Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Type jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorg Totaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorg Leeftijd 0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg Leeftijd 4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg Leeftijd 12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg Leeftijd 18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind in eenouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorg Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind in tweeouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorg Samenstelling huishouden bij hulpvraag Andere huishoudens (aantal) Jeugdzorgtrajecten Totaal jeugdzorgtrajecten (aantal) Jeugdzorgtrajecten Perspectief Stabilisatie van een crisissituatie (aantal) Jeugdzorgtrajecten Perspectief Diagnostiek (aantal) Jeugdzorgtrajecten Perspectief Begeleiden (aantal) Jeugdzorgtrajecten Perspectief Behandelen (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Gemeentelijke toegang (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Huisarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Jeugdarts (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Gecertificeerde instelling (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Medisch specialist (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Rechter, Officier van Justitie, ... (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Geen verwijzer (aantal) Jeugdzorgtrajecten Verwijzer Verwijzer onbekend (aantal)
Totaal jeugdzorg 2016 Aalsmeer 485 15 270 180 15 105 355 25 640 . 45 95 450 180 260 25 45 20 . 40 20
Totaal jeugdzorg 2016 Wijk 00 Aalsmeer 150 . 85 55 10 30 110 10 205 . 15 25 145 55 90 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdzorg 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 125 . 70 50 . 30 90 . 160 . . 20 115 55 55 . 10 . . 10 .
Totaal jeugdzorg 2016 Wijk 02 Oosteinde 155 . 90 60 . 25 125 . 210 . 15 20 160 60 95 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdhulp 2016 Aalsmeer 465 10 265 175 10 95 345 25 595 . 45 95 450 180 260 25 45 20 . 40 20
Totaal jeugdhulp 2016 Wijk 00 Aalsmeer 145 . 80 55 . 30 105 10 190 . 15 25 145 55 90 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdhulp 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 115 . 65 45 . 25 85 . 145 . . 20 115 55 55 . 10 . . 10 .
Totaal jeugdhulp 2016 Wijk 02 Oosteinde 150 . 90 55 . 20 120 . 200 . 15 20 160 60 95 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Aalsmeer 445 10 255 170 10 90 340 15 555 . 45 90 415 170 260 25 25 15 . 40 15
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Wijk 00 Aalsmeer 140 . 75 50 . 25 105 . 175 . 15 25 130 50 90 10 . . . 10 .
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 115 . 65 45 . 25 85 . 135 . . 15 110 50 55 . . . . 10 .
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Wijk 02 Oosteinde 145 . 85 55 . 20 120 . 185 . 15 20 150 55 95 10 10 . . 10 .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Aalsmeer 30 . 15 15 . . 10 15 40 . . . 35 15 . . 20 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . . 15 . . . 10 . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 10 . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . . 10 . . . 10 . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Aalsmeer 30 . 15 15 20 . . 40 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 10 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Aalsmeer 10 . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Wijk 02 Oosteinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2016 jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden bij aanvang zorg. De jeugdzorgtrajecten zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

Bij het aantal jongeren kan de samentelling van type jeugdzorg groter zijn dan het (sub)totaal. Een jongere kan meerdere trajecten hebben met verschillende typen jeugdhulp.

Gegevens beschikbaar over 2016. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 en 2017 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2017:
- Alle cijfers over 2016 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Vanaf 2016 is het onderwerp "Rechter, officier van Justitie, functionaris justitiële jeugdinrichting" toegevoegd in de onderwerpengroep "Verwijzer".
- Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio' zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2017 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze is te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg
Totaal jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Leeftijd
De leeftijd is bepaald op 1 januari van het verslagjaar. In voorkomende gevallen kan een maatregel worden uitgesproken voor een kind dat nog niet is geboren. Deze kinderen hebben de leeftijd 0 gekregen.
0 tot 4 jaar
4 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 tot 23 jaar
Samenstelling huishouden bij hulpvraag
De samenstelling van het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject.
Thuiswonend kind in eenouder gezin
Het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject bestond uit een alleenstaande ouder.

Thuiswonend kind
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen. Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke staat om als kind te worden geclassificeerd.
Thuiswonend kind in tweeouder gezin
Het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject bestond uit een al dan niet gehuwd paar.

Thuiswonend kind
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen. Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke staat om als kind te worden geclassificeerd.
Andere huishoudens
Het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject bestond niet uit een alleenstaande ouder of uit een al dan niet gehuwd paar. De jongere woonde mogelijk zelfstandig of in een instelling.
Jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.
Totaal jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.
Perspectief
Perspectief beschrijft het doel van het jeugdhulptraject. De optie ‘stabilisatie van een crisissituatie’ wordt alleen gebruikt als dit het enige perspectief van de door de jeugdhulpaanbieder geleverd jeugdhulp is. Hulpverlening vangt regelmatig aan met een crisissituatie. In veel gevallen leidt dit tot een langere periode van hulpverlening. In die gevallen wordt er gekozen voor de perspectieven begeleiden of behandelen. De optie diagnostiek wordt vergelijkbaar alleen gehanteerd als diagnostiek het enige perspectief is. Bij begeleiden om activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Bij behandelen gaat het globaal om het oplossen of verhelpen van een psychisch , psychosociaal, gedrags- of opvoedprobleem dan wel een psychische stoornis. Behandelen kan ook gericht zijn op het leren omgaan met, verminderen of stabiliseren van het probleem of de stoornis.
Stabilisatie van een crisissituatie
Hulpverlening vangt regelmatig aan met een crisissituatie. In dit geval is dit het enige perspectief van door de jeugdhulpaanbieder geleverde jeugdhulp.
Diagnostiek
Alle hulpverlening start met een diagnostische fase. In dit geval is dit het enige perspectief van door de jeugdhulpaanbieder geleverde jeugdhulp. Bijvoorbeeld als voor de diagnose een specialist wordt ingeschakeld. Deze specialist biedt dan enkel en alleen diagnostiek.
Begeleiden
Globaal gaat het bij begeleiden om activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Behandelen
Bij behandelen gaat het globaal om het oplossen of verhelpen van een psychisch-, psychosociaal-, gedrags- of opvoedprobleem dan wel een psychische stoornis. Behandelen kan ook gericht zijn op het leren omgaan met, verminderen of stabiliseren van het probleem of de stoornis.
Verwijzer
De organisatie of persoon die de jongere en/of zijn/haar ouders heeft verwezen naar de jeugdhulp.
Gemeentelijke toegang
De jongere is door de gemeente of een gemeentelijke organisatie aangemeld bij een jeugdhulpaanbieder.
Huisarts
Jeugdarts
Gecertificeerde instelling
Gecertificeerde instellingen zijn organisaties die, conform de Jeugdwet, maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Deze instellingen moeten in het bezit zijn van een certificaat. Daarvoor moeten zij aan een aantal eisen voldoen gericht op het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

In de praktijk gaat het hier om een gedeelte van de voormalige Bureaus Jeugdzorg (het deel dat betrekking had op de uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering) en een aantal landelijk werkende gespecialiseerde instellingen (zoals de William Schrikker Groep en het Leger des Heils).
Medisch specialist
Rechter, Officier van Justitie, ...
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting.
Geen verwijzer
Alle vrij toegankelijke jeugdhulp. De scheidslijn tussen vrij toegankelijke jeugdhulp en niet vrij toegankelijke jeugdhulp bepaalt de gemeente en kan daarom in elke gemeente anders zijn.
Verwijzer onbekend
Alle niet vrij toegankelijke hulp waarbij onbekend is wie de verwijzer is. Bijvoorbeeld hulp die gestart is voor 1-1-2015.