Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Nederlandse economie Perioden Broeikasgassen (klimaatverandering) CO2 (mln kg)
Totaal Nederlandse economie 2020* 172.069
Totaal particuliere huishoudens 2020* 29.479
Eigen vervoer particuliere huishoudens 2020* 12.578
Overig particuliere huishoudens 2020* 16.901
A-U Alle economische activiteiten 2020* 142.208
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 10.434
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020* 93.729
B Delfstoffenwinning 2020* 1.675
C Industrie 2020* 43.821
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 4.147
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 135
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2020* 1.039
16 Houtindustrie 2020* 103
17 Papierindustrie 2020* 889
18 Grafische industrie 2020* 47
19 Aardolie-industrie 2020* 10.272
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 18.814
20 Chemische industrie 2020* 18.706
21 Farmaceutische industrie 2020* 109
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2020* 1.486
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 294
23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 1.192
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020* 6.583
24 Basismetaalindustrie 2020* 6.062
25 Metaalproductenindustrie 2020* 522
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020* 226
26 Elektrotechnische industrie 2020* 53
27 Elektrische apparatenindustrie 2020* 174
28 Machine-industrie 2020* 289
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 232
31-33 Overige industrie en reparatie 2020* 596
D Energievoorziening 2020* 38.967
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 9.267
F Bouwnijverheid 2020* 3.409
G-I Handel, vervoer en horeca 2020* 26.651
G Handel 2020* 3.710
H Vervoer en opslag 2020* 21.976
49 Vervoer over land 2020* 5.998
50 Vervoer over water 2020* 7.614
51 Vervoer door de lucht 2020* 7.596
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020* 609
53 Post en koeriers 2020* 160
I Horeca 2020* 965
J Informatie en communicatie 2020* 182
K Financiële dienstverlening 2020* 396
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 257
M-N Zakelijke dienstverlening 2020* 3.012
M Specialistische zakelijke diensten 2020* 733
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 2.280
O-Q Overheid en zorg 2020* 3.284
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 1.435
P Onderwijs 2020* 553
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 1.295
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 854
R Cultuur, sport en recreatie 2020* 441
S Overige dienstverlening 2020* 413
T Huishoudens 2020* 0
U Extraterritoriale organisaties 2020* 0
Afvalstortplaatsen 2020* 381
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de luchtemissierekeningen welke onderdeel uitmaken van de milieurekeningen die CBS jaarlijks samenstelt. De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. Emissies van verontreinigende stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer) worden toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens. De verontreinigende stoffen die worden onderscheiden zijn: CO (koolmonoxide); CO2 (kooldioxide); CH4 (methaan); N2O (distikstofoxide, ook wel lachgas genoemd); NOx (stikstofoxiden, verzameling); SO2 (zwaveldioxide); NH3 (ammoniak); PM10 (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer); NMVOS (vluchtige organische stoffen exclusief methaan CH4). Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om de gevolgen van de economische prestaties van Nederland voor het milieu cijfermatig in beeld te brengen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.
De cijfers uit de luchtemissierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen wijzigingen van emissiefactoren in de emissieregistratie en aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de luchtemissierekeningen. Om consistente tijdreeksen te verkrijgen wordt dan ook ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat ook de laatste inzichten worden meegenomen.

Wijzigingen per november 2021:
Cijfers over 2020 zijn toegevoegd, cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in november.

Toelichting onderwerpen

Broeikasgassen (klimaatverandering)
Broeikasgassen houden een deel van de warmte die op aarde terecht komt door zonnestraling vast. Door de toegenomen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer wordt meer warmte vastgehouden en neemt de temperatuur van het aardoppervlak toe. Dit noemt men het versterkte broeikaseffect.
De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), HFK's, PFK's en SF6.
CO2
Kooldioxide.