Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Perioden Investeringen in milieumaatregelen Waterverontreiniging Totaal waterverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Waterverontreiniging Zeevaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Waterverontreiniging Recreatievaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Waterverontreiniging Totaal waterverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Waterverontreiniging Zeevaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Waterverontreiniging Recreatievaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Waterverontreiniging binnenvaart (mln euro)
1980 11 11 0 10 10 0 0
1981 11 11 0 12 12 0 0
1982 11 11 0 14 14 0 0
1983 11 11 0 15 15 0 0
1984 11 11 0 16 16 0 0
1985 11 11 0 17 17 0 0
1986 11 11 0 18 18 0 0
1987 11 11 0 19 19 0 0
1988 4 4 0 19 19 0 0
1989 4 4 0 20 20 0 0
1990 7 7 0 21 21 0 0
1991 6 6 0 22 22 0 0
1992 7 7 0 22 22 0 0
1993 3 3 0 21 21 0 4
1994 3 3 0 21 21 0 4
1995 8 8 0 22 22 0 4
1996 9 9 0 22 22 0 4
1997 6 6 0 23 23 0 5
1998 8 6 2 24 24 0 4
1999 8 7 2 25 25 0 4
2000 10 5 5 31 25 6 4
2001 10 6 4 34 26 8 5
2002 14 5 9 25 15 10 5
2003 17 6 11 29 13 16 5
2004 25 12 12 44 25 19 5
2005 27 15 12 46 25 20 5
2006 57 42 15 40 28 12 4
2007 75 59 15 44 32 12 4
2008 78 53 26 49 36 14 4
2009 69 43 26 54 38 15 5
2010 63 38 25 57 40 17 5
2011 77 55 22 64 44 19 5
2012 52 34 18 64 43 21 4
2013 52 33 19 67 45 22 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

Deze tabel bevat cijfers over de jaarlijkse milieukosten van maatregelen die luchtverontreiniging en geluidhinder door het verkeer voorkomen en bestrijden. Belangrijke maatregelen die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tegengaan en die een belangrijk deel van de jaarlijkse milieukosten verkeer bepalen, zijn de aanpassingen aan motoren (bv. euro-6), milieuvriendelijkere brandstoffen (met name ontzwavelde brandstoffen) en voertuigkeuringen (APK). Met betrekking tot de vermindering van geluidhinder neemt de overheid diverse maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen, stil asfalt en woning isolatie.
Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieukosten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van: 1980 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in milieumaatregelen
Extra investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om maatregelen bij tankstations en in havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Waterverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan vaartuigen en in havens waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Voorbeelden: vuilwatertanks waarin men op schepen afvalwater kan opslaan, voorzieningen in havens voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval.
Totaal waterverontreiniging
Totaal van investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan vaartuigen en in havens waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Voorbeelden: vuilwatertanks waarin men op schepen afvalwater kan opslaan, voorzieningen in havens voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval.
Zeevaart
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan zeeschepen waarmee men beoogt de waterkwaliteit te beschermen, te herstellen en / of te verbeteren. In dit kader zijn met name de onderdelen van het MARPOL-verdrag van belang, een internationale overeenkomst om verontreiniging van de zee door zeeschepen te voorkomen. De milieuvoorzieningen die genomen worden, hangen af van het scheepstype en de lading die wordt vervoerd. Het betreft onder andere maatregelen om verontreiniging met afval, chemische stoffen en olie te voorkomen. De gegevens zijn berekend op basis van een bepaald percentage van de totale investering in de zeescheepvaart. Dit percentage is m.i.v. 2004 herzien naar aanleiding van onderzoek. De sterke toename van de milieu-investering vanaf 2006 wordt veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouwschepen dat in deze jaren in de vaart kwam, die voorzien waren van de modernste milieu- echnologie.
Recreatievaart
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan recreatieboten waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Het betreft zowel aanpassingen aan schepen (zoals vuilwatertanks en milieuvriendelijke verven die de aangroei van algen en schelpen op de scheepshuid tegengaan) als maatregelen in jachthavens (zoals voorzieningen voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval). Tot de recreatievaart worden gerekend open zeilboten, kajuitzeilboten, open motorboten en kajuitmotorboten.
Jaarlijkse milieukosten
Tot de milieukosten worden alle kosten gerekend van maatregelen waarmee men beoogt de kwaliteit van water, lucht en bodem te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren, alsmede de overlast door geluid door het verkeer beoogt te verminderen. Milieukosten bestaan uit de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van milieu-investeringen en een aantal andere kosten. Hierbij valt te denken aan de kosten voor handhaving (uitlaatgasmeting, roetmeting), extra brandstofgebruik als gevolg van het inbouwen van katalysatoren, aanpassing van brandstoffen, afvalverwijdering, en sanering van bodemverontreiniging die gerelateerd is aan het verkeer. Ook de milieu-uitgaven (investeringen) van de overheid worden tot de milieukosten gerekend. Het gaat hierbij om overheidsuitgaven voor de aanleg van geluidsschermen en -wallen, de aanleg van stil asfalt, alsmede de uitgaven voor maatregelen door de overheid tegen luchtverkeerslawaai.
Verkeersdeelnemers
Eigenaren en gebruikers van vervoermiddelen. Het gaat daarbij om huishoudens en bedrijven.
Waterverontreiniging
Kosten van huishoudens en bedrijven waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal waterverontreiniging
Totaal van de kosten in de scheepvaart waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Zeevaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen bij zeeschepen, kosten voor opleiding van personeel en kosten voor afgifte van afvalstoffen. Met ingang van het statistiekjaar 2004 zijn de cijfers volgens een nieuwe methode berekend. Vanaf het statistiekjaar 2006 worden de betalingen aan havenontvangstinstallaties (HOI's) niet meer tot de milieukosten gerekend, maar zijn deze betalingen in de tabel opgenomen als overdracht (heffing).
Recreatievaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van investeringen in milieumaatregelen op recreatieboten. Ook jachthavens hebben kapitaallasten voor investeringen in voorzieningen voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval. Ze investeren onder andere in vloeistofdichte vloeren om het water dat gebruikt wordt voor het afspoelen van het onderwaterschip op te vangen. De betalingen aan havenontvangstinstallaties (HOI's) voor de afgifte van oliehoudend afvalwater zijn in de tabel opgenomen als overdracht (heffing).
Overheid
Kosten van de overheid waarmee men beoogt de kwaliteit van het milieu te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren. Inclusief de milieukosten van de overheid voor landschapsbeheer.
Waterverontreiniging binnenvaart
Overheidsbijdrage aan de verwerking van oliehoudende afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart.