Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffen Bestemming Perioden Aanbod van aardoliegrondstoffen Totaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Winning (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Productie uit andere bronnen (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Invoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Uitvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Voorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Totaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Verwerking (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Finaal verbruik (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Beginvoorraad (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Eindvoorraad (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Voorraadmutatie (mln kg)
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2019 juli* 5.321 75 -23 5.008 58 316 5.321 5.234 88 4.820 4.505 316
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 maart* 5.256 96 135 5.414 122 -267 5.256 5.163 92 4.195 4.462 -267
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 april* 5.054 90 174 5.172 34 -348 5.054 4.893 161 4.462 4.810 -348
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 mei* 4.500 69 91 4.776 27 -409 4.500 4.364 137 4.810 5.218 -409
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 juni* 4.056 82 -54 3.480 153 702 4.056 3.876 180 5.218 4.517 702
Aardoliegrondstoffen, totaal Bestemd voor verwerking in Nederland 2020 juli* 4.255 79 74 3.972 44 176 4.255 4.109 146 4.517 4.341 176
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabrikaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansen voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid energie die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1944

Status van de cijfers
Gegevens van 1944 tot en met december 2017 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 september 2020
Voorlopige cijfers voor maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardoliegrondstoffen
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik. De volgende posten tellen hierbij mee: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod moet gelijk zijn aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning
Door een bepaalde inspanning energie beschikbaar maken voor verbruik. Hier staat geen inzet van een andere energiedrager tegenover. Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Productie uit andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van aardoliegrondstoffen naar het buitenland.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dus dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardoliegrondstoffen
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die zijn afgeleverd aan verbruikers binnen de landsgrenzen van Nederland.
Totaal verbruik
Totaal verbruik van aardoliegrondstoffen door verwerking of als finaal verbruik.
Verwerking
De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het productieproces voor het vervaardigen van aardolieproducten. Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden verder gedestilleerd in een raffinaderij. Additieven worden gemengd (geblend) tot andere aardolieproducten, zoals bijvoorbeeld benzine en diesel.
Finaal verbruik
Verbruik waarna geen andere energiedragers overblijven. Vanaf 2007 zijn er cijfers over finaal verbruik van aardgascondensaat. Het gaat hierbij om verbruik voor het maken van niet-energetische producten, zoals bijvoorbeeld plastics.
Aardoliegrondstoffenvoorraad
De in Nederland opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin en het einde van de betreffende periode.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen. Hierdoor is het aanbod van de energiedrager in Nederland toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).