Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied;stationaire bronnen,1990-2021

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied;stationaire bronnen,1990-2021

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) NMVOS (mln kg) CH4 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) NH3 (mln kg) PM10 (mln kg) PM2.5 (mln kg)
Stationaire bronnen, totaal 2021 131.200 248,1 665,8 20,2 91,2 118,8 20,48 10,84
Energiesector 2021 52.400 5,9 20,6 10,4 17,7 0,0 0,29 0,24
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1.400 1,9 15,3 0,1 2,4 0,0 0,00 0,00
192 Aardolie-industrie 2021 10.500 3,4 0,9 8,1 4,5 0,0 0,17 0,14
35 Energiebedrijven 2021 40.500 0,6 4,4 2,2 10,8 0,0 0,11 0,10
Nijverheid (geen energiesector) 2021 34.800 34,5 15,9 8,8 21,5 1,5 7,82 3,96
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 3.900 5,6 0,7 0,5 1,8 0,6 1,58 0,35
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 100 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,07 0,02
16 Houtindustrie 2021 100 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,20 0,08
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 1.000 2,9 0,1 0,0 0,9 0,0 0,39 0,14
201 Basischemie 2021 18.100 1,9 13,9 1,4 7,8 0,4 0,60 0,43
Overige chemie, farmaceutische industrie 2021 400 3,1 0,1 0,1 1,0 0,1 0,35 0,20
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 1.400 0,3 0,2 2,6 3,1 0,4 1,59 1,40
IJzer- en staalindustrie 2021 6.100 0,4 0,3 2,8 5,4 0,0 1,09 0,62
Non-ferrometaalindustrie 2021 200 0,8 0,0 0,9 0,2 0,0 0,13 0,08
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie 2021 600 7,5 0,1 0,4 0,5 0,0 0,50 0,18
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 100 4,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,00
22, 31-33 Overige industrie 2021 2.200 2,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,04 0,02
F Bouwnijverheid 2021 500 5,2 0,1 0,0 0,4 0,0 1,28 0,45
Particulier huishouden 2021 19.500 93,9 21,9 0,4 7,5 7,4 6,25 5,71
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 24.500 113,9 607,3 0,7 44,5 109,9 6,13 0,93
01 Landbouw 2021 8.900 89,4 507,5 0,1 38,1 107,9 5,22 0,61
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 9.000 0,6 98,2 0,5 3,8 1,4 0,06 0,05
G-U Dienstverlening 2021 6.500 23,9 1,5 0,1 2,7 0,6 0,85 0,27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied. De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast onstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
NH3
Ammoniak (NH3).

NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen. De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
PM10
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer). PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
PM2.5
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer).

PM2.5 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM2.5 betreft de uitstoot door verbranding plus de uitstoot door slijtage van wegdek, banden en remmen