Gebieden in Nederland 2016

Gebieden in Nederland 2016

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten GGD-regio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten GGD-regio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Politie Regionale eenheden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Politie Regionale eenheden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Provincies Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Zorgkantoorregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Zorgkantoorregio's Naam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Omschrijving (omschrijving) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Omschrijving (omschrijving) Statistische gegevens Inwonertal (aantal) Statistische gegevens Omgevingsadressendichtheid (per km2)
Delft GM0503 AM21 Haaglanden CR27 Delft en Westland GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 100 000 tot 150 000 inwoners Zeer sterk stedelijk 101.034 3.472
Lansingerland GM1621 AM34 Zuid-Holland Centraal CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Matig stedelijk 59.035 1.231
Maassluis GM0556 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 20 000 tot 50 000 inwoners Sterk stedelijk 32.292 1.973
Midden-Delfland GM1842 AM21 Haaglanden CR27 Delft en Westland GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 10 000 tot 20 000 inwoners Matig stedelijk 18.873 1.282
Pijnacker-Nootdorp GM1926 AM34 Zuid-Holland Centraal CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Matig stedelijk 51.894 1.436
Schiedam GM0606 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Zeer sterk stedelijk 77.108 3.269
Vlaardingen GM0622 AM22 Rijnmond CR29 Groot-Rijnmond GG4607 GGD Rotterdam-Rijnmond RE07 Rotterdam PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland ZK33 Westland Schieland Delfland 50 000 tot 100 000 inwoners Zeer sterk stedelijk 71.808 2.763
Westland GM1783 AM21 Haaglanden CR27 Delft en Westland GG7014 GGD Haaglanden RE06 Den Haag PV28 Zuid-Holland TR02 Noordzeebadplaatsen ZK33 Westland Schieland Delfland 100 000 tot 150 000 inwoners Matig stedelijk 104.960 1.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2016 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2016

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018:
Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest. Eerder werd verondersteld dat deze samenvoeging later in 2016 had plaatsgevonden, waardoor hij pas in 'Gebieden in Nederland 2017' was opgenomen.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2016.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Arbeidsmarktregio's
AM = Arbeidsmarktregio
Een indeling in regio’s van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio’s.
Code
Codes van de arbeidsmarktregio’s.
Naam
Namen van de arbeidsmarktregio’s.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
GGD-regio's
GG = GGD-regio
Een in 1990 door het toenmalig Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD). Deze indeling is in de loop der jaren verschillende keren gewijzigd. De indeling is voor het laatst herzien op 1 januari 2014 en telt vanaf die datum 25 gebieden. Deze indeling in GGD-regio's werd tot 2008 vermeld onder GGD-gebieden. De codering is toen ook uitgebreid van een tweecijferige naar een viercijferige code.
Code
Codes van de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD).
Naam
Namen van de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD).
Politie Regionale eenheden
RE = Politie Regionale eenheid
De indeling in regionale eenheden is ingevoerd per 1 januari 2013 en berust op de Politiewet 2012. Tot 2013 was de politie verdeeld in 25 regiokorpsen (politieregio’s) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Vanaf 2013 telt Nederland 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. De 10 regionale eenheden zijn onderverdeeld in onder andere 43 districten en 167 basisteams.
Code
Codes van de politie regionale eenheden.
Naam
Namen van de politie regionale eenheden.
Provincies
PV = Provincie
Lokalisering van gemeenten per provincie. Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 provincies.
Code
Codes van de provincies. De codering houdt rekening met de wijziging in volgorde van provincies vanwege de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986.
Naam
Namen van de provincies.
Toeristengebieden
TR = Toeristengebied
Lokalisering van gemeenten per toeristengebied. De indeling in toeristengebieden is ontworpen in 1972 voor statistieken op het terrein van de toeristische dienstverlening en vrijetijdsbesteding. Nederland telt 17 toeristengebieden. De gebieden zijn niet noodzakelijkerwijs aaneensluitend.

Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)

Code
Codes van de toeristengebieden.
ATTENTIE:
Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Naam
Namen van de toeristengebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
ATTENTIE:
Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Zorgkantoorregio's
ZK = Zorgkantoorregio
Groepering van gemeenten die samenhangt met de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een zorgkantoor, nauw gelieerd aan één van de AWBZ-verzekeraars, voert de AWBZ uit namens alle AWBZ-verzekeraars voor alle verzekerden in zijn regio, dus ook voor verzekerden die bij andere AWBZ-verzekeraars staan ingeschreven. De indeling is voor het laatst herzien op 1 januari 2016 en telt vanaf die datum 31 gebieden.
Code
Codes van de zorgkantoorregio's.
Naam
Namen van de zorgkantoorregio's.
Grootte en stedelijkheid van gemeenten
Dit onderdeel bevat de indeling van gemeenten naar gemeentegrootte, op basis van inwonertal, en de indeling naar stedelijkheid, op basis van de omgevingsadressendichtheid.
Gemeentegrootte
De toedeling naar gemeentegrootte gebeurt op basis van het inwonertal van de gemeente.
Omschrijving
Omschrijving van de grootteklassen van gemeenten naar inwonertal.
Stedelijkheid
De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van 2500, 1500, 1000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:
Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer, code 1)
Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500, code 2)
Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500, code 3)
Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000, code 4)
Niet stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500, code 5)
Meer informatie is opgenomen in de Maandstatistiek van de bevolking, juli 1992, en het Statistisch magazine nr. 3, 1992.
Omschrijving
Omschrijvingen van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
De omgevingsadressendichtheid op 1 januari van het verslagjaar.
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid op 1 januari van het verslagjaar.
De omgevingsadressendichtheid (Oad) is het gemiddeld aantal adressen per km2 dat een adres binnen zijn omgeving heeft. Als omgeving van een adres wordt een cirkel aangehouden met een straal van 1 km rondom dat adres. Het CBS heeft in 1992 de omgevingsadressendichtheid ontwikkeld als een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid in de statistiek. De maatstaf beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan, etc.) in een gebied weer te geven.