Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Afvalsoort Regio's Perioden Hoeveelheid huishoudelijk afval (kg per inwoner)
Totaal huishoudelijk afval Amsterdam 2021** 374,6
Huishoudelijk restafval Amsterdam 2021** 246,1
Grof huishoudelijk restafval Amsterdam 2021** 56,4
Verbouwingsrestafval Amsterdam 2021** 9,2
GFT-afval Amsterdam 2021** 1,0
Oud papier en karton Amsterdam 2021** 19,6
Textiel Amsterdam 2021** 3,1
Verpakkingsglas Amsterdam 2021** 19,5
Kunststof verpakkingen Amsterdam 2021**
Drankenkartons Amsterdam 2021**
Metalen verpakkingen (blik) Amsterdam 2021**
PMD-fractie Amsterdam 2021**
Klein chemisch Afval (KCA) Amsterdam 2021** 0,3
Luiers Amsterdam 2021**
Frituurvet en -olie Amsterdam 2021** 0,0
Mengfracties Amsterdam 2021**
Grof tuinafval Amsterdam 2021** 1,6
Afgedankte elektr(on)ische apparaten Amsterdam 2021** 1,9
Bruikbaar huisraad Amsterdam 2021** 0,1
Harde plastics Amsterdam 2021** 0,2
Vloerbedekking Amsterdam 2021**
Matrassen Amsterdam 2021** 0,1
Schoon puin Amsterdam 2021** 4,4
Houtafval (A- en B-hout) Amsterdam 2021** 7,4
Houtafval (C-hout) Amsterdam 2021** 0,4
Metalen Amsterdam 2021** 1,1
Vlakglas Amsterdam 2021** 0,2
Bitumenhoudende dakbedekking Amsterdam 2021** 0,2
Gips Amsterdam 2021** 0,5
Asbesthoudend afval Amsterdam 2021** 0,0
Schone grond Amsterdam 2021** 1,2
Autobanden Amsterdam 2021** 0,1
Piepschuim Amsterdam 2021** 0,0
Gasflessen en brandblussers Amsterdam 2021**
Kadavers Amsterdam 2021**
Overig huishoudelijk afval Amsterdam 2021**
Eindverwerkt afval Amsterdam 2021** 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente. De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner kan per gemeente sterk variëren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder GFT-afval en grof tuinafval vrijkomen omdat er minder tuinen zijn. In gemeenten met een diftar-systeem, waarbij de huishoudens meer moeten betalen als ze meer afval afgeven, komt vaak minder afval per inwoner vrij. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit laatste is vooral zichtbaar op de Waddeneilanden waar relatief veel afval per inwoner vrijkomt.

De gegevens betreffen die hoeveelheden zoals ze zijn ingezameld. Steeds meer gemeenten laten hun gemengd (grof) restafval nascheiden waarbij weer recyclebare grondstoffen vrijkomen. De enige hoeveelheid die geen betrekking heeft op ingezameld afval, is het eindverwerkt afval. Voor een definitie van eindverwerkt afval, zie: definities en verklaringen van symbolen.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren voor de cijfers in het brengsysteem voor Zeeuwse gemeenten.

De gemeente Amsterdam heeft tot 2020 bij het brengsysteem het totaal aan grof afval opgegeven. Naast grof huishoudelijk restafval omvat het totaal aan grof afval ook de gescheiden stromen grof afval die via de milieustraat worden aangevoerd, zoals bijvoorbeeld houtafval en schoon puin. Omdat deze stromen ook apart in de cijfers waren opgenomen, was er tot 2020 sprake van een dubbeltelling. De gemeente Amsterdam heeft voor de jaren 2019, 2020 en 2021, de daadwerkelijke hoeveelheden grof huishoudelijk afval doorgegeven. Deze zijn in de cijfers verwerkt. Wel ontstaat hierdoor een breuk met de cijfers uit 2018 en eerder. De cijfers uit 2018 en eerder worden aangepast zodra de correcte hoeveelheden grof huishoudelijk afval voor deze jaren bekend zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Definitieve cijfers over 2018 en (nieuwe) nader voorlopige cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in september 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid huishoudelijk afval
Afval dat door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens is ingezameld. Daarnaast zijn ook de hoeveelheden textiel en oud papier en karton, die door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties zijn ingezameld, in de cijfers inbegrepen. Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.