Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021

Aardoliegrondstoffen Bestemming Perioden Aanbod van aardoliegrondstoffen Totaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Winning (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Productie uit andere bronnen (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Invoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Uitvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Voorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Totaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Verwerking (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Finaal verbruik (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Beginvoorraad (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Eindvoorraad (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Voorraadmutatie (mln kg)
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 mei* 624 7 593 24 48 624 495 129 558 510 48
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 juni* 643 10 543 19 109 643 471 172 510 401 109
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 juli* 457 7 449 6 6 457 311 146 401 395 6
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 augustus* 418 8 407 4 7 418 341 77 395 388 7
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 september* 362 7 679 32 -292 362 208 154 388 680 -292
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 oktober* 698 6 502 6 196 698 608 91 680 484 196
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 november* 444 9 570 14 -121 444 271 172 484 606 -121
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2020 december* 495 9 540 35 -20 495 312 183 606 626 -20
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2021 januari* 561 11 341 0 209 561 487 75 626 416 209
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2021 februari* 195 9 223 6 -31 195 142 53 416 448 -31
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2021 maart* 330 11 388 54 -16 330 213 117 448 464 -16
Aardgascondensaat Totaal voor verwerking en doorvoer 2021 april* 320 7 421 8 -100 320 206 114 462 562 -100
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 mei* 624 7 586 9 39 624 495 129 357 317 39
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 juni* 643 10 543 1 90 643 471 172 317 227 90
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 juli* 457 7 449 1 2 457 311 146 227 225 2
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 augustus* 418 8 407 2 5 418 341 77 225 221 5
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 september* 362 7 659 11 -293 362 208 154 221 514 -293
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 oktober* 698 6 502 1 191 698 608 91 514 322 191
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 november* 444 9 570 12 -124 444 271 172 322 446 -124
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 december* 495 9 521 20 -15 495 312 183 446 461 -15
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2021 januari* 561 11 341 0 209 561 487 75 461 252 209
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2021 februari* 195 9 223 5 -32 195 142 53 252 284 -32
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2021 maart* 330 11 341 3 -18 330 213 117 284 302 -18
Aardgascondensaat Bestemd voor verwerking in Nederland 2021 april* 320 7 414 5 -97 320 206 114 302 399 -97
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 mei* 7 16 8 201 193 8
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 juni* 19 19 193 175 19
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 juli* 5 5 175 170 5
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 augustus* 3 3 170 167 3
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 september* 20 21 1 167 166 1
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 oktober* 4 4 166 162 4
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 november* 2 2 162 160 2
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2020 december* 19 14 -5 160 164 -5
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2021 januari* 164 164
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2021 februari* 1 1 164 164 1
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2021 maart* 47 51 2 164 162 2
Aardgascondensaat Bestemd voor doorvoer naar buitenland 2021 april* 6 3 -3 160 163 -3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabrikaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansen voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid energie die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1944

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig vanaf januari 2019.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 juli 2021
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardoliegrondstoffen
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik. De volgende posten tellen hierbij mee: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod moet gelijk zijn aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning
Door een bepaalde inspanning energie beschikbaar maken voor verbruik. Hier staat geen inzet van een andere energiedrager tegenover. Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Productie uit andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van aardoliegrondstoffen naar het buitenland.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dus dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardoliegrondstoffen
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die zijn afgeleverd aan verbruikers binnen de landsgrenzen van Nederland.
Totaal verbruik
Totaal verbruik van aardoliegrondstoffen door verwerking of als finaal verbruik.
Verwerking
De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het productieproces voor het vervaardigen van aardolieproducten. Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden verder gedestilleerd in een raffinaderij. Additieven worden gemengd (geblend) tot andere aardolieproducten, zoals bijvoorbeeld benzine en diesel.
Finaal verbruik
Verbruik waarna geen andere energiedragers overblijven. Vanaf 2007 zijn er cijfers over finaal verbruik van aardgascondensaat. Het gaat hierbij om verbruik voor het maken van niet-energetische producten, zoals bijvoorbeeld plastics.
Aardoliegrondstoffenvoorraad
De in Nederland opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin en het einde van de betreffende periode.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen. Hierdoor is het aanbod van de energiedrager in Nederland toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).