Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Nederlandse economie Perioden Broeikasgassen (klimaatverandering) CO2 Totaal CO2 (mln kg)
Totaal Nederlandse economie 2022* 168.757
Totaal particuliere huishoudens 2022* 30.657
Eigen vervoer particuliere huishoudens 2022* 14.500
Overig particuliere huishoudens 2022* 16.157
A-U Alle economische activiteiten 2022* 137.758
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 8.773
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 89.609
B Delfstoffenwinning 2022* 1.532
C Industrie 2022* 41.281
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 4.073
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 144
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022* 1.048
16 Houtindustrie 2022* 98
17 Papierindustrie 2022* 893
18 Grafische industrie 2022* 57
19 Aardolie-industrie 2022* 10.495
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 15.958
20 Chemische industrie 2022* 15.843
21 Farmaceutische industrie 2022* 115
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022* 1.711
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 279
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 1.431
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 6.602
24 Basismetaalindustrie 2022* 6.106
25 Metaalproductenindustrie 2022* 496
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 184
26 Elektrotechnische industrie 2022* 56
27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 127
28 Machine-industrie 2022* 291
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 227
31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 548
D Energievoorziening 2022* 37.602
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 9.193
F Bouwnijverheid 2022* 3.478
G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 28.050
G Handel 2022* 3.420
H Vervoer en opslag 2022* 23.789
49 Vervoer over land 2022* 6.094
50 Vervoer over water 2022* 7.465
51 Vervoer door de lucht 2022* 9.516
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 564
53 Post en koeriers 2022* 150
I Horeca 2022* 841
J Informatie en communicatie 2022* 168
K Financiële dienstverlening 2022* 339
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 238
M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 3.298
M Specialistische zakelijke diensten 2022* 712
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 2.586
O-Q Overheid en zorg 2022* 3.052
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 1.296
P Onderwijs 2022* 558
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 1.198
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022* 753
R Cultuur, sport en recreatie 2022* 397
S Overige dienstverlening 2022* 356
T Huishoudens 2022* 0
U Extraterritoriale organisaties 2022* 0
Afvalstortplaatsen 2022* 342
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de luchtemissierekeningen welke onderdeel uitmaken van de milieurekeningen die CBS jaarlijks samenstelt. De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. Emissies van verontreinigende stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer) worden toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens. De verontreinigende stoffen die worden onderscheiden zijn: CO (koolmonoxide); CO2 (kooldioxide); CH4 (methaan); N2O (distikstofoxide, ook wel lachgas genoemd); NOx (stikstofoxiden, verzameling); SO2 (zwaveldioxide); NH3 (ammoniak); PM10 (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer); NMVOS (vluchtige organische stoffen exclusief methaan CH4). Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om de gevolgen van de economische prestaties van Nederland voor het milieu cijfermatig in beeld te brengen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.
De cijfers uit de luchtemissierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen wijzigingen van emissiefactoren in de emissieregistratie en aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de luchtemissierekeningen. Om consistente tijdreeksen te verkrijgen wordt dan ook ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat ook de laatste inzichten worden meegenomen.

Wijzigingen per november 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in november.

Toelichting onderwerpen

Broeikasgassen (klimaatverandering)
Broeikasgassen houden een deel van de warmte die op aarde terecht komt door zonnestraling vast. Door de toegenomen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer wordt meer warmte vastgehouden en neemt de temperatuur van het aardoppervlak toe. Dit noemt men het versterkte broeikaseffect.
De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), HFK's, PFK's en SF6.
CO2
Totaal CO2
Kooldioxide.