Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Afvalsoort Regio's Perioden Hoeveelheid huishoudelijk afval (kg per inwoner)
Totaal huishoudelijk afval Venlo 2022** 455,8
Huishoudelijk restafval Venlo 2022** 150,6
Grof huishoudelijk restafval Venlo 2022** 20,9
Verbouwingsrestafval Venlo 2022**
GFT-afval Venlo 2022** 101,9
Oud papier en karton Venlo 2022** 42,5
Textiel Venlo 2022** 4,8
Verpakkingsglas Venlo 2022** 21,7
Kunststof verpakkingen Venlo 2022**
Drankenkartons Venlo 2022**
Metalen verpakkingen (blik) Venlo 2022**
PMD-fractie Venlo 2022** 18,4
Klein chemisch Afval (KCA) Venlo 2022** 1,0
Luiers Venlo 2022** 1,3
Frituurvet en -olie Venlo 2022** 0,3
Mengfracties Venlo 2022**
Grof tuinafval Venlo 2022** 9,4
Afgedankte elektr(on)ische apparaten Venlo 2022** 3,5
Bruikbaar huisraad Venlo 2022** 9,1
Harde plastics Venlo 2022** 1,7
Vloerbedekking Venlo 2022** 1,0
Matrassen Venlo 2022** 0,9
Schoon puin Venlo 2022** 28,3
Houtafval (A- en B-hout) Venlo 2022** 22,6
Houtafval (C-hout) Venlo 2022** 2,0
Metalen Venlo 2022** 2,5
Vlakglas Venlo 2022** 0,7
Bitumenhoudende dakbedekking Venlo 2022** 1,3
Gips Venlo 2022** 1,0
Asbesthoudend afval Venlo 2022** 0,4
Schone grond Venlo 2022** 7,6
Autobanden Venlo 2022** 0,1
Piepschuim Venlo 2022** 0,0
Gasflessen en brandblussers Venlo 2022**
Kadavers Venlo 2022**
Overig huishoudelijk afval Venlo 2022**
Eindverwerkt afval Venlo 2022** 171,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente. De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner kan per gemeente sterk variëren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder GFT-afval en grof tuinafval vrijkomen omdat er minder tuinen zijn. In gemeenten met een diftar-systeem, waarbij de huishoudens meer moeten betalen als ze meer afval afgeven, komt vaak minder afval per inwoner vrij. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit laatste is vooral zichtbaar op de Waddeneilanden waar relatief veel afval per inwoner vrijkomt.

De gegevens betreffen die hoeveelheden zoals ze zijn ingezameld. Steeds meer gemeenten laten hun gemengd (grof) restafval nascheiden waarbij weer recyclebare grondstoffen vrijkomen. De enige hoeveelheid die geen betrekking heeft op ingezameld afval, is het eindverwerkt afval. Voor een definitie van eindverwerkt afval, zie: definities en verklaringen van symbolen.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren voor de cijfers in het brengsysteem voor Zeeuwse gemeenten.

De gemeente Amsterdam heeft tot 2020 bij het brengsysteem het totaal aan grof afval opgegeven. Naast grof huishoudelijk restafval omvat het totaal aan grof afval ook de gescheiden stromen grof afval die via de milieustraat worden aangevoerd, zoals bijvoorbeeld houtafval en schoon puin. Omdat deze stromen ook apart in de cijfers waren opgenomen, was er tot 2020 sprake van een dubbeltelling. De gemeente Amsterdam heeft voor de jaren 2019, 2020 en 2021, de daadwerkelijke hoeveelheden grof huishoudelijk afval doorgegeven. Deze zijn in de cijfers verwerkt. Wel ontstaat hierdoor een breuk met de cijfers uit 2018 en eerder. De cijfers uit 2018 en eerder worden aangepast zodra de correcte hoeveelheden grof huishoudelijk afval voor deze jaren bekend zijn.


In 2022 is de gemeente Weesp per 1 maart heringedeeld en bij Amsterdam gevoegd. Het afval van Weesp is bij Amsterdam verantwoord en de gemeente staat niet apart in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Definitieve cijfers over 2019 en (nieuwe) nader voorlopige cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid huishoudelijk afval
Afval dat door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens is ingezameld. Daarnaast zijn ook de hoeveelheden textiel en oud papier en karton, die door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties zijn ingezameld, in de cijfers inbegrepen. Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.