ambulancedienst/ziekenvervoer en/of bijdragen aan derden voor een dergelijke voorziening.

- Verpleeginrichtingen.
De taken en activiteiten - waaronder bijdragen aan de exploitatie -, die betrekking hebben op: (algemene) ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, sanatoria, kraamklinieken, erkende verpleegtehuizen, revalidatiecentra, inrichtingen voor zwakzinnigen, verpleegafdelingen van openlucht- en buitenscholen, enzovoorts. Tot deze functie worden niet gerekend de financiële bijdragen aan ziekenhuizen voor het beschikbaar houden van verpleegruimte voor isolering van slachtoffers van epidemische en besmettelijke ziekten. Dergelijke bijdragen vallen onder de functie Openbare gezondheidszorg.

- Openbare gezondheidszorg.
De activiteiten die betrekking hebben op de openbare gezondheidszorg volgens de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv), exclusief het binnen de Wcpv onderscheiden onderdeel Jeugdgezondheidszorg (zie hiervoor de functie Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)).

- Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg).
De taken en activiteiten met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg, zoals onderscheiden binnen de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) en het Besluit Jeugdgezondheidszorg.
Afvalverwijdering en -verwerking
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Afvalverwijdering en -verwerking en Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Afvalverwijdering en -verwerking.
De taken en activiteiten met betrekking tot afvalverwijdering- en verwerking. Deze omvatten: vuilophaal en -afvoer, vuilverwerking en -verbranding, gecontroleerde (vuil)stort, de reinigingsdienst, het compostbedrijf, scheidingsinstallaties en recycling van chemische stoffen. De opbrengsten van de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing worden niet op deze functie verantwoord. Hiervoor bestaat de aparte functie Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.

- Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing.
Deze worden door de gemeente geheven - op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33) - van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil. Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder. De (lasten van) kwijtscheldingen van de reinigingsrechten of de afvalstoffenheffing worden verantwoord op de functie Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.
Riolering
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Riolering, Baten rioolheffing, Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijf, Baten rioolheffing grond- en hemelwater, Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, Hemelwater en Grondwater. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Riolering, Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, Hemelwater en Grondwater.
De taken en activiteiten met betrekking tot de riolering, waterbeheer en -zuivering, van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en (m.i.v. 2008) hemelwater. Deze omvatten: aanleg, beheer en onderhoud van riolen en rioolgemalen, de zorg voor het afvalwaterleidingnet en voor rioolwaterzuivering, aansluiting van het rioleringsstelsel op waterzuiveringsinstallaties, enzovoorts, voor zover er sprake is van een gemengd rioolstelsel.
Omvat eveneens (m.i.v. 2008) de maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De opbrengsten van de rioolheffingen vallen niet onder deze functies.

- Baten rioolheffing, Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater en Baten rioolheffing grond- en hemelwater.
De baten van de rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel: a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b). De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht. De (lasten van) kwijtscheldingen van de rioolrechten worden verantwoord op de functie Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.
Overig
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Milieubeheer, Lijkbezorging en Baten begraafplaatsrechten. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Milieubeheer.
De verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu. Deze omvat: bescherming en sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, beheersing van geluidshinder, bescherming tegen straling en dergelijke, verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, ongediertebestrijding, enzovoorts.

- Lijkbezorging.
De verantwoordelijkheid en zorg voor begraafplaatsen, crematoria, rouwkamers, onderhoud van graven (waaronder specifiek van gesneuvelde militairen), en dergelijke. Tot en met 2007 zijn de opbrengsten van de begraafplaatsrechten op deze functie verantwoord. Vanaf 2008 vallen de opbrengsten van de begraafplaatsrechten onder de functie Baten begraafplaatsrechten (zie de toelichting bij die functie).

- Baten begraafplaatsrechten.
De opbrengsten van een recht voor het gebruik van de begraafplaats/crematorium en voor door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, inclusief de afkoopsommen van het onderhoud en de uitgifte van eigen graven. De huur van de aula, indien verhuurd aan een begrafenisondernemer, de huur van dienstwoningen, de verkoop van consumpties en de bijdrage van het rijk voor militaire graven worden niet tot de begraafplaatsrechten gerekend. De functie is nieuw sinds 2008. Daarvoor zijn de opbrengsten begraafplaatsrechten verantwoord op de functie Lijkbezorging.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs. De functie is uitgesplitst naar Bouwgrondexploitatie en Overig.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De functie is uitgesplitst naar Bouwgrondexploitatie en Overig.
Bouwgrondexploitatie
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functie Bouwgrondexploitatie. De definitie van deze functie is als volgt:

- Bouwgrondexploitatie.
De activiteiten waarbij ruwe onbebouwde gronden - of gronden die gesaneerd en gereconstrueerd moeten worden - worden omgevormd tot bouwterreinen die aan andere partijen (particulieren, bedrijven, instellingen) worden verkocht. De bouwterreinen kunnen ook in erfpacht worden uitgegeven: hierbij blijft de grond eigendom van de gemeente en betaalt de gebruiker van de grond een (jaarlijkse) vergoeding aan de gemeente. De activiteiten omvatten: opstelling van structuur- en bestemmingsplannen; grondverwerving; bouwrijp maken; woonrijp maken (aanleg woonstraten, riolering, enzovoorts); aanleg van zogeheten bovenwijkse voorzieningen (verbindingswegen, fietspaden, groenvoorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen zoals wijkcentra, enzovoorts); financiering en administratie voor bouwgrondexploitaties; het erfpachtbedrijf; enzovoorts.
Overig
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting en Bouwvergunningen. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Woningexploitatie / woningbouw.
Taken en activiteiten in het kader van de zorg voor de volkshuisvesting. Deze omvatten omvat woningbouw, woningexploitatie en woningverbetering, ook in verband met studentenflats. Woningverbetering in het kader van voorzieningen voor gehandicapten behoort echter tot de functie Voorzieningen gehandicapten.

- Stads- en dorpsvernieuwing.
Taken en activiteiten in het kader van stedelijke vernieuwing, op grond van de Wet stedelijke vernieuwing. Dit betreft stads- en dorpsvernieuwing, van de opstelling van plannen en de algemene voorbereiding tot en met bijdragen in de bouwgrondexploitatie van stads- en dorpsvernieuwingcomplexen.

- Overige volkshuisvesting.
Taken en activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting - onder meer in het kader van de uitvoering van de Woningwet en de Huisvestingswet -, die niet onder andere functies vallen. Dit omvat: bouw-, woning- en welstandstoezicht en de gemeentelijke diensten daarvoor (schoonheidscommissies); brandpreventie van woningen; verdeling van woonruimte; woningvordering; doorstroming; de diensten van een woningruilcentrale; woningtellingen; woonschepen en woonhavens; woonwagens en woonwagencentra; huurtoeslagen (uitvoering van de Wet op de huurtoeslag); enzovoorts.

- Bouwvergunningen.
De baten van de leges voor de afgifte van bouwvergunningen. Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de gemeente.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
De afbakening van deze functie komt grotendeels overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de Iv3-functies die betrekking hebben op het toevoegen en/of onttrekken aan reserves.
De functie is uitgesplitst naar Uitkeringen Gemeentefonds, Onroerende zaakbelasting, Geldleningen en uitzettingen Thesaurie en Overige baten en lasten.
Totaal financiering en alg. dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
De afbakening van deze functie komt grotendeels overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de Iv3-functies die betrekking hebben op het toevoegen en/of onttrekken aan reserves.
De functie is uitgesplitst naar Uitkeringen Gemeentefonds, Onroerende zaakbelasting, Geldleningen en uitzetting en Thesaurie en Overige baten en lasten.
Uitkeringen gemeentefonds
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Uitkeringen gemeentefonds en Integratie-uitkering Sociaal domein (naam is met ingang van 2016, hiervoor heette deze functie Uitkering deelfonds sociaal domein).
De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Uitkering gemeentefonds.
Op deze functie staan de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het betreft de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen, de decentralisatie-uitkeringen en de uitkeringen uit hoofde van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. Uitkeringen die niet tot de bovengenoemde behoren, zoals de specifieke uitkeringen, worden geboekt op de functie van het beleidsterrein waarop de specifieke uitkering betrekking heeft. Tot deze functie behoort ook niet de Uitkering deelfonds sociaal domein, deze uitkering wordt op functie Uitkering deelfonds sociaal domein verantwoord.

- Integratie-uitkering Sociaal domein (naam is met ingang van 2016, hiervoor heette deze functie Uitkering deelfonds sociaal domein)
Op deze functie staat de integratie-Uitkering Sociaal domein. Deze integratie-uitkering maakt deel uit van het gemeentefonds. Door afzondering van dit deel van het gemeentefonds is het mogelijk om de integratie-Uitkering Sociaal domein in relatie tot de taken in het sociaal domein te monitoren. Onder de taken in het Sociaal domein worden de taken verstaan die in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aan gemeenten zijn toegekend, alsmede de taak voor de gemeenten om participatievoorzieningen aan te bieden.
Onroerende zaakbelasting
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Baten onroerende zaakbelasting gebruikers en Baten onroerende zaakbelasting eigenaren. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Baten onroerende zaakbelasting gebruikers.
De opbrengst van de belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen (tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.

- Baten onroerende zaakbelasting eigenaren.
De opbrengst van de belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.
Geldleningen en uitzettingen
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar, Overige financiële middelen en Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar.
De activiteiten die verband houden met de treasuryfunctie (beheer van de financiële structuur en optimalisatie van de financiële stromen), voor zover gerelateerd aan de financiële uitzettingen en leningen (van en aan andere partijen) met een looptijd korter dan één jaar.

- Overige financiële middelen.
Baten en lasten die niet onder een andere functie ondergebracht kunnen worden, zoals baten en lasten met betrekking tot aandelen, opbrengsten van gemeentelijke eigendommen en schenkingen en legaten (middelen verkregen uit een nalatenschap).

- Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar.
De activiteiten die verband houden met de treasuryfunctie (beheer van de financiële structuur en optimalisatie van de financiële stromen), voor zover gerelateerd aan de financiële uitzettingen en leningen (van en aan andere partijen) met een looptijd vanaf één jaar. De betaalde rente van opgenomen langlopende leningen bij derden wordt niet onder deze functie geboekt, maar wordt aan de diverse betrokken functies toegerekend. Tot deze functie behoren ook de baten die verband houden met de bespaarde rente door interne financiering (financiering met aanwezige (geld)middelen en niet door het opnemen van leningen) via de reserves en voorzieningen, ook - uit praktische overwegingen - indien de reserves en voorzieningen gebruikt worden voor financiering korter dan een jaar.
Overige baten en lasten
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Algemene baten en lasten, Uitvoering wet WOZ, Baten roerende woon- en bedrijfsruimten, Baten baatbelasting, Baten forensenbelasting, Baten toeristenbelasting, Baten hondenbelasting, Baten reclamebelasting, Baten precariobelasting, Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen, Vennootschapsbelasting (Vpb) (met ingang van 2016), Lastenverlichting Rijk en het Saldo van kostenplaatsen. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Algemene baten en lasten.
Baten en lasten die niet aan een specifieke functie zijn toe te rekenen, zoals: een algemene stelpost (geschatte kostenpost) in verband met te verwachten loon- en prijsstijgingen; een geraamd bedrag ter dekking van (incidentele) niet-voorziene uitgaven; geraamde baten en lasten voortkomend uit beleidsveranderingen (stelposten voor: nieuw beleid, intensivering van bestaand beleid, ombuigingen of nog te nemen bezuinigingsmaatregelen, en dergelijke); enzovoorts. De genoemde algemene baten en lasten, die in het kader van de begroting worden geraamd, moeten in de jaarrekening toegerekend worden aan specifieke functies.

- Uitvoering wet WOZ.
Baten en lasten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, zoals: de kosten van waardering (taxatie) van onroerende zaken, bijdragen van het Rijk voor de gemeentelijke uitvoering van deze wet, en dergelijke.

- Baten onroerende zaakbelasting gebruikers.
De opbrengst van de belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen (tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.

- Baten onroerende zaakbelasting eigenaren.
De opbrengst van de belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten roerende woon- en bedrijfsruimten.
De opbrengst van de belasting die geheven wordt van eigenaren en gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten baatbelasting.
De opbrengst van de belasting die kan worden geheven van eigenaren van - bestaande - onroerende zaken, die voordeel hebben ('baat hebben bij') van een voorziening die door de gemeente is/wordt aangelegd. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten forensenbelasting.
De opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen die gedurende meer dan 90 dagen per jaar overnachten (slaapforensenbelasting) of wonen (woonforensenbelasting) in een gemeente, waar niet hun hoofdverblijf is. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten toeristenbelasting.
Opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten hondenbelasting.
Opbrengst van de belasting die kan worden geheven van de bezitter van een hond. De (lasten van) kwijtscheldingen van de hondenbelasting worden verantwoord op de functie Gemeentelijk armoede-en schuldenbeleid. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten reclamebelasting: De opbrengst van de belasting kan worden geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Baten precariobelasting.
De opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is. De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.

- Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.
De lasten van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, zoals vermeld onder de functies Baten onroerende zaakbelasting gebruikers tot en met Baten precariobelasting. Ook behoren tot deze functie de kosten die betrekking hebben op de afhandeling van bezwaar/beroepschriften en de kosten die gemaakt worden wanneer er in hoger beroep wordt gegaan.

- Vennootschapsbelasting (Vpb).
Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (Vpb) overheidsondernemingen zijn overheidslichamen, zoals gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten.
Op deze functie wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.
Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen.
Daarom wordt op deze functie ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

- Lastenverlichting Rijk.
Lasten die verband houden met de zogenoemde 45,38 euro-maatregel (Zalmsnip): een korting op de heffing van onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen, op de heffing van rioolrechten of van reinigingsrechten en afvalstoffenheffing. Deze heffingskorting is met ingang van 2005 afgeschaft.
Vanaf 2015 is deze functie komen te vervallen.

- Saldo van kostenplaatsen.
Eventuele saldi van kostenplaatsen. Een kostenplaats is boekhoudkundig de 'plaats' waarin de kosten zijn opgenomen van indirecte en ondersteunende activiteiten die niet direct aan een product/dienst (functie) kunnen worden toegeschreven. De lasten van de kostenplaatsen worden vervolgens via verdeelsleutels toegerekend aan de desbetreffende functies. Bijvoorbeeld door het gebruik van voorcalculatorische tarieven kunnen overschotten en tekorten ontstaan.
Mutatie reserves
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-functies Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9, Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein en Resultaat van de rekening van baten en lasten.De functie is uitgesplitst naar Resultaat van de rekening Toevoeging/onttrekking reserves.
Totaal mutatie reserves
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-functies Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9, Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein en Resultaat van de rekening van baten en lasten. De functie is uitgesplitst naar Resultaat van de rekening en Overige mutaties.
Resultaat van de rekening
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functie Resultaat van de rekening van baten en lasten. Dit is het saldo van de baten en lasten zoals dat tot stand komt uit de exploitatie ná de mutaties van de reserves: de bestemming van het exploitatieresultaat en de andere toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Nb. een positief eindresultaat van de exploitatie ('winst') wordt op deze functie ('saldo van de rekening') weergegeven als een last, een negatief eindresultaat ('verlies') wordt weergegeven als een baat! Er kan een bedrag voorkomen zowel onder de baten als onder de lasten: dit geeft aan de batenkant het totale bedrag voor gemeenten met een 'exploitatieverlies' en aan de lastenkant het totaalbedrag voor gemeenten met een 'exploitatiewinst'. Het verschil tussen het bedrag op de baten en het bedrag op de lasten is ook weer een saldo. Als dit saldo negatief is, is er een positief totaalresultaat ('winst') voor de gezamenlijke gemeenten! En omgekeerd: als het saldo positief is, is er een negatief totaalresultaat ('verlies') voor de gezamenlijke gemeenten!
Toevoeging/onttrekking reserves
De afbakening van deze functie komt overeen met die van de Iv3-functies Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 en Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein (deze functie is met ingang van 2016 vervallen). Deze laatste functie was weliswaar opgenomen in de Iv3, maar al voor invoering is besloten dat deze functie niet gebruikt mag worden en dat de boekingen hierop verantwoord moeten worden onder Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9. De betekenis van deze Iv3-functie is:

- Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9.
Het gaat hier om de toevoegingen en onttrekkingen van bedragen aan de reserves. Dit heet kortweg: (de) bestemming van het resultaat. De toevoegingen en onttrekkingen moeten op deze specifieke functie worden verantwoord en mogen dus niet direct op de exploitatie gebeuren. De aanduiding 'hoofdfunctie 0 tot en met 9' verwijst naar die exploitatie: het betreft het totaal van - achtereenvolgens - alle functies vanaf de functie Bestuursorganen (eerste onderdeel van hoofdfunctie Algemeen bestuur) tot en met functie Saldo van kostenplaatsen (onderdeel van hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen).