Kosten en financiering van het milieubeheer, 1985-2013

Kosten en financiering van het milieubeheer, 1985-2013

Sectoren Milieucompartimenten Perioden Milieu-investeringen (mln euro) Milieukosten Totaal milieukosten (mln euro) Milieukosten Personeelskosten (mln euro) Milieukosten Goederen en diensten (mln euro) Milieukosten Kapitaallasten (mln euro) Milieukosten Onverdeeld (mln euro) Milieukosten Opbrengsten en besparingen (mln euro) Netto milieulasten (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2013 3.370 11.176 3.138 4.565 3.272 1.407 -1.206 11.176
Totaal sectoren Compartiment water 2013 1.357 3.769 840 1.382 1.479 166 -98 3.769
Totaal sectoren Compartiment lucht 2013 793 1.500 116 490 873 21 . 1.502
Totaal sectoren Compartiment bodem 2013 166 1.002 287 540 103 72 . 1.002
Totaal sectoren Compartiment afval 2013 970 3.605 1.385 1.615 698 1.015 -1.108 3.605
Totaal sectoren Compartiment geluid 2013 39 123 17 52 54 . . 123
Totaal sectoren Compartiment algemeen 2013 45 1.177 492 486 66 133 . 1.177
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2013 1.794 5.494 1.836 2.112 1.744 . -198 3.654
Totaal overheid Compartiment water 2013 1.239 3.033 638 1.147 1.345 . -98 859
Totaal overheid Compartiment lucht 2013 5 240 116 118 6 . . 1.025
Totaal overheid Compartiment bodem 2013 55 250 114 123 13 . . 276
Totaal overheid Compartiment afval 2013 451 897 458 225 314 . -100 457
Totaal overheid Compartiment geluid 2013 . 30 17 13 . . . -7
Totaal overheid Compartiment algemeen 2013 45 1.044 492 486 62 . . 1.044
Rijksoverheid Totaal milieucompartimenten 2013 . 478 210 268 . . . 1.537
Rijksoverheid Compartiment water 2013 . 2 1 1 . . . 170
Rijksoverheid Compartiment lucht 2013 . 162 78 84 . . . 1.005
Rijksoverheid Compartiment bodem 2013 . 91 36 54 . . . 172
Rijksoverheid Compartiment afval 2013 . 4 2 2 . . . 14
Rijksoverheid Compartiment geluid 2013 . 25 15 10 . . . 18
Rijksoverheid Compartiment algemeen 2013 . 194 77 116 . . . 158
Lokale overheid Totaal milieucompartimenten 2013 1.794 5.016 1.626 1.843 1.744 . -198 2.117
Lokale overheid Compartiment water 2013 1.239 3.030 637 1.146 1.345 . -98 689
Lokale overheid Compartiment lucht 2013 5 78 38 34 6 . . 20
Lokale overheid Compartiment bodem 2013 55 160 78 69 13 . . 104
Lokale overheid Compartiment afval 2013 451 893 456 223 314 . -100 443
Lokale overheid Compartiment geluid 2013 . 5 2 2 . . . -26
Lokale overheid Compartiment algemeen 2013 45 850 415 369 66 . . 886
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2013 1.156 4.823 1.302 2.009 1.114 1.407 -1.008 4.023
Totaal bedrijven Compartiment water 2013 67 684 202 210 106 166 . 1.144
Totaal bedrijven Compartiment lucht 2013 444 608 . 67 520 21 . 181
Totaal bedrijven Compartiment bodem 2013 111 727 172 400 83 72 . 726
Totaal bedrijven Compartiment afval 2013 519 2.650 928 1.332 384 1.015 -1.008 1.710
Totaal bedrijven Compartiment geluid 2013 15 21 . . 21 . . 129
Totaal bedrijven Compartiment algemeen 2013 . 133 . . . 133 . 133
Bedrijven excl. milieudienstverlening Totaal milieucompartimenten 2013 578 1.364 81 321 733 230 0 3.955
Bedrijven excl. milieudienstverlening Compartiment water 2013 35 121 . . 88 33 . 860
Bedrijven excl. milieudienstverlening Compartiment lucht 2013 444 608 . 67 520 21 . 181
Bedrijven excl. milieudienstverlening Compartiment bodem 2013 78 453 81 254 75 43 . 451
Bedrijven excl. milieudienstverlening Compartiment afval 2013 7 29 . . 29 . . 2.200
Bedrijven excl. milieudienstverlening Compartiment geluid 2013 15 21 . . 21 . . 129
Bedrijven excl. milieudienstverlening Compartiment algemeen 2013 . 133 . . . 133 . 133
Milieudienstverlening Totaal milieucompartimenten 2013 577 3.459 1.221 1.688 381 1.177 -1.008 69
Milieudienstverlening Compartiment water 2013 32 563 202 210 18 133 . 283
Milieudienstverlening Compartiment lucht 2013 . . . . . . . .
Milieudienstverlening Compartiment bodem 2013 33 275 92 146 8 29 . 275
Milieudienstverlening Compartiment afval 2013 512 2.621 928 1.332 355 1.015 -1.008 -489
Milieudienstverlening Compartiment geluid 2013 . . . . . . . .
Milieudienstverlening Compartiment algemeen 2013 . . . . . . . .
Totaal overige sectoren Totaal milieucompartimenten 2013 420 859 . 445 414 . . 3.499
Totaal overige sectoren Compartiment water 2013 52 52 . 24 27 . . 1.766
Totaal overige sectoren Compartiment lucht 2013 344 653 . 306 348 . . 294
Totaal overige sectoren Compartiment bodem 2013 . 24 . 17 7 . . 0
Totaal overige sectoren Compartiment afval 2013 . 58 . 58 . . . 1.438
Totaal overige sectoren Compartiment geluid 2013 24 72 . 39 32 . . 1
Totaal overige sectoren Compartiment algemeen 2013 . . . . . . . .
Verkeer Totaal milieucompartimenten 2013 420 859 . 445 414 . . .
Verkeer Compartiment water 2013 52 52 . 24 27 . . .
Verkeer Compartiment lucht 2013 344 653 . 306 348 . . .
Verkeer Compartiment bodem 2013 . 24 . 17 7 . . .
Verkeer Compartiment afval 2013 . 58 . 58 . . . .
Verkeer Compartiment geluid 2013 24 72 . 39 32 . . .
Verkeer Compartiment algemeen 2013 . . . . . . . .
Huishoudens Totaal milieucompartimenten 2013 . . . . . . . 3.499
Huishoudens Compartiment water 2013 . . . . . . . 1.766
Huishoudens Compartiment lucht 2013 . . . . . . . 294
Huishoudens Compartiment bodem 2013 . . . . . . . 0
Huishoudens Compartiment afval 2013 . . . . . . . 1.438
Huishoudens Compartiment geluid 2013 . . . . . . . 1
Huishoudens Compartiment algemeen 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Totaal milieucompartimenten 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Compartiment water 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Compartiment lucht 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Compartiment bodem 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Compartiment afval 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Compartiment geluid 2013 . . . . . . . .
Onverdeeld Compartiment algemeen 2013 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De milieukosten zijn onderverdeeld naar milieucompartimenten: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Naast de milieukosten worden de onderlinge overdrachten samengesteld en indien men deze bij de milieukosten opgeteld en de ontvangen overdrachten aftrekt ontstaan de netto milieulasten welke eveneens in de tabel worden weergegeven. Daarnaast zijn er gegevens over milieu-investeringen beschikbaar.

Een overzicht van de milieu-investeringen en de milieukosten werd in de periode 1985-2001 jaarlijks samengesteld. Vanaf 2001 wordt dit overzicht eens in de twee jaar (in de oneven jaren) gepubliceerd, inclusief een overzicht van de netto milieulasten. Vanaf 2013 wordt er (met minder detail) weer jaarlijks gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Wijzigingen per 10 maart 2020:
Geen, de tabel is stopgezet. Deze zal worden vervangen door een nieuwe tabel met uitgaven t.b.v. milieubescherming, gebaseerd op de Europese verplichte statistiek EPEA (Environmental Protection Expenditure Accounts), zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen zijn extra investeringen (meerkosten) die het gevolg zijn van maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt nagestreefd. De milieu-investeringen zijn verdeeld naar milieucompartiment: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven (in verband met waardevermindering). De kapitaallasten worden tot de jaarlijkse milieukosten gerekend.
Milieukosten
Totaal milieukosten
De kosten minus opbrengsten en besparingen (bijproducten, besparingen aan personeel, energie en grondstoffen, meeropbrengsten als gevolg van productiviteitsverhoging en dergelijke). Let op: Vermeden milieuheffingen en vermeden kosten voor de afvoer van afval worden niet onder opbrengsten gerekend.
Personeelskosten
De kosten van personen ten behoeve van maatregelen waarmee beoogd wordt de toestand van het milieu te beschermen, herstellen of te verbeteren.
Goederen en diensten
De kosten van materieel en diensten ten behoeve van maatregelen waarmee beoogd wordt de toestand van het milieu te beschermen, herstellen of te verbeteren.
Kapitaallasten
Afschrijvingen (waardevermindering) inclusief gesubsidieerde kapitaallasten. Indien een milieu-investering wordt gesubsidieerd, leidt dit tot een lagere eigen investering en dus tot lagere kapitaallasten. Om een compleet beeld te krijgen van de kapitaallasten, worden de kapitaallasten geschat die als gevolg van de ontvangen subsidie niet zijn opgetreden. Vanaf 2013 is de definitie van de kapitaallasten in overeenstemming gebracht met de Europese milieustatistiek verordeningen en bestaan deze uit afschrijvingen inclusief gesubsidieerde kapitaallasten maar exclusief rente-afschrijvingen.
Onverdeeld
Kosten waarvan de kostensoort niet bekend is.
Opbrengsten en besparingen
Opbrengsten die voortvloeien uit de getroffen milieumaatregelen, zoals de opbrengst van bijproducten, besparingen aan personeel, energie en grondstoffen, meeropbrengsten als gevolg van productiviteitsverhoging en dergelijke. Let op: Vermeden milieuheffingen en vermeden kosten voor de afvoer van afval worden hier niet onder gerekend.
Netto milieulasten
Netto milieulasten bestaan uit de som van de jaarlijkse milieukosten van eigen milieuactiviteiten, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en ontvangsten voor milieudiensten. De netto milieulasten geven aan in welke mate een sector bijdraagt in de financiering van het milieubeheer.