Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Afvalsoort Regio's Perioden Hoeveelheid huishoudelijk afval (kg per inwoner)
Totaal huishoudelijk afval Amsterdam 2020** 407,6
Huishoudelijk restafval Amsterdam 2020** 249,7
Grof huishoudelijk restafval Amsterdam 2020** 79,6
Verbouwingsrestafval Amsterdam 2020** 7,8
GFT-afval Amsterdam 2020** 0,6
Oud papier en karton Amsterdam 2020** 21,2
Textiel Amsterdam 2020** 3,3
Verpakkingsglas Amsterdam 2020** 21,4
Kunststof verpakkingen Amsterdam 2020**
Drankenkartons Amsterdam 2020**
Metalen verpakkingen (blik) Amsterdam 2020**
PMD-fractie Amsterdam 2020** 4,6
Klein chemisch Afval (KCA) Amsterdam 2020** 0,5
Luiers Amsterdam 2020**
Frituurvet en -olie Amsterdam 2020** 0,0
Mengfracties Amsterdam 2020**
Grof tuinafval Amsterdam 2020** 1,3
Afgedankte elektr(on)ische apparaten Amsterdam 2020** 1,3
Bruikbaar huisraad Amsterdam 2020** 0,1
Harde plastics Amsterdam 2020** 0,3
Vloerbedekking Amsterdam 2020**
Matrassen Amsterdam 2020** 0,1
Schoon puin Amsterdam 2020** 4,7
Houtafval (A- en B-hout) Amsterdam 2020** 6,9
Houtafval (C-hout) Amsterdam 2020** 0,4
Metalen Amsterdam 2020** 1,2
Vlakglas Amsterdam 2020** 0,2
Bitumenhoudende dakbedekking Amsterdam 2020** 0,2
Gips Amsterdam 2020** 0,5
Asbesthoudend afval Amsterdam 2020** 0,1
Schone grond Amsterdam 2020** 1,6
Autobanden Amsterdam 2020** 0,1
Piepschuim Amsterdam 2020** 0,0
Gasflessen en brandblussers Amsterdam 2020**
Kadavers Amsterdam 2020**
Overig huishoudelijk afval Amsterdam 2020**
Eindverwerkt afval Amsterdam 2020** 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente. De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner kan per gemeente sterk variëren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder GFT-afval en grof tuinafval vrijkomen omdat er minder tuinen zijn. In gemeenten met een diftar-systeem, waarbij de huishoudens meer moeten betalen als ze meer afval afgeven, komt vaak minder afval per inwoner vrij. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit laatste is vooral zichtbaar op de Waddeneilanden waar relatief veel afval per inwoner vrijkomt.
De gegevens betreffen die hoeveelheden zoals ze zijn ingezameld. Steeds meer gemeenten laten hun gemengd (grof) restafval nascheiden waarbij weer recyclebare grondstoffen vrijkomen. De enige hoeveelheid die geen betrekking heeft op ingezameld afval, is het eindverwerkt afval. Voor een definitie van eindverwerkt afval, zie: definities en verklaringen van symbolen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2021:
Definitieve cijfers 2017 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er is een nieuwe regel toegevoegd aan de tabel: eindverwerkt afval.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Afvalsoort) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid huishoudelijk afval
Afval dat door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens is ingezameld. Daarnaast zijn ook de hoeveelheden textiel en oud papier en karton, die door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties zijn ingezameld, in de cijfers inbegrepen. Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.